Fond solidarnosti Europske Unije

Završeni radovi na rekonstrukciji nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje koji su financirani sredstvima Fonda solidarnosti

Općina Jakovlje uspješno se prijavila na otvoreni javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine  i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim su joj dodijeljena bespovratna financijska sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Kroz projekte rekonstruirano je 11 dionica nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje, za iste  je izrađena projektna dokumentacija i ishođeni su akti za građenje. Izvršena je rekonstrukcija Sljemenske ulice od kućnog broja 65 do k.č.br. 1422/3, Sljemenske ulice od  kućnog broja 48 do kućnog broja 74, Topličke ceste od kućnog broja 75 do kućnog broja 101, Igriške ulice kućnog broja 2 do k.č.br. 3702/1 k.o., dijela Dvorske ulice, dijela Ulice Adele Sixta, Krapinske ulice, dijela Zagrebačke ceste od kućnog broja 126a do 140, dijela Zagorske ulice od kućnog broja 13 do kućnog broja 17, Duge ulice i Školske ulice.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanim cestama omogućeno je kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekti su financirani iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Nastavljamo dalje, između ostalog, sa ulaganjem u komunalnu infrastrukturu, jer i od jeseni slijedi realizacija brojnih projekata. 

I na dijelu Igriške ulice u Igrišću završeni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste

Radovi na rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa završeni su i na dijelu Igriške ulice u Igrišću, od kućnog broja 2 do k.č.br. 3702/1 k.o. Stubička Slatina.

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Bespovratna sredstva  za rekonstrukciju naprijed navedene nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje osigurana su od strane Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine  koje je objavilo natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu, a na koji se Općina Jakovlje prijavila sa projektom- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje – Igriška ulica od kućnog broja 2 do k.č.br.  3702/1 k.o. Stubička Slatina.

Cilj projekta je podizanje razine javnih usluga i kvalitete življenja te ujednačavanje komunalnog standarda na području Općine Jakovlje. Glavni cilj Projekta je doprinijeti unapređenju kvalitete životnih uvjeta kroz ulaganje u razvoj infrastrukture na području Općine Jakovlje.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Završeni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste – Zagorska ulica od kućnog broja 13 do kućnog broja 17

Radovi na rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa završeni su i na dijelu Zagorske ulice od kućnog broja 13 do kućnog broja 17.

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Bespovratna sredstva  za rekonstrukciju naprijed navedene nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje osigurana su od strane Ministarstva  gospodarstva i održivog razvoja koje je objavilo natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu, a na koji se Općina Jakovlje prijavila sa projektom- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje – Zagorska ulica od kućnog broja 13 do kućnog broja 17.

Realizacija ovog Projekta pridonijet će ostvarenju cilja poboljšanja uvjeta života u ruralnoj sredini i na taj način doprinijeti lokalnom razvoju. Projekt  doprinosi  općem  cilju  poboljšanja  kvalitete  života  lokalnog  stanovništva  kroz izgradnju komunalne infrastrukture. Provedbom  projekta  će  se  doprinijeti  kvaliteti  komunalne  infrastrukture  i  poboljšati  kvaliteta  života  lokalnog  stanovništva.    

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Završeni radovi na izgradnji klizišta na području Općine Jakovlje koji su financirani sredstvima Fonda solidarnosti

Općina Jakovlje uspješno se prijavila na otvoreni javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim su joj dodijeljena bespovratna financijska sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Kroz projekte izvršena je sanacija klizišta u Ulici svete Doroteje u Jakovlju kod kućnog broja 220 – I. i II. Faza, s obzirom da je na dijelu nerazvrstane ceste došlo do urušavanja postojeće prometnice i pojave klizišta nakon potresa. Zahvat na sanaciji klizišta obuhvatio je dio katastarske čestice 2061/1 i 2062 k.o. Jakovlje. Na lokaciji klizišta provedeni su geotehnički istražni radovi i izrađen je geotehnički elaborat. Izvršeno je određivanje uzroka nastanka nestabilnosti terena, dubine i oblika klizne plohe, a što je podloga za projektiranje i sanaciju klizišta. Projekt sanacije izrađen je tako da se rješenje uklapa u okolnu konfiguraciju terena, te zatečeno stanje prometnice. Ovim projektom obuhvaćeni su svi radovi kako bi se osigurala potrebna stabilnost pokosa nasipa i trupa ceste i to pripremni radovi, geodetski radovi zemljani radovi (iskop), izvedba bušenih pilota (specijalni radovi), izvedba armirano-betonskog zida (armirano-betonski radovi), radovi na nasipavanju kamenim materijalom podloge ispod ceste i završni radovi.

Realizacijom projekta sanirano, zaštićeno i obnovljeno je postojeće klizište na nerazvrstanoj cesti, te je zaustavljena  mogućnost daljnje erozije tla i  urušavanja terena radi zaštite ljudi, postojeće infrastrukture i okoliša.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Na dijelu Ulice Adele Sixta i dijelu Dvorske ulice završeni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je, između ostalog, i dio nerazvrstane općinske prometnice – dio Ulice Adele Sixta i dio Dvorske ulice.  Realizacijom navedenog projekta osigurali su se uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Cilj projekta je podizanje razine javnih usluga i kvalitete življenja te ujednačavanje komunalnog standarda na području Općine Jakovlje. Glavni cilj Projekta je doprinijeti unapređenju kvalitete životnih uvjeta kroz ulaganje u razvoj infrastrukture na području Općine Jakovlje.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Završeni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste – dio Zagrebačke ceste od kućnog broja 126a do 140

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Realizacijom navedenog projekta izvršena je rekonstrukcija  dijela Zagrebačke ulice u dužini od 300 metara.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je, između ostalog, i dio nerazvrstane općinske prometnice – dio Zagrebačke ceste od kućnog broja 126a do 140 k.o. Jakovlje.  Realizacijom navedenog projekta osigurali su se uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Cilj projekta je podizanje razine javnih usluga i kvalitete življenja te ujednačavanje komunalnog standarda na području Općine Jakovlje. Glavni cilj Projekta je doprinijeti unapređenju kvalitete životnih uvjeta kroz ulaganje u razvoj infrastrukture na području Općine Jakovlje.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Završeni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste – Krapinska ulica u Jakovlju

Radovi na rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa završeni su i u Krapinskoj ulici u Jakovlju.  

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Bespovratna sredstva  za rekonstrukciju naprijed navedene nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje osigurana su od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje je objavilo natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu, a na koji se Općina Jakovlje prijavila sa projektom- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje – Krapinska ulica.   

Realizacija ovog Projekta pridonijet će ostvarenju cilja poboljšanja uvjeta života u ruralnoj sredini i na taj način doprinijeti lokalnom razvoju. Projekt  doprinosi  općem  cilju  poboljšanja  kvalitete  života  lokalnog  stanovništva  kroz izgradnju komunalne infrastrukture. Provedbom  projekta  će  se  doprinijeti  kvaliteti  komunalne  infrastrukture  i  poboljšati  kvaliteta  života  lokalnog  stanovništva.     

 

Na dijelu Sljemenske ulice od kućnog broja 48 do kućnog broja 74 završeni su radovi na rekonstrukciji prometne površine

Radovi na rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa završeni su i na dijelu Sljemenske ulice od kućnog broja 48 do kućnog broja 74 .

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Realizacijom navedenog projekta izvršena je rekonstrukcija  dijela Sljemenske ulice od kućnog roja 48 do kućnog broja 74 u dužini od 500 metara, te su osigurani uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a  sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanoj cesti omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Završeni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste – Toplička cesta od kućnog broja 75 do kućnog broja 101

Radovi na rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa završeni su i na dijelu Topličke ceste od kućnog broja 75 do kućnog broja 101.

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Realizacijom navedenog projekta izvršena je rekonstrukcija  dijela Topličke ceste od kućnog broja 75 do kućnog broja 101 u dužini od 480 metara, te je istim podignuta razina sigurnosti cestovnog prometa.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a  sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanoj cesti omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Školska ulica - završeni radovi na rekonstrukciji prometne površine

Radovi na rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa završeni su i u Školskoj ulici  u Kraljevom Vrhu.  

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Realizacijom navedenog projekta izvršena je rekonstrukcija Školske ulice u dužini od 300 metara, te je istim podignuta razina sigurnosti cestovnog prometa.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a  sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanoj cesti omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Završeni radovi na Rekonstrukciji prometne površine – Duga ulica – Kraljev Vrh

Završeni su radovi na  Rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Dugoj ulici u Kraljevom Vrhu.  

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Realizacijom navedenog projekta podignuta je razina sigurnosti cestovnog prometa.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a  sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanoj cesti omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Završeni radovi na Rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa na dijelu Sljemenske ulice – 2. faza

Završeni su radovi na  Rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa na dijelu Sljemenske ulice od kućnog broja 65 do k.č.br. 1422/3 u naselju Kraljev Vrh.

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Realizacijom navedenog projekta osigurat će se uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a  sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanoj cesti omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

U tijeku su radovi asfaltiranja Krapinske ulice

U tijeku su radovi na asfaltiranju nerazvrstane općinske prometnice i to Krapinske ulice u Jakovlju.  Nakon pripremnih radova stekli su se uvjeti za postavljanje nosivog i habajućeg  asfaltnog sloja na navedenoj prometnici.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

U tijeku su radovi na asfaltiranju dijela Ulice Adele Sixta i dijela Dvorske ulice

Na području Općine Jakovlje redovito se radi na prometnoj infrastrukturi pa su tako trenutačno u tijeku radovi na asfaltiranju nerazvrstanih općinskih cesta i to dijela Ulice Adele Sixta i dijela Dvorske ulice. Nastavljamo i dalje ulagati u komunalnu infrastrukturu na području cijele Općine Jakovlje, kako bi ujednačili uvjete života svih stanovnika na našem području, a ujedno i omogućili kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

U tijeku su radovi na rekonstrukciji dijela Ulice Adele Sixta i Dvorske ulice

Na području Općine Jakovlje redovito se izvode radovi na rekonstrukciji ili izgradnji komunalne infrastrukture, tako se trenutno izvode radovi na rekonstrukciji dijela Ulice Adele Sixta i dijela Dvorske ulice.  Nastavljamo ulagati u komunalnu infrastrukturu na području cijele Općine Jakovlje, kako bi ujednačili uvjete života svih stanovnika na našem području, a ujedno i omogućili  kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

U tijeku su radovi na rekonstrukciji dijela Zagorske ulice

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je, između ostalog, i dio nerazvrstane općinske prometnice – Zagorska ulica od kućnog broja 13 do kućnog broja 17. 

Izgrađena nerazvrstana cesta doprinijet će boljoj povezanost naselja sa županijskom cestom, što poboljšava mobilnost mještana i olakšava svakodnevni protok prometa uz lakši i brži pristup poslu, zdravstvenoj i obrazovnoj skrbi, te u konačnici doprinosi i održivoj razvoju područja.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.

U tijeku su radovi na asfaltiranju dijela Zagrebačke ceste od kućnog broja 126a do 140 u Jakovlju

Na području Općine Jakovlje redovito se radi na prometnoj infrastrukturi pa su tako trenutačno u tijeku radovi na asfaltiranju nerazvrstane općinske ceste – dijela Zagrebačke ceste od kućnog broja 126a do 140. Nastavljamo ulagati u komunalnu infrastrukturu na području cijele Općine Jakovlje, kako bi ujednačili uvjete života svih stanovnika na našem području, ujedno će se omogućiti kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

U Jakovlju se obnavlja nerazvrstana cesta – Krapinska ulica

U tijeku su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje i to Krapinske ulice. Bespovratna sredstva  za rekonstrukciju naprijed navedene nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje osigurana su od Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koje je objavilo natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu, a na koji se Općina Jakovlje prijavila sa projektom- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje – Krapinska ulica.      

      Realizacija ovog Projekta pridonijet će ostvarenju cilja poboljšanja uvjeta života u ruralnoj sredini i na taj način doprinijeti lokalnom razvoju. Projekt  doprinosi  općem  cilju  poboljšanja  kvalitete  života  lokalnog  stanovništva  kroz izgradnju komunalne infrastrukture. Provedbom  projekta  će  se  doprinijeti  kvaliteti  komunalne  infrastrukture  i  poboljšati  kvaliteta  života  lokalnog  stanovništva.      

       Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

       Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.                                 

Započeli radovi na sanaciji nerazvrstane ceste – Toplička cesta od kućnog broja 75 do kućnog broja 101

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je, između ostalog, i dio nerazvrstane općinske prometnice – Toplička cesta od kućnog broja 75 do kućnog broja 101.  Ulaganjem u komunalnu infrastrukturu osiguravaju se bolji uvjeti življenja lokalnom stanovništvu i potiču mlade obitelji na ostanak na području Općine. Izgrađena nerazvrstana cesta doprinijet će boljoj povezanost naselja sa županijskom cestom, što poboljšava mobilnost mještana i olakšava svakodnevni protok prometa uz lakši i brži pristup poslu, zdravstvenoj i obrazovnoj skrbi, te u konačnici doprinosi i održivoj razvoju područja.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.

Započeli radovi na sanaciji nerazvrstane ceste – Školska ulica u Kraljevom Vrhu

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je, između ostalog, i dio nerazvrstane općinske prometnice – Školska ulica  u Kraljevom Vrhu.  Cilj predmetnog projekta je obnova i dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.

Započeli radovi na sanaciji nerazvrstane ceste – Duga ulica u Kraljevom Vrhu

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je, između ostalog, i dio nerazvrstane općinske prometnice – Duga ulica  u Kraljevom Vrhu.  Radovi na sanaciji navedenog dijela nerazvrstane općinske prometnice su u tijeku. Realizacijom navedenog projekta osigurat će se uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.

U tijeku su radovi na sanaciji klizišta u Jakovlju – Ulica svete Doroteje – faza II

U tijeku su radovi na sanaciji klizišta u Jakovlju - Ulica svete Doroteje kod kućnog broja 220 – II. faza. Na dijelu nerazvrstane ceste došlo je do urušavanja postojeće prometnice i pojave klizišta nakon potresa. Projekt sanacije klizišta izvodit će se na način da će se  klizište nakon sanacije uklopiti u okolnu konfiguraciju terena, te zatečeno stanje prometnice. Obuhvaćeni su svi radovi kako bi se osigurala potrebna stabilnost pokosa nasipa i trupa nerazvrstane ceste i to:  pripremni radovi, geodetski radovi, zemljani radovi (iskop), izvedba bušenih pilota (specijalni radovi), izvedba armirano-betonskog zida (armirano-betonski radovi), radovi na nasipavanju kamenim materijalom podloge ispod ceste i završni radovi.

Realizacijom projekta sanirati, zaštititi i obnoviti će se postojeće klizište oštećeno potresom 2020. godine na nerazvrstanoj cesti, te zaustaviti mogućnost daljnje erozije tla i  urušavanja terena radi zaštite ljudi, postojeće infrastrukture i okoliša.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije.

U tijeku su radovi na asfaltiranju Školske ulice u Kraljevom Vrhu

Na području Općine Jakovlje redovito se radi na prometnoj infrastrukturi pa su tako trenutačno u tijeku radovi na asfaltiranju nerazvrstane općinske ceste – Školske ulice u Kraljevom Vrhu. Nastavljamo ulagati u komunalnu infrastrukturu na području cijele Općine Jakovlje, kako bi ujednačili uvjete života svih stanovnika na našem području, ujedno će se omogućiti kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

U tijeku su radovi na asfaltiranju dijela Sljemenske ulice u Kraljevom Vrhu

U tijeku su radovi na asfaltiranju nerazvrstane općinske prometnice i to dijela Sljemenske ulice u Kraljevom Vrhu, od kućnog broja 65 do k.č.br. 1422/3 k.o. Kraljev Vrh.  Nakon pripremnih radova stekli su se uvjeti za postavljanje nosivog i habajućeg  asfaltnog sloja na navedenoj prometnici.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Započeli radovi i na sanaciji nerazvrstane ceste – dio Zagrebačke ceste od kućnog broja 126a do 140

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je, između ostalog, i dio nerazvrstane općinske prometnice – dio Zagrebačke ceste od kućnog broja 126a do 140 k.o. Jakovlje.  Radovi na sanaciji navedenog dijela nerazvrstane općinske prometnice su u tijeku. Realizacijom navedenog projekta osigurat će se uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Cilj projekta je podizanje razine javnih usluga i kvalitete življenja te ujednačavanje komunalnog standarda na području Općine Jakovlje. Glavni cilj Projekta je doprinijeti unapređenju kvalitete životnih uvjeta kroz ulaganje u razvoj infrastrukture na području Općine Jakovlje.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.

Potpisan Vaučer za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava putem jednostavne izravne dodjele

Općina Jakovlje, dana 28. veljače 2023. godine prijavila se na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Slijedom navedenoga, dana 7. travnja 2023. godine Općina Jakovlje zaprimila je Vaučer kojim su joj dodijeljena bespovratna financijska sredstva putem Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije i to za sanaciju prometnica oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje.

Ulaganjem u komunalnu i prometnu infrastrukturu Općina Jakovlje nastoji pridonijeti poboljšanim uvjetima življenja na području Općine Jakovlje, povećati razinu kvalitete prometne infrastrukture, te poboljšati povezanost s lokalnim centrom što će omogućiti potrebne uvjete za održivi razvoj te poboljšanu kvalitetu života stanovništva.

Započelo asfaltiranje dijela Igriške ulice u Igrišću

U tijeku su radovi na asfaltiranju nerazvrstane općinske prometnice i to dijela Igriške ulice u Igrišću, od kućnog broja 2 do k.č.br. 3702/1 k.o. Stubička Slatina. Nakon pripremnih radova stekli su se uvjeti za postavljanje nosivog i habajućeg  asfaltnog sloja na navedenoj prometnici.

Ovo je jedna od jedanaest nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje za koje su osigurana bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti, za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

 

Započeli radovi i na sanaciji nerazvrstane ceste – dio Sljemenske ulice - faza 2. u Kraljevom Vrhu

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je, između ostalog, i dio nerazvrstane općinske prometnice – dio Sljemenske ulice od kućnog broja 65 do k.č.br. 1422/3, k.o. Kraljev Vrh.  Radovi na sanaciji navedenog dijela nerazvrstane općinske prometnice su u tijeku. Realizacijom navedenog projekta osigurat će se uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a  sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanim cestama omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.

Potpisan još jedan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje

Nakon provedene javne nabave te isteka roka za žalbu, potpisan je Ugovor o izvođenju radova za rekonstrukciju nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje. Zahvat rekonstrukcije nerazvrstanih prometnica obuhvaća dio Ulice Adele Sixta – od Zagrebačke ceste do Dvorske ulice, dio Dvorske ulice – od Ulice Adele Sixta do Dvorca, dio Zagrebačke ceste od kućnog broja 126a do 140  te Krapinsku ulicu.

Cilj predmetnog projekta je obnova i dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa. U sklopu projekta predviđa se izvanredno održavanje postojeće prometnice na način da se na postojeći asfaltni sloj ugradi izravnavajući sloj asfalta kako bi se postigla ujednačena i stabilna podloga za ugradnju habajućeg sloja asfalta.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Fond solidarnosti Europske Unije

Započelo asfaltiranje dijela Sljemenske ulice u Kraljevom Vrhu

U tijeku su radovi na asfaltiranju nerazvrstane općinske prometnice i to dijela Sljemenske ulice od kućnog broja 48 – 74 u Kraljevom Vrhu. Nakon pripremnih radova stekli su se uvjeti za postavljanje nosivog i habajućeg  asfaltnog sloja na navedenoj prometnici.

Ovo je jedna od jedanaest nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje za koje su osigurana bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti, za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Započeli radovi i na sanaciji nerazvrstane ceste - dio Igriške ulice u Igrišću

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo  je natječaj Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je i dio nerazvrstane općinske prometnice – dio Igriške ulice u Igrišću,  od kućnog broja 2 do k.č.br. 3702/1 k.o. Stubička Slatina. Radovi na sanaciji navedenog dijela nerazvrstane općinske prometnice su u tijeku. Realizacijom navedenog projekta osigurat će se uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a  sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanim cestama omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Započeli radovi na sanaciji nerazvrstane ceste - dio Sljemenske ulice u Kraljevom Vrhu

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo  je natječaj Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj, između ostalog, prijavila je i dio nerazvrstane općinske prometnice – dio Sljemenske ulice od kućnog broja 48 do kućnog broja 74. Radovi na sanaciji navedenog dijela nerazvrstane općinske prometnice su u tijeku. Realizacijom navedenog projekta osigurat će se uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a  sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanim cestama omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Potpisan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje

Nakon provedene javne nabave te isteka roka za žalbu, potpisan je Ugovor o izvođenju radova za rekonstrukciju nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje. Zahvat rekonstrukcije nerazvrstanih prometnica obuhvaća dio Igriške ulice  od kućnog broja 2 do k.č.br. 3702/1 k.o. Stubička Slatina i Sljemenska ulica od kućnog broja 48 do kućnog broja 74.

 Cilj predmetnog projekta je obnova i dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa. U sklopu projekta predviđa se izvanredno održavanje postojeće prometnice na način da se na postojeći asfaltni sloj ugradi izravnavajući sloj asfalta kako bi se postigla ujednačena i stabilna podloga za ugradnju habajućeg sloja asfalta.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Potpisan ugovor o izvođenju radova na projektu Sanacija klizišta u Ulici svete Doroteje kod kbr. 220 – faza 2

Nakon provedene javne nabave te isteka roka za žalbu, potpisan je Ugovor o izvođenju radova za realizaciju Projekta sanacije klizišta u Ulici svete Doroteje kod kbr. 220 – faza 2.

Cilj predmetnog projekta je nastavak sanacije klizišta u Ulici svete Doroteje u Jakovlju. Na dijelu ceste došlo je do urušavanja postojeće prometnice i pojave klizišta nakon potresa. Zahvat na sanaciji klizišta obuhvaća dio katastarske čestice 2061/1 i 2062 k.o. Jakovlje. Na lokaciji klizišta provedeni su geotehnički istražni radovi i izrađen je geotehnički elaborat. Izvršeno je određivanje uzroka nastanka nestabilnosti terena, dubine i oblika klizne plohe, a što je podloga za projektiranje i sanaciju klizišta. Projekt sanacije izrađen je tako da se rješenje uklapa u okolnu konfiguraciju terena, te zatečeno stanje prometnice. Ovim projektom obuhvaćeni su svi radovi kako bi se osigurala potrebna stabilnost pokosa nasipa i trupa ceste i to pripremni radovi, geodetski radovi zemljani radovi (iskop), izvedba bušenih pilota (specijalni radovi), izvedba armirano-betonskog zida (armirano-betonski radovi), radovi na nasipavanju kamenim materijalom podloge ispod ceste i završni radovi.

Realizacijom projekta sanirati, zaštititi i obnoviti će se postojeće klizište oštećeno potresom 2020. godine na nerazvrstanoj cesti, te zaustaviti mogućnost daljnje erozije tla i  urušavanja terena radi zaštite ljudi, postojeće infrastrukture i okoliša.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Potpisan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje

Nakon provedene javne nabave te isteka roka za žalbu, potpisan je Ugovor o izvođenju radova za rekonstrukciju nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje. Zahvat rekonstrukcije nerazvrstanih prometnica obuhvaća Sljemensku ulicu od kućnog broja 65 do k.č.br. 1422/3 k.o. Kraljev Vrh, Dugu ulicu, Školsku ulicu, Topličku cestu od kućnog broja 79 do kućnog broja 101 i Zagorsku ulicu od kućnog broja 13 do kućnog broja 17. Cilj predmetnog projekta je obnova i dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa. U sklopu projekta predviđa se izvanredno održavanje postojeće prometnice na način da se na postojeći asfaltni sloj ugradi izravnavajući sloj asfalta kako bi se postigla ujednačena i stabilna podloga za ugradnju habajućeg sloja asfalta.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Potpisan dodatak I. Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja

Općina Jakovlje, dana 13. ožujka 2023. godine potpisala je dodatak I. Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te temeljem istog osigurala ukupno 907.766,89 EUR-a bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije i to za operaciju – sanacija klizišta u Ulici svete Doroteje faza 1, sanacija klizišta u Ulici svete Doroteje faza 2 te za sanaciju prometnica oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje.

Realizacijom projekta sanirati, zaštititi i obnoviti će se postojeća klizišta oštećena potresom 2020. godine na nerazvrstanoj cesti, te zaustaviti mogućnost daljnje erozije tla i  urušavanja terena radi zaštite ljudi, postojeće infrastrukture i okoliša te će se izvršiti rekonstrukcija asfaltnog sloja i uređenje bankina na  četiri prometnice (nerazvrstane ceste).

Ulaganjem u komunalnu i prometnu infrastrukturu Općina Jakovlje nastoji pridonijeti poboljšanim uvjetima življenja na području Općine Jakovlje, povećati razinu kvalitete prometne infrastrukture, te poboljšati povezanost s lokalnim centrom što će omogućiti potrebne uvjete za održivi razvoj te poboljšanu kvalitetu života stanovništva.

Sanacija prometnica oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje

Naziv Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije

Financirano iz: Fond solidarnosti Europske unije (FSEU)

Nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT): Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

 

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD): Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

 

Naziv projekta: „Sanacija prometnica oštećenih u potresu na području općine Jakovlje

Korisnik projekta: Općina Jakovlje

Ukupna vrijednost projekta: 517.121,24 EUR

Kratak opis projekta:

Pregledom postojećeg stanja prometnica uočena su brojna oštećenja, kako točkasta tako i linijska. Asfaltni zastori su na svakoj prometnici u lošem stanju. Pretpostavka je da je dio pukotina postojao i prije potresa, a nakon potresa iste su se dodatno proširile i otvorile dodatne pukotine na novim pozicijama. Na mjestu usjeka, došlo je do odrona zemlje te destabilizacije pokosa.

Cilj operacije je obnova i dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa.

Očekivan rezultat projekta: sanirane prometnice oštećene u potresu na području općine Jakovlje - Sljemenska, Školska i Duga ulica, Odvojak Zagorske ulice, Odvojak Topličke ulice

Sanacija prometnica i sanacija klizišta oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje

Naziv Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Otvoreni Poziv – Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije

Financirano iz: Fond solidarnosti Europske unije (FSEU)

Nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT): Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

 

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD): Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

 

Naziv projekta: „Sanacija prometnica oštećenih u potresu na području općine Jakovlje: Ulica Svete Doroteje kod kbr. 220., Krapinska ulica, Odvojak Zagrebačke ulice, Ulica Adele Sixta i Dvorska ulica te Ulica Svete Doroteje kod kbr. 220 faza 2.“

Korisnik projekta: Općina Jakovlje

Ukupna vrijednost projekta: 907.766,89 EUR

Kratak opis projekta:

Sanacija prometnica oštećenih u potresu na području općine Jakovlje: Ulica Svete Doroteje kod kbr. 220., Krapinska ulica, Odvojak Zagrebačke ulice, Ulica Adele Sixta i Dvorska ulica te Ulica Svete Doroteje kod kbr. 220 faza 2.

Očekivan rezultat projekta: Sanirane prometnice oštećene u potresu na području Općine Jakovlje

Sanacija klizišta u Ulici svete Doroteje

Na sanaciji klizišta u Ulici svete Doroteje, trenutno se izvode radovi na bušenju pilota promjera 40 cm u dva reda, duljine 6.0 m na međusobnom osnom razmaku od 1.00. Nakon toga slijedi armiranje i betoniranje istih.

Započeli radovi na sanaciji klizišta u Ulici svete Doroteje kod kbr. 220 – I. faza

Dana 14. veljače 2023. godine započeli su radovi na sanaciji klizišta u Ulici svete Doroteje kod kućnog broja 220 – I. faza.

Na dijelu nerazvrstane ceste došlo je do urušavanja postojeće prometnice i pojave klizišta nakon potresa. Projekt sanacije klizišta izvodit će se na način da će se  klizište nakon sanacije uklopiti u okolnu konfiguraciju terena, te zatečeno stanje prometnice. Obuhvaćeni su svi radovi kako bi se osigurala potrebna stabilnost pokosa nasipa i trupa nerazvrstane ceste i to:  pripremni radovi, geodetski radovi, zemljani radovi (iskop), izvedba bušenih pilota (specijalni radovi), izvedba armirano-betonskog zida (armirano-betonski radovi), radovi na nasipavanju kamenim materijalom podloge ispod ceste i završni radovi.

Realizacijom projekta sanirati, zaštititi i obnoviti će se postojeće klizište oštećeno potresom 2020. godine na nerazvrstanoj cesti, te zaustaviti mogućnost daljnje erozije tla i  urušavanja terena radi zaštite ljudi, postojeće infrastrukture i okoliša.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Potpisan ugovor o izvođenju radova na projektu Sanacija klizišta u Ulici svete Doroteje kod kbr. 220

Nakon provedene javne nabave te isteka roka za žalbu, potpisan je Ugovor o izvođenju radova za realizaciju Projekta sanacije klizišta u Ulici svete Doroteje kod kbr. 220.

Cilj predmetnog projekta je sanacija klizišta u Ulici Svete Doroteje u Jakovlju. Na dijelu ceste došlo je do urušavanja postojeće prometnice i pojave klizišta nakon potresa. Zahvat na sanaciji klizišta obuhvaća dio katastarske čestice 2061/1 k.o. Jakovlje. Na lokaciji klizišta provedeni su geotehnički istražni radovi i izrađen je geotehnički elaborat. Izvršeno je određivanje uzroka nastanka nestabilnosti terena, dubine i oblika klizne plohe, a što je podloga za projektiranje i sanaciju klizišta. Projekt sanacije izrađen je tako da se rješenje uklapa u okolnu konfiguraciju terena, te zatečeno stanje prometnice. Ovim projektom obuhvaćeni su svi radovi kako bi se osigurala potrebna stabilnost pokosa nasipa i trupa ceste i to pripremni radovi, geodetski radovi zemljani radovi (iskop), izvedba bušenih pilota (specijalni radovi), izvedba armirano-betonskog zida (armirano-betonski radovi), radovi na nasipavanju kamenim materijalom podloge ispod ceste i završni radovi.

Realizacijom projekta sanirati, zaštititi i obnoviti će se postojeće klizište oštećeno potresom 2020. godine na nerazvrstanoj cesti, te zaustaviti mogućnost daljnje erozije tla i  urušavanja terena radi zaštite ljudi, postojeće infrastrukture i okoliša.

Potpisan ugovor sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture o dodjeli bespovratnih sredstava za sanaciju prometnica na području Općine Jakovlje

Dana 5. prosinca 2022. godine potpisan je Ugovor s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture o dodjeli bespovratnih sredstava za sanaciju prometnica oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje. Ukupna vrijednost osiguranih bespovratnih sredstava iznosi 3.896.250,00 kuna. Pregledom postojećeg stanja prometnica, na pet prometnica na području Općine Jakovlje, uočena su brojna oštećenja, kako točkasta tako i linijska te je utvrđeno da je asfaltni zastor u lošem stanju. Dio oštećenja postojao i prije potresa, a nakon potresa ista su se dodatno proširila i otvorila dodatne pukotine na novim pozicijama. Na mjestu usjeka, na jednoj prometnici došlo je i do odrona zemlje te destabilizacije pokosa.

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju prometnica je izrađena, u postupku je ishođenje akta o gradnji te će se po provedbi postupka nabave za izvođača radova pristupiti rekonstrukciji asfaltnog sloja i uređenju bankina na  pet prometnica (nerazvrstane ceste) te sanaciji jednog pokosa uz nerazvrstanu cestu.

Ulaganjem u komunalnu i prometnu infrastrukturu Općina Jakovlje nastoji pridonijeti poboljšanim uvjetima življenja na području Općine Jakovlje, povećati razinu kvalitete prometne infrastrukture, te poboljšati povezanost s lokalnim centrom što će omogućiti potrebne uvjete za održivi razvoj te poboljšanu kvalitetu života stanovništva.

Općina Jakovlje potpisala ugovor sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja za sanaciju klizišta

Općina Jakovlje osigurala je bespovratna sredstva za provođenje još jednog projekta -Sanacije klizišta u Ulici svete Doroteje kod kućnog broja 220, Jakovlje.

Za projekt sanacije klizišta Općina Jakovlje ostvarila je 900.500,00 kuna bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Općina Jakovlje uspješno se prijavila s projektom Sanacija klizišta u Ulici svete Doroteje kod kućnog broja 220, Jakovlje, na Javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pod nazivom "Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije".

Prijavljeno je klizište koje se nalazi uz nerazvrstanu cestu kojom upravlja Općina Jakovlje, a sve kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla i potencijalna daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.

Na navedenoj lokaciji ugrožena je nerazvrstana cesta i stanovništvo koje njome prometuje, lokalni objekti, sigurnost korištenja krajobraza te je otežana dostupnost stanovnicima i javnim službama.

Realizacijom predmetnog projekta osigurat će se stabilnost terena i smanjit će se mogućnost ugrožavanja imovine ljudi, ali i samih ljudskih života, a ovom projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje.

obavijest-o-isplati-1.png

Obavijest o isplati Božićnice umirovljenicima u 2023. godini

Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 18. sjednici donijelo je Odluku o isplati jednokratne prigodne pomoći - Božićnice iz Proračuna...

Pročitaj više
slika-3.png

Ukinut prirez, a porez se ne povećava

Prema novoj poreznoj reformi Vlada je omogućila da općine i gradovi sami uređuju porez na dohodak u zadanim okvirima,  tako će u...

Pročitaj više
18003443121932105973254642601_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 2220 (Kraljev Vrh)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
83792581619601640741980818260_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 3007 (Zagrebačka cesta - Jakovlje)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
2078060286242152916770269872_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 3007 (Igrišće)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
176287093023676913272337895_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 3007 (Jakovlje)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
11323358958048004651260309290_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 2220 (Kraljev Vrh)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
thumb-52-.jpg

Redoslijedne liste za dodjelu stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine...

Pročitaj više
1446263591545701249781626817_preuzmi-1-.jpg

Redovite akcije darivanja krvi u prosincu

Društva Crvenog križa Zagrebačke županije tijekom prosinca provodit će redovite akcije dobrovoljnog darivanja krvi na...

Pročitaj više
bozicnica-1.png

Isplata Božićnice umirovljenicima u 2023. godini

Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 18. sjednici donijelo je Odluku o isplati jednokratne prigodne pomoći - Božićnice iz Proračuna...

Pročitaj više
obavijest-o-sustavnoj-deratizaciji-1200x675.jpg

Obavijest o provođenju obvezne preventivne sustavne deratizacije na području Općine Jakovlje

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da će se na području Općine Jakovlje provoditi obvezna preventivna sustavna...

Pročitaj više
img-20231023-wa0009.jpg

Službeno otvorenje radova na izgradnji proizvodnog pogona - druge od tri etape razvoja tvrtke FACC SOLUTIONS CROATIA d.o.o. na području Općine Jakovlje

Danas smo uz nazočnost saborskog zastupnika gospodina Tomislava Okroša, izaslanika Vlade Republike Hrvatske, ministra gospodarstva...

Pročitaj više
povoljniji-prijevoz-studenata.jpg

HŽ - Povoljnija putovanja studenata - Od 1. listopada mjesečne karte za redovne studente 9,95 EUR (75 kn)

Na temelju Zaključka Vlade RH od 27. rujna 2023. nastavlja se pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po...

Pročitaj više
1713115977701887850280728752_preuzmi.jpg

Subvencija javnog prijevoza za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Poštovani učenici srednjih škola i studenti s područja Općine Jakovlje, Obavještavamo Vas da će Općina...

Pročitaj više
159083473217589022081642375434_232753.jpg.jpg

Nova školska godina

Nova školska godina počinje za tjedan dana. Besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce i ove godine osigurala je Vlada...

Pročitaj više
1891937547155366989755352623_slika-1.jpg

Započeli radovi na izgradnji druge od tri etape razvoja tvrtke FACC SOLUTIONS CROATIA d.o.o. na području Općine Jakovlje

Tijekom srpnja 2023. godine tvrtka FACC Solutions Croatia d.o.o., na području Općine Jakovlje, krenula je sa gradnjom druge od tri etape...

Pročitaj više
2076599984350720114256562434_grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Matičnog ureda u Jakovlju

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje i stranke, da je Matični ured u Jakovlju, od dana 19. lipnja 2023. godine...

Pročitaj više
grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Općinske uprave

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje, svi poslovni suradnici i stranke, da je Općinska uprava, od dana 19. lipnja...

Pročitaj više
673326960475818627303520660_thumb-2-.jpg

Novi stomatolog započeo s radom u stomatološkoj ambulanti u Jakovlju

Obavještavamo sve zainteresirane da je u zgradi primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, u stomatološkoj ambulanti...

Pročitaj više
164161448017885431181335591535_prugagradec_0005_20191216_083552jpg__648x432_q85_subsampling-2.jpg__648x432_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg

Nastavlja se projekt besplatnog željezničkog prijevoza djece i učenika

Vlada RH donijela je zaključak o nastavku pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih...

Pročitaj više
126522573969735315692654929_thumb-1-.jpg

OBAVIJEST - Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Jakovlje

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje, na području Općine Jakovlje (KLASA:...

Pročitaj više
4259405217239897361702062685_preuzmi.jpg

Obavijest - izgradnja širokopojasnog interneta na području Općine Jakovlje

Tijekom listopada započeli su radovi na izgradnji optičke infrastrukture na području Općine Jakovlje. Ovim putem pozivamo sve...

Pročitaj više
42019382811268101801381436113_thumb-1-.png

Općini Jakovlje dodijeljena bespovratna sredstva za projekt Izgradnja novog dječjeg vrtića u Jakovlju

U Općinu Jakovlje danas je iz Ministarstva znanosti i obrazovanja zaprimljena obavijest o statusu nakon procjene projektnih prijedloga...

Pročitaj više
webgis_preglednik1.jpg__648x432_q85_subsampling-2-1-.jpg

Redizajniran WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije

Nakon desetak godina korištenja, postojeća aplikacija WEB GIS preglednik prostornih planova na području Zagrebačke županije, na...

Pročitaj više
vadenje_krvi.jpg

Sufinanciranje laboratorijskih usluga u ambulanti u Jakovlju

Općina Jakovlje je od 1. veljače 2022. godine Ugovorom o uređivanju međusobnih odnosa radi pružanja laboratorijskih usluga...

Pročitaj više
14720807597213309022062737599_thumb-2-.png

Obavijest o radnom vremenu Poštanskog ureda 10297 Jakovlje

Obavještavamo Vas da od 1. srpnja 2022. poštanski ured 10297 Jakovlje, radi - ponedjeljak, srijeda, petak od...

Pročitaj više
5544566151362486811630852680_thumb.png

LAG "Zeleni bregi" - uredovni dani u Općini Jakovlje

Obavještavamo Vas da se, sukladno Odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o popuštanju...

Pročitaj više
69861580615896019051500885707_images.jpg

Obavijest vezano za potresom oštećene objekte

Obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije i Zagrebačke...

Pročitaj više
15244297621804654883648504178_thumb.jpg

Obavijest o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da zbog velikog interesa mještana za korištenje reciklažnog...

Pročitaj više
15453582681326471805227714021_preuzmi.png

Obavijest o doznaci stabala

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje, odnosno male i srednje šumovlasnike da je je tvrtka Salix Plan...

Pročitaj više