Javni natječaji

29.11.2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE JAKOVLJE - k.č.br. 1169/1 i 1169/2 k.o. Jakovlje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21) i članka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/20), načelnica Općine Jakovlje objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

U VLASNIŠTVU OPĆINE JAKOVLJE

 

Prodaju se nekretnine upisane u Općinskom sudu u Novom Zagrebu, ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL  ZAPREŠIĆ u vlasništvu Općine Jakovlje u 1/1 dijela i to:

- k.č.br. 1169/1, k.o. Jakovlje, označena kao Toplička cesta, PUT,

- k.č.br. 1169/2, k.o. Jakovlje, označena kao Toplička cesta, PUT.

 

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu.

29.11.2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE JAKOVLJE - k.č.br. 3386/3 k.o. Stubička Slatina

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21) i članka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/20), načelnica Općine Jakovlje objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE

U VLASNIŠTVU OPĆINE JAKOVLJE

 

Prodaje se nekretnina upisana u Općinskom sudu u Zlataru, ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL DONJA STUBICA u vlasništvu Općine Jakovlje u 1/1 dijela i to k.č.br. 3386/3, k.o. Stubička Slatina, označena kao Gajeva ulica, PUT.

 

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu.

09.11.2023.

Ponovljeni natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu

Na temelju Odluke o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2023. godini ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 7/22), Općinska načelnica Općine Jakovlje, raspisuje Ponovljeni natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

27.10.2023.

Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Općina Jakovlje svake godine putem natječaja dodjeljuje stipendije redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima s područja Općine Jakovlje s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih uz školovanje, čime se potiče, motivira i omogućuje što većem broju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje, uspješno stjecanje srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, a u korist razvoja i prosperiteta Općine Jakovlje. Dodjeljuje se 25 (dvadestpet) stipendija temeljem Odluke o vrsti, broju i visini stipendija za učenike i studente te vrstu deficitarnih zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. (KLASA:604-01/23-01/01, URBROJ:238-11-03/1-23-1 od 25. listopada 2023. godine).

Temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 5/21), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje objavljuje Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje. U natječaju su propisani uvjeti, kriteriji za dodjelu stipendije i potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za dodjelu stipendija.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Jakovlje www.jakovlje.hr odnosno do 13. studenoga 2023. godine.

Zahtjevi za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, osobno na adresu Stubička cesta 4a, Jakovlje ili putem pošte, na adresu: Općina Jakovlje, Jedinstveni upravni odjel, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje posebnim zaključkom utvrđuje koji zahtjevi nisu uredni jer nisu potpuni ili nisu dostavljeni u predviđenom roku te se stoga ne upućuju u daljnji postupak i o tome obavještava podnositelje zahtjeva najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva. Povjerenstvo za dodjelu stipendija će na temelju kriterija iz Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 5/21), izvršiti bodovanje i  izraditi redoslijednu listu podnositelja zahtjeva. Nakon propisanog roka za prigovor, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu podnositelja zahtjeva i donosi Odluku o dodjeli stipendija.

Dokumente možete preuzeti u izravnom formatu:

19.10.2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U SUVLASNIŠTVU OPĆINE JAKOVLJE (ošasna imovina)

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), članka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/20) i članka 3. Odluke o davanju suglasnosti za rješavanje svih prava i obveza nad stečenom ošasnom imovinom („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/23), načelnica Općine Jakovlje objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

U SUVLASNIŠTVU OPĆINE JAKOVLJE

(ošasna imovina)

 

Prodaju se nekretnine upisane u Općinskom sudu u Zlataru, ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL DONJA STUBICA u vlasništvu Općine Jakovlje u 1/8 dijela i to:

                        - k.č.br. 2184/1, k.o. Kraljev Vrh, označena kao pašnjak Jelovčica u Pili gornjoj,

                        - k.č.br. 2184/2, k.o. Kraljev Vrh, označena kao pašnjak Jelovčica u Pili gornjoj,

                        - k.č.br. 2184/3, k.o. Kraljev Vrh, označena kao pašnjak Jelovčica u Pili gornjoj,

                        - k.č.br. 2184/4, k.o. Kraljev Vrh, označena kao pašnjak Jelovčica u Pili gornjoj,

                        - k.č.br. 2184/6, k.o. Kraljev Vrh, označena kao  šuma Jelovčica u Pili gornjoj i

                        - k.č.br. 2184/7, k.o. Kraljev Vrh, označena kao šuma Jelovčica u Pili gornjoj.

 

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu.

 

 

08.09.2023.

Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela financijskih potpora usmjerena na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini.

Financijska potpora osigurana je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, u okviru Pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladima obiteljima i mladima u 2023. godini.

Korisnici financijske potpore su mlade obitelji i mladi s prebivalištem na području Općine Jakovlje najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove stanovanja mladih obitelji i mladih s prebivalištem na području Općine Jakovlje najmanje godinu dana prije podnošenja prijave. U prihvatljive troškove stanovanja ne ulaze troškovi korištenja garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, porezi, i slično.

Prijave se mogu podnijeti od dana objave Poziva na mrežnoj stranici Općine Jakovlje, a rok za dostavu prijava je do 27.10.2023., ili do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava i zatvaranja Poziva, ovisno što prije nastupi.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini“. Omotnica na vanjskoj strani mora sadržavati podatke o podnositelju prijave.

Više o uvjetima Javnog poziva možete pogledati u dokumentaciji u privitku.

24.03.2023.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu

Općinska načelnica Općine Jakovlje dana 24. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje  koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

22.03.2023.

Odluka o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu

Na temelju članka 15. Odluke o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2023. godini  (KLASA: 320-01/22-01/15, URBROJ: 238-11-01/1-22-3 od dana 20. prosinca 2022. godine) i članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj  1/21), načelnica Općine Jakovlje donosi Odluku o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu.

Odluku o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

06.03.2023.

Odluka o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2023. godini

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata/programa/manifestacije od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu Povjerenstvo je u postupku provjere formalnih uvjeta utvrdilo prijave organizacija civilnog društva koje se ne upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja te je donijelo Odluku o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2023. godini.

Odluku možete pogledati u izvornom formatu.

06.03.2023.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2023. godini

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata/programa/manifestacije od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu Povjerenstvo je u postupku provjere formalnih uvjeta utvrdilo prijave organizacija civilnog društva koje se upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje te je donijelo Odluku o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2023. godini.

Odluku možete pogledati u izvornom formatu.

 

28.02.2023.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje

Na temelju članka 10. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/21), članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Jakovlje, ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/18), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

13.02.2023.

Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu

            Na temelju Odluke o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2023. godini (KLASA:320-01/22-01/15, URBROJ: 238-11-01/1-22-3, usvojene na 12. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2022. godine), Općinska načelnica Općine Jakovlje, raspisuje Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

 

09.02.2023.

Zaključak o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija - audiovizualnih i radijskih programa u 2023. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 144/22), te članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21) načelnica Općine Jakovlje donijela je Zaključak o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija - audiovizualnih i radijskih programa u 2023. godini.

Zaključak možete pogledati u izvornom formatu:

27.01.2023.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu. Rok za dostavu prijava programa, projekata i manifestacija udruga je 27. veljače 2023. godine.

Javni natječaj možete pogledati u izvornom formatu:

23.01.2023.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija – audiovizualnih i radijskih programa u 2023. godini

Općinska načelnica Općine Jakovlje raspisala je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija – audiovizualnih i radijskih programa u 2023. godini. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Jakovlje odnosno zaključno s 31. siječnja 2023. godine.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

19.01.2023.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2023. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15 i 37/21) Općinska načelnica Općine Jakovlje dana, 19. siječnja 2023. godine, donijela je Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2023. godinu.

Godišnji plan možete pogledati u izvornom formatu:

12.12.2022.

Odluka o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini

Na temelju članka 17. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 5/21), na temelju odredbi Odluke o vrsti, broju i visini stipendija za učenike i studente te vrstu deficitarnih zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. (KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 238-11-03/1-22-1 od 24. listopada 2022. godine) i Natječaja za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. (KLASA: 604-01/22-01/02, URBROJ:238-11-01/1-22-1 od 28. listopada 2022. godine) objavljenog na službenoj internet stranici Općine Jakovlje, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje dana 12. prosinca 2022. godine, utvrdilo je Konačne liste učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. i donijelo Odluku o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini.

Na temelju Odluke o dodjeli stipendija općinski načelnik i korisnik stipendije sklopit će ugovor o korištenju stipendije. O danu svečanog potpisivanja ugovora o korištenju stipendije korisnici će biti obaviješteni.

Konačne liste i Odluku o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima možete pogledati u izvornom formatu: 

01.12.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 4 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 15. prosinca 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

30.11.2022.

Redoslijedne liste za dodjelu stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje"broj 5/21) i točke VIII. Natječaja za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2022./2023., a sukladno provedenom postupku, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje Redoslijedne liste za dodjelu stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

28.11.2022.

Odluka o odabiru kandidatkinja za rad na projektu „Zaželi u Općini Jakovlje II“

 

Na temelju članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0176, u okviru programa Zaželi- program zapošljavanja žena- faza III, načelnica Općine Jakovlje donosi

 

ODLUKU

o odabiru kandidatkinja za rad na projektu „Zaželi u Općini Jakovlje II“

 

Temeljem javnog poziva-oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „ Zaželi u Općini Jakovlje II“ objavljenog dana 8. studenoga 2022. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenim stranicama Općine Jakovlje www.jakovlje.hr i temeljem provedenog intervjua za sudjelovanje u uvodno naznačenom projektu odabrane su sljedeće kandidatkinje:

1.            Danica Brezec

2.            Silvija Đunđek

3.            Petronila Grljač

4.            Snježana Lisica

5.            Danijela Konjevod

6.            Marijana Kostanjčar

7.            Kristina Mežnarić Babić

8.            Radmila Mlinarić

9.            Darija Suhina

10.          Anamarija Šlehan

Kandidatkinje su odabrane prema kriteriju iz uvodno naznačenog javnog poziva-oglasa. S odabranim osobama, Općina Jakovlje će najkasnije do 1.12.2022. godine sklopiti Ugovor o radu na određeno  vrijeme (6 mjeseci).

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na službenim stranicama Općine Jakovlje  www.jakovlje.hr i na oglasnoj ploči Općine Jakovlje.

Odluku možete preuzeti u izvornom formatu:

 

17.11.2022.

Odluka o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu

Na temelju članka 13. Odluke o subvencijama za nabavu voćnih sadnica i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2022. godini (KLASA: 021-05/21-01/35, URBROJ: 238/11-01/1-21-3 od dana 22. prosinca 2021. godine) i članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj  1/21), načelnica Općine Jakovlje donosi Odluku o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu.

Odluku o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

07.11.2022.

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0176, u okviru programa Zaželi- program zapošljavanja žena-faza III, a u sklopu provedbe projekta „ Zaželi u Općini Jakovlje II“, načelnica Općine Jakovlje raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, u sklopu projekta

„ Zaželi u Općini Jakovlje II“

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci

Broj radnika koji se traži: 10 radnica

Mjesto rada: područje općine Jakovlje

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Javni poziv vrijedi od: 08.11.2022.

Javni poziv vrijedi do: 15.11.2022.

Opis poslova:

 • dostava namirnica i potrepština korisnicima,
 • održavanje čistoće stambenog prostora - pranje i glačanje rublja korisnika,
 • ostale usluge u kući i okućnici korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika,
 • briga o higijeni i osobnom izgledu korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji korisnika,
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava korisnika (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
 • pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima korisnika,
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i/ili nemoćnih osoba u nepovoljnom položaju,
 • svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest (6) krajnjih korisnika.

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • ženski spol
 • punoljetnost
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ ranjivim skupinama:  žene starije od 50 godina, žene  s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice,  žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.;  liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

 

Prijavi na Javni poziv kandidatkinje su dužne priložiti:

1. Zamolbu za posao (obavezno navesti adresu, broj telefona, mobitela)

2. Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u     evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)

3. Presliku osobne iskaznice

4. Dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe)

 

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina potrebno je dostaviti:

 - za Žene od 50 godina i više – potrebna je osobna iskaznica 

- za Osobe s invaliditetom – potreban je nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

- za Žrtve trgovanja ljudima -potrebno je  uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

- za Žrtve obiteljskog nasilja -potrebno je  uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja         

- za Azilantice – potrebna je odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

- za Žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – potrebno je rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

- za Liječene ovisnice – potrebna je potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama     

 - za Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potrebna je potvrda o otpuštanju      

- za Pripadnice romske nacionalne manjine -potrebna je izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

- za Beskućnice – potrebno je rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

Prijave na Javni poziv   s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od tri načina:

1.Poštom na adresu: Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, s naznakom   „ Prijava na Javni poziv za radno mjesto radnica za pomoć u kući u okviru projekta  ZAŽELI U OPĆINI JAKOVLJE II –NE OTVARAJ“ .

2.Putem maila: opcina@jakovlje.hr

3.Osobnim dolaskom  u Općinu Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2

Prijave za prijem u radni odnos  podnose se zaključno s utorkom 15.11.2022.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S kandidatima prijavljenim na javni poziv koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva provest će se razgovor (intervju) s povjerenstvom za provedbu javnog poziva. Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua, od strane osobe za provedbu natječaja za posao.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Jakovlje.

Javni poziv možete preuzeti u izvornom formatu:

03.11.2022.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 22., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto Namještenik – komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 10. studenoga 2022. godine (četvrtak) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Namještenik – komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, a temeljem objavljenog oglasa za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) radi zamjene duže odsutnog namještenika, do njegovog povratka na posao.

02.11.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 30. studenoga 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

28.10.2022.

Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.

Općina Jakovlje svake godine putem natječaja dodjeljuje stipendije redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima s područja Općine Jakovlje s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih uz školovanje, čime se potiče, motivira i omogućuje što većem broju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje, uspješno stjecanje srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, a u korist razvoja i prosperiteta Općine Jakovlje. Dodjeljuje se 25 (dvadestpet) stipendija temeljem Odluke o vrsti, broju i visini stipendija za učenike i studente te vrstu deficitarnih zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. (KLASA:604-01/22-01/01, URBROJ:238-11-03/1-22-1 od 24. listopada 2022. godine).

Temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 5/21), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje objavljuje Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje. U natječaju su propisani uvjeti, kriteriji za dodjelu stipendije i potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za dodjelu stipendija.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Jakovlje www.jakovlje.hr odnosno do 14. studenoga 2022. godine.

Zahtjevi za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, osobno ili putem pošte, na adresu: Općina Jakovlje, Jedinstveni upravni odjel, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje posebnim zaključkom utvrđuje koji zahtjevi nisu uredni jer nisu potpuni ili nisu dostavljeni u predviđenom roku te se stoga ne upućuju u daljnji postupak i o tome obavještava podnositelje zahtjeva najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva. Povjerenstvo za dodjelu stipendija će na temelju kriterija iz Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 5/21), izvršiti bodovanje i izraditi redoslijednu listu podnositelja zahtjeva. Nakon propisanog roka za prigovor, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu podnositelja zahtjeva i donosi Odluku o dodjeli stipendija.

Dokumente možete preuzeti u izravnom formatu:

18.10.2022.

Oglas za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 18. listopada 2022. godine objavljen je Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto namještenik – komunalni radnik na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž), radi zamjene duže odsutnog namještenika, do njegovog povratka na posao.

 

Obavijest o oglasu možete pregledati i u izvornom obliku:

18.10.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 31. listopada 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

10.10.2022.

Ponovljeni natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu

Na temelju Odluke o subvencijama za nabavu voćnih sadnica i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2022. godini ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 7/21), Općinska načelnica Općine Jakovlje, raspisuje ponovljeni natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

03.10.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 17. listopada 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

27.09.2022.

Odluka o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu

Na temelju članka 13. Odluke o subvencijama za nabavu voćnih sadnica i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2022. godini (KLASA: 021-05/21-01/35, URBROJ: 238/11-01/1-21-3 od dana 22. prosinca 2021. godine) i članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj  1/21), načelnica Općine Jakovlje donosi Odluku o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu.

Odlukuo dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

 

 

 

16.09.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 30. rujna 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

 

01.09.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 15. rujna 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

02.08.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 31. kolovoza 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

13.07.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 1. kolovoza 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

08.07.2022.

Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Jakovlje

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje, na području Općine Jakovlje (KLASA: 351-01/22-01/03, URBROJ: 238-11-03/1-22-1 od 7. srpnja 2022. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje dana 8. srpnja 2022. godine raspisuje

JAVNI POZIV

ZA DODJELU KOMPOSTERA ZA KUĆNO KOMPOSTIRANJE NA PODRUČJU OPĆINE JAKOVLJE

 

Predmet ovog Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Jakovlje (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je dodjela kompostera za kućno kompostiranje bez naknade fizičkim osobama, obveznicima komunalne naknade na području Općine Jakovlje.  

Zapremnina svakog pojedinog kompostera je 720 litara. Dimenzije kompostera su 940 x 940 x 1150 mm. Komposteri su proizvedeni od polietilena visoke gustoće. Komposteri su pogodni za kompostiranje biorazgradivog otpada odnosno kuhinjskog otpada (ostaci od pripreme hrane) i vrtnog ili zelenog otpada.

Cilj Javnog poziva je osiguranje potrebne opreme te poticanje kućnog kompostiranja na području Općine Jakovlje s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada.

Ovim Javnim pozivom osigurano je ukupno 200 komada kompostera za 2022. godinu.

Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom ovog Javnog poziva, odnosno 8. srpnja 2022. godine, a završava zatvaranjem javnog poziva odnosno objavom Obavijesti o zatvaranju javnog poziva na službenoj internet stranici Općine Jakovlje.

Tekst Javnog poziva i ostalu dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

 

05.07.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta„ Zajednica za sve nas“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 12. srpnja 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

23.06.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta„ Zajednica za sve nas“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita – 1 polaznik/ica
 • Aktivnost 2: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 4. srpnja 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

03.06.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „ Zajednica za sve nas“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu i članku 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedećih aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita – 2 polaznika/ica
 • Aktivnost 2: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica
 • Aktivnost 3: Edukacija za njegovatelja/icu – 5 polaznika/ica.

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 20. lipnja 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

19.05.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „ Zajednica za sve nas“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih agolemracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu i članku 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedećih aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita – 2 polaznika/ica
 • Aktivnost 2: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica
 • Aktivnost 3: Edukacija za njegovatelja/icu – 5 polaznika/ica.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

28.04.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „ Zajednica za sve nas“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih agolemracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu i članku 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedećih aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita – 5 polaznika/ica
 • Aktivnost 2: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica
 • Aktivnost 3: Edukacija za njegovatelja/icu – 5 polaznika/ica.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

 

21.03.2022.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu

Općinska načelnica Općine Jakovlje dana 21. ožujka 2022. godine donijela je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje  koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

17.03.2022.

Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu

Na temelju Odluke o subvencijama za nabavu voćnih sadnica i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2022. godini (KLASA: 021-05/21-01/35, URBROJ: 238/11-01/1-21-3 usvojene na 5. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine), Općinska načelnica Općine Jakovlje, raspisuje Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje  za 2022. godinu.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

08.03.2022.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2022. godini

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata/programa/manifestacije od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu Povjerenstvo je u postupku provjere formalnih uvjeta utvrdilo prijave organizacija civilnog društva koje se upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje te je donijelo Odluku o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2022. godini.

Odluku možete pogledati u izvornom formatu.

04.03.2022.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 22., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 10. ožujka 2022. godine (četvrtak) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta: Viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovljea temeljem objavljenog oglasa za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) radi zamjene duže odsutnog službenika, do njegovog povratka na posao.

 

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) možete preuzeti u izvornom formatu:

02.03.2022.

Zaključak o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21), te članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21) načelnica Općine Jakovlje donijela je Zaključak o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.

 

Zaključak možete pogledati u izvornom formatu:

17.02.2022.

Oglas za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 17. veljače 2022. godine objavljen je Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž), radi zamjene duže odsutnog službenika, do njegovog povratka na posao.

Obavijest o Javnom natječaju možete pogledati u izvornom formatu:

17.02.2022.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Općinska načelnica Općine Jakovlje raspisala je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Jakovlje zaključno s 25. veljače 2022. godine.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

28.01.2022.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu. Rok za dostavu prijava programa, projekata i manifestacija udruga je 28. veljače 2022. godine.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

 

 

15.12.2021.

Odluka o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini

Na temelju članka 17. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 5/21), na temelju odredbi Odluke o vrsti, broju i visini stipendija za učenike i studente te vrstu deficitarnih zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. (KLASA: 604-01/21-01/03 URBROJ: 238/11-03/1-21-1 od 25. listopada 2021. godine) i Natječaja za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. (KLASA: 604-01/21-01/04, URBROJ:238/11-01/1-21-1 od 28. listopada 2021. godine) objavljenog na službenoj internet stranici Općine Jakovlje, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje dana 15. prosinca 2021. godine, utvrdilo je Konačne liste učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2021/2022 i donijelo Odluku o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini.

Na temelju Odluke o dodjeli stipendija općinski načelnik i korisnik stipendije sklopit će ugovor o korištenju stipendije. O danu svečanog potpisivanja ugovora o korištenju stipendije korisnici će biti obaviješteni.

Konačne liste i Odluku o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima možete pogledati u izvornom formatu: 

03.12.2021.

Redoslijedne liste za dodjelu stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 5/21) i točke VIII. Natječaja za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2021./2022., a sukladno provedenom postupku Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje Redoslijedne liste za dodjelu stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

 

28.10.2021.

Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

Općina Jakovlje svake godine putem natječaja dodjeljuje stipendije redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima s područja Općine Jakovlje s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih uz školovanje, čime se potiče, motivira i omogućuje što većem broju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje, uspješno stjecanje srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, a u korist razvoja i prosperiteta Općine Jakovlje. Ove godine povećan je broj stipendija s dosadašnjih 20 (dvadeset) na 25 (dvadestpet) stipendija temeljem Odluke o vrsti, broju i visini stipendija za učenike i studente te vrstu deficitarnih zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. (KLASA:604-01/21-01/03, URBROJ:238/11-03/1-21-1 od 25. listopada 2021. godine).

Temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje objavljuje Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje. U natječaju su propisani uvjeti, kriteriji za dodjelu stipendije i potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za dodjelu stipendija.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Jakovlje www.jakovlje.hr odnosno do 12. studenoga 2021. godine.

Zahtjevi za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, osobno ili putem pošte, na adresu: Općina Jakovlje, Jedinstveni upravni odjel, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“. Povjerenstvo za dodjelu stipendija će obraditi prispjele zahtjeve te izraditi redoslijednu listu podnositelja zahtjeva. Nakon propisanog roka za prigovor, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu podnositelja zahtjeva i donosi Odluku o dodjeli stipendija.

Dokumente možete preuzeti u izravnom formatu:

22.07.2021.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 28. srpnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 13,30 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovljea temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 77/2021. od 7. srpnja 2021. godine, oglasnoj ploči Općine Jakovlje i službenoj web stranici Općine Jakovlje www.jakovlje.hr.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) možete preuzeti u izvornom formatu:

07.07.2021.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Narodnim novinama broj 77 od 7. srpnja 2021. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Obavijest o Javnom natječaju možete pogledati u izvornom formatu:

13.04.2021.

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto namještenik - komunalni radnik

Donesena je Odluka o poništenju natječaja Oglasa za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

31.03.2021.

Oglas za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 31. ožujka 2021. godine objavljen je Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto namještenik – komunalni radnik na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž), radi zamjene duže odsutnog namještenika, do njegovog povratka na posao.

 

 

22.03.2021.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu

Općinska načelnica Općine Jakovlje dana 22. ožujka 2021. godine donijela je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje  koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

08.03.2021.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2021. godini

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata/programa/manifestacije od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu Povjerenstvo je u postupku provjere formalnih uvjeta utvrdilo prijave organizacija civilnog društva koje se upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje te je donijelo Odluku o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2021. godini.

Odluku možete pogledati u izvornom formatu.

25.01.2021.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu. Rok za dostavu prijava programa, projekata i manifestacija udruga je 26. veljače 2021. godine.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

30.12.2020.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2021. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) , Općinska načelnica Općine Jakovlje dana, 30. prosinca 2020. godine, donijela je Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2021. godinu.

Godišnji plan možete pogledati u izvornom formatu:

29.09.2020.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenik – komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 7. listopada 2020. godine (srijeda) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 102/2020. od 16. rujna 2020. godine, oglasnoj ploči Općine Jakovlje i na web stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) možete preuzeti u izvornom formatu:

17.09.2020.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto namještenik-komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Narodnim novinama broj 10 od 16. rujna 2020. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto namještenik – komunalni radnik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

03.07.2020.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Referent - administrativni tajnik

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Referent - administativni tajnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 9. srpnja 2020. godine (četvrtak) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Referent - administativni tajnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 70/2020 od 19. lipnja 2020. godine, oglasnoj ploči Općine Jakovlje i na službenoj web stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) možete preuzeti u izvornom formatu:

19.06.2020.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Referent - administrativni tajnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Narodnim novinama broj 70. od 19. lipnja 2020. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto Referent – administrativni tajnik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) uz obvezni probni rok od 3 (tri) mjeseca.

19.06.2020.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu

Objavljena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

03.03.2020.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2020. godini

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2020. godini

13.08.2019.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenik – komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 21. kolovoza 2019. godine (srijeda) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 72/19. od 31. srpnja 2019. godine, oglasnoj ploči Općine Jakovlje i na web stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr

01.08.2019.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto namještenik-komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Narodnim novinama broj 72 od 31. srpnja 2019. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto namještenik – komunalni radnik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

26.07.2019.

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto komunalni namještenik

Donesena je odluka o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto komunalni namještenik.

11.07.2019.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto komunalni namještenik

U Narodnim novinama broj 66. od 10. srpnja 2019. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto komunalni namještenik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž)

29.03.2019.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2019. godinu

Objavljena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2019. godinu

28.03.2019.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu možere preuzeti na:

18.03.2019.

Natječaj za prijam jednog kandidata na stručno osposobljavanje

Objavljen je natječaj za prijam jednog kandidata na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje.

08.03.2019.

Odluka o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2019. godini

Odluka o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2019. godini

08.03.2019.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2019. godini

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2019. godini

07.03.2019.

Odluka o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2018. godini

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Jakovlje u 2018. godini. Rok za dostavu prijedloga programa je 26. veljače 2018. godine

07.03.2019.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2018. godini

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Jakovlje u 2018. godini. Rok za dostavu prijedloga programa je 26. veljače 2018. godine

30.01.2019.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Namještenik - komunalni radnik

Pozivna prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) dana 6. veljače 2019. godine (srijeda) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 4/19. od 11. siječnja 2019. godine, oglasnoj ploči Općine Jakovlje i na web stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr

25.01.2019.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga na području Općine Jakovlje u 2019. godini

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga na području Općine Jakovlje u 2019. godini. Rok za dostavu prijava programa, projekata i manifestacija udruga je 26. veljače 2019. godine.

14.01.2019.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto komunalni namještenik

U Narodnim novinama broj 4. od 11. siječnja 2019. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto komunalni namještenik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći rok za podnošenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj predajom pošti ili neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje 21. siječnja 2019. godine posljednji dan roka.

19.12.2017.

Odluku o utvrđivanju konačne liste kandidata i dodjeli stipendije Općine Jakovlje

Odluku o utvrđivanju konačne liste kandidata i dodjeli stipendije u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. pogledajte u nastavku obavijesti.

07.12.2017.

Odluka o utvrđivanju prijedloga liste za dodjelu stipendija Općine Jakovlje

Na raspisani natječaj za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj godini 2017./2018. pristigle su ukupno tri molbe za učenike prvih razreda srednje škole te 6 molbi za učenike viših razreda srednje škole kao i četiri molbe za studente prve godine, odnosno četiri molbe za studente viših godina.

07.04.2017.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje

Na temelju članka29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 9/16)i članka 45. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 2/13)općinska načelnica Općine Jakovljedana 7. travnja 2017. godine donosi ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu

25.01.2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Jakovlje u 2017. godini.

Općina Jakovlje objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine u 2017. godini. Rok za dostavu prijedloga programa je 27. veljače 2017. godine.
Na temelju članaka 15. i 21. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Jakovlje koje provode udruge („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ br. 5/16), sukladno Godišnjem planu javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu (KLASA:007-01/17-01/01, URBROJ:238/11-03/1-17-1 od 19. siječnja 2017.godine) i članku 45. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje", broj 2/13) općinska načelnica Općine Jakovlje dana 25. siječnja 2017. godine objavljuje

Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Jakovlje
koje provode organizacije civilnog društva 
za 2017. godinu

(1) Općina Jakovlje poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Općine Jakovlje, a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Općine Jakovlje, da se prijave na Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu (u nastavku teksta: Javni natječaj). 
(2) Organizacije civilnog društva (u nastavku teksta: OCD) sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekte/programe/manifestacije (u nastavku teksta: projekti) za sljedeća prioritetna područja: 
01. Kultura i kulturne manifestacije,
02. Sport,
03. Socijalna i humanitarna djelatnost, vjerske zajednice, zaštita okoliša, čuvanje tekovina Domovinskog rata, te druga područja od interesa za opće dobro..
(3) OCD-a mogu prijaviti aktivnosti koje se odnose na sljedeće mjere/kategorije, za: 
a) podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga te odvijanje kontinuiranih programa udruga, 
b) provedbu projekta,
c) manifestacije.  
(4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 644.000,00 kuna, odnosno prema područjima: 
 

Redni
broj

Područje

Ukupno raspoloživa sredstva

Okvirni broj planiranih ugovora

Minimalni iznos koji se može dodijeliti po potpori

Maksimalni iznos koji se može dodijeliti po potpori

1.

Kultura

150.000,00

12-14

1.000,00

20.000,00

2.

Sport

320.000,00

6-8

2.000,00

100.000,00

3.

Socijalna i humanitarna djelatnost, vjerske zajednice, zaštita okoliša, čuvanje tekovina Domovinskog rata, te druga područja od interesa za opće dobro

174.000,00

12-15

1.000,00

25.000,00

(5) OCD-a mogu prijaviti projekte koji:
-    doprinose razvoju kapaciteta OCD-a i razvoju civilnog društva na području Općine Jakovlje,
-    potiču razvoj svih oblika kreativnosti i stvaralaštva na području Općine Jakovlje,
-    osiguravaju dodatne sadržaje za korisnike s područja Općine Jakovlje, 
-    promiču i njeguju zaštitu običaja, tradicije i baštine na području Općine Jakovlje,
-    promoviraju Općinu Jakovlje na regionalnoj, nacionalnoj, europskoj ili svjetskoj razini,
-    podižu nivo zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
-    potiču sportsko-rekreacijske aktivnosti građana a posebice provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata te sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama na području Općine Jakovlje,
-    potiču održavanja manifestacija u kulturi i afirmaciju kulturnih vrijednosti Općine Jakovlje,
-    su usmjereni na poboljšanje kvalitete življenja osoba treće životne dobi na području Općine Jakovlje,
-    su usmjereni na poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom na području Općine Jakovlje,
-    su usmjereni na poboljšanje zaštite i očuvanja zdravlja na području Općine Jakovlje,
-    su usmjereni na promicanje vrijednosti Domovinskog rata.
(6) Projekti OCD-a koje nemaju sjedište na području Općine Jakovlje, a kojima su prijavljene aktivnosti istovjetne onima koje provode OCD-a sa sjedištem na području Općine Jakovlje neće se uzeti u razmatranje. 
(7) Rok za podnošenje prijedloga projekata je 27. veljače 2017.  Razmatrat će se samo projekti koji su dostavljeni u zadanom roku te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.
(8) OCD-a može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta i može biti partner na najviše dva projekata unutar prioritetnih područja Javnog poziva.
(9) Razdoblje provedbe projekata i prihvatljivosti izdataka je od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine. 
(10) Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti OCD-a, koja je: 
- upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar, Registar sportskih udruga i u Registar neprofitnih organizacija, čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, 
- ispunila sve ugovorne obveze prema Općini Jakovlje te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, 
- nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreze te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,
- je dostavila dokaze da se protiv nje, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da nisu pravomoćno osuđeni za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
- koje općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
- koje imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
- koje imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
- koje imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.
(11) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, popunjavaju se putem računala te šalju ovjerene i potpisane u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima. 
(12) Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni su na mrežnim stranicama Općine Jakovlje (www.jakovlje.hr). 
(13) Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku (potpisani i ovjereni izvornik) šalje se poštom, kurirom ili osobno (predaje se u Općinu) na adresu: Jakovlje, Adele Sixta 2, 10 297 Jakovlje, uz napomenu: Javni natječaj za financiranje projekata OCD-a za 2017. godinu – ne otvarati. 
 
(14) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita do datuma zaključenja natječaja na adresu elektronske pošte: opcina-jakovlje@jakovlje.hr ili stefica.podhraski@jakovlje.hr
(15) Detaljne upute o uvjetima, načinu prijavljivanja i postupku provedbe ovog Javnog poziva (postupanju s dokumentacijom, dostavi dokumentacije, postupku pregleda dostavljenih prijava, procjeni prijava, donošenju odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenju prigovora, ugovaranju, i sl.) kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja nalaze se u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog natječaja dostupnim na mrežnim stranicama Općine Jakovlje (www.jakovlje.hr) .
(16) U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Jakovlje ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. 

KLASA: KLASA:007-01/17-01/02
URBROJ: URBROJ:238/11-03/1-17-1  
Jakovlje, 25. siječnja 2017.

                                                                                                          OPĆINSKA NAČELNICA:

                                                                                                       Snježana Bužinec, mag.polit.

17.12.2016.

Privremene liste za stipendije

Općina Jakovlje objavljuje privremene liste za stipendije.

21.11.2016.

Natječaj za stipendije općine Jakovlje

Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje br. 7/09, i 6/11), Povjerenstvo za dodjelu stipendija općine Jakovlje raspisuje Natječaj za dodjelu stipendije općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2016./2017.

17.11.2016.

Javni natječaj za radno mjesto pročelnik/ca

U Narodnim novinama broj 105. od 16. studenog 2016. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto pročelnik/ca jedinstvenog upravnog odjela na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž)...

16.08.2016.

Poziv na testiranje

Na temelju članka 19-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto komunalni namještenik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje: POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) Dana 22. kolovoza 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta komunalni namještenik...

04.08.2016.

Raspisan javni natječaj za radno mjesto komunalnog namještenika

U Narodnim novinama broj 71. od 3. Kolovoza 2016. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto komunalni namještenik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž)...

23.07.2016.

Odluka o poništenju javnog natječaja

Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje donosi slijedeću ODLUKU o poništenju javnog natječaja ...

01.07.2016.

Poziv na testiranje

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto voditelj komunalnih namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje: POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) Dana 07. srpnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta voditelj komunalnih namještenika

16.06.2016.

Obavijest o javnom natječaju

U Narodnim novinama broj 55. od 15. lipnja 2016. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto voditelj komunalnih namještenika na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) Tekst natječaja dostupan je u nastavku obavijesti.

04.02.2016.

Poziv za provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) dana 12. veljače 2016. godine (petak) s početkom u 9.00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta voditelj komunalnih namještenika a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 3. od 8. siječnja 2016. godine i na web stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr. Povjerenstvo je utvrdilo da 2 (dva) kandidata ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja i mogu pristupiti pisanom testiranju i to prema abecednom redu prezimena: 1. Mario Blažević 2. Neven Brlas.

11.01.2016.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto voditelj komunalnih namještenika

U Narodnim novinama broj 3. od 8. siječnja 2016. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto voditelj komunalnih namještenika na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći rok za podnošenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj predajom pošti ili neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje 18. siječnja 2016. godine posljednji dan roka.

15.11.2015.

Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2015/2016.

Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje br. 7/09, i 6/11), Povjerenstvo za dodjelu stipendija općine Jakovlje raspisuje NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE OPĆINE JAKOVLJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji udovoljavaju slijedećim općim uvjetima...

15.11.2015.

Odluka o utvrđivanju prijedloga liste za dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj gdini 2015./2016.

Na temelju članka 17. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje br. 7/09, i 6/11), Povjerenstvo za dodjelu stipendija općine Jakovlje donosi odluku o utvrđivanju prijedloga liste za dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj gdini 2015./2016.

14.10.2015.

Javni poziv za predlaganje projekta javnih potreba u društvenim djelatnostima općine Jakovlje

Općina Jakovlje objavila je javni poziv za predlaganje projekata iz područja društvenih djelatnosti (kulture, sporta, socijalne skrbi i ostalih djelatnosti), koje će se sufinancirati iz općinskog proračuna u 2015. godini. Rok za dostavu prijava je 03.11.2014. godine do 14:00 sati.

14.10.2015.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

Objavljen je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Jakovlje za 2015. godinu.

25.02.2015.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Jakovlje

Na temelju članka 10. Statuta općine Jakovlje, povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Jakovlje upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Jakovlje.

19.01.2015.

Oglas za prijam namještenika

Oglas za prijam namještenika u službu na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme bolovanja odsutnog namještenika...

19.01.2015.

Poništenje oglasa za prijam namještenika

Poništenje oglasa za prijam namještenika u službu na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme bolovanja odsutnog namještenika...

obavijest-o-sustavnoj-deratizaciji-1200x675.jpg

Obavijest o provođenju obvezne preventivne sustavne deratizacije na području Općine Jakovlje

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da će se na području Općine Jakovlje provoditi obvezna preventivna sustavna...

Pročitaj više
img-20231027-wa0020.jpg

Advent u Jakovlju - Božićna čarolija 2023.

Općina Jakovlje i Savjet mladih Općine Jakovlje organiziraju Advent u Jakovlju - Božićna čarolija 2023.,   dana 2. (subota)...

Pročitaj više
89423203119323046681328358487_thumb-.jpg

Obavijest povodom blagdana Svetog Nikole

Draga djeco i roditelji, Općina Jakovlje i Sveti Nikola pozivaju svu djecu s prebivalištem na području Općine Jakovlje, u dobi...

Pročitaj više
1215520468567707966918745559_preuzmi.jpg

Redovite akcije darivanja krvi u studenom

Društva Crvenog križa Zagrebačke županije tijekom studenog provodit će redovite akcije dobrovoljnog darivanja krvi na...

Pročitaj više
img-20231023-wa0009.jpg

Službeno otvorenje radova na izgradnji proizvodnog pogona - druge od tri etape razvoja tvrtke FACC SOLUTIONS CROATIA d.o.o. na području Općine Jakovlje

Danas smo uz nazočnost saborskog zastupnika gospodina Tomislava Okroša, izaslanika Vlade Republike Hrvatske, ministra gospodarstva...

Pročitaj više
141523330317818475641489853291_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 3007 (Zagrebačka cesta - Jakovlje)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
1222109026742475015114399424_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 3007 (Igrišće)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
64724068716470770301224222128_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 3007 (Jakovlje)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
6199750899545907771172529990_thumb.jpg

Obavijest o produženju Odluke o zatvaranju dijela županijske ceste ŽC 2220 – Turistička cesta

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela produženje Odluke o...

Pročitaj više
1662657712950145510148825244_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 2220 (Kraljev Vrh)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
povoljniji-prijevoz-studenata.jpg

HŽ - Povoljnija putovanja studenata - Od 1. listopada mjesečne karte za redovne studente 9,95 EUR (75 kn)

Na temelju Zaključka Vlade RH od 27. rujna 2023. nastavlja se pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po...

Pročitaj više
1713115977701887850280728752_preuzmi.jpg

Subvencija javnog prijevoza za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Poštovani učenici srednjih škola i studenti s područja Općine Jakovlje, Obavještavamo Vas da će Općina...

Pročitaj više
159083473217589022081642375434_232753.jpg.jpg

Nova školska godina

Nova školska godina počinje za tjedan dana. Besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce i ove godine osigurala je Vlada...

Pročitaj više
1891937547155366989755352623_slika-1.jpg

Započeli radovi na izgradnji druge od tri etape razvoja tvrtke FACC SOLUTIONS CROATIA d.o.o. na području Općine Jakovlje

Tijekom srpnja 2023. godine tvrtka FACC Solutions Croatia d.o.o., na području Općine Jakovlje, krenula je sa gradnjom druge od tri etape...

Pročitaj više
2076599984350720114256562434_grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Matičnog ureda u Jakovlju

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje i stranke, da je Matični ured u Jakovlju, od dana 19. lipnja 2023. godine...

Pročitaj više
grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Općinske uprave

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje, svi poslovni suradnici i stranke, da je Općinska uprava, od dana 19. lipnja...

Pročitaj više
673326960475818627303520660_thumb-2-.jpg

Novi stomatolog započeo s radom u stomatološkoj ambulanti u Jakovlju

Obavještavamo sve zainteresirane da je u zgradi primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, u stomatološkoj ambulanti...

Pročitaj više
164161448017885431181335591535_prugagradec_0005_20191216_083552jpg__648x432_q85_subsampling-2.jpg__648x432_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg

Nastavlja se projekt besplatnog željezničkog prijevoza djece i učenika

Vlada RH donijela je zaključak o nastavku pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih...

Pročitaj više
126522573969735315692654929_thumb-1-.jpg

OBAVIJEST - Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Jakovlje

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje, na području Općine Jakovlje (KLASA:...

Pročitaj više
4259405217239897361702062685_preuzmi.jpg

Obavijest - izgradnja širokopojasnog interneta na području Općine Jakovlje

Tijekom listopada započeli su radovi na izgradnji optičke infrastrukture na području Općine Jakovlje. Ovim putem pozivamo sve...

Pročitaj više
42019382811268101801381436113_thumb-1-.png

Općini Jakovlje dodijeljena bespovratna sredstva za projekt Izgradnja novog dječjeg vrtića u Jakovlju

U Općinu Jakovlje danas je iz Ministarstva znanosti i obrazovanja zaprimljena obavijest o statusu nakon procjene projektnih prijedloga...

Pročitaj više
webgis_preglednik1.jpg__648x432_q85_subsampling-2-1-.jpg

Redizajniran WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije

Nakon desetak godina korištenja, postojeća aplikacija WEB GIS preglednik prostornih planova na području Zagrebačke županije, na...

Pročitaj više
vadenje_krvi.jpg

Sufinanciranje laboratorijskih usluga u ambulanti u Jakovlju

Općina Jakovlje je od 1. veljače 2022. godine Ugovorom o uređivanju međusobnih odnosa radi pružanja laboratorijskih usluga...

Pročitaj više
14720807597213309022062737599_thumb-2-.png

Obavijest o radnom vremenu Poštanskog ureda 10297 Jakovlje

Obavještavamo Vas da od 1. srpnja 2022. poštanski ured 10297 Jakovlje, radi - ponedjeljak, srijeda, petak od...

Pročitaj više
5544566151362486811630852680_thumb.png

LAG "Zeleni bregi" - uredovni dani u Općini Jakovlje

Obavještavamo Vas da se, sukladno Odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o popuštanju...

Pročitaj više
69861580615896019051500885707_images.jpg

Obavijest vezano za potresom oštećene objekte

Obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije i Zagrebačke...

Pročitaj više
15244297621804654883648504178_thumb.jpg

Obavijest o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da zbog velikog interesa mještana za korištenje reciklažnog...

Pročitaj više
15453582681326471805227714021_preuzmi.png

Obavijest o doznaci stabala

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje, odnosno male i srednje šumovlasnike da je je tvrtka Salix Plan...

Pročitaj više