Javni natječaji

21.05.2024.

Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2024. godinu

Na temelju Odluke o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2024. godini (KLASA:320-01/23-01/15, URBROJ: 238-11-01/1-23-3, usvojene na 19. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2023. godine), Općinska načelnica Općine Jakovlje, raspisuje Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2024. godinu.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

03.05.2024.

Odluka o odabiru kandidata za rad na projektu „Zaželi u Općini Jakovlje III“

Na temelju članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iz Europskog socijalnog fonda plus, kodni broj: SF.3.4.11.01.0502 u okviru poziva  Zaželi-prevencija institucionalizacije, načelnica Općine Jakovlje donosi

 

ODLUKU

o odabiru kandidata za rad na projektu „Zaželi u Općini Jakovlje III“

 

Članak 1.

Temeljem javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „ Zaželi u Općini Jakovlje II“ objavljenog dana 04. travnja 2024. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenim stranicama Općine Jakovlje www.jakovlje.hr i temeljem provedenog intervjua za prijem u radni odnos- radnik/radnica za pružanje usluge pomoći,  potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom u uvodno naznačenom projektu odabrani su sljedeći kandidati:

 

LISTA KANDIDATA

R.br.

Ime i prezime

1.

Andreja Grkavec

2.

Snježana Lisica

3.

Anamarija Šlehan

4.

Danijela Konjevod

5.

Danica Brezec

6.

Marijana Kostanjčar

7.

Kristina Mežnarić Babić

8.

Marijana Mesić

9.

Andrijana Bajs

10.

Silvija Đunđek

 

Članak 2.

Kandidati su odabrani prema kriteriju iz uvodno naznačenog javnog poziva. S odabranim kandidatima, Općina Jakovlje će sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od  (33 mjeseca).

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na službenim stranicama Općine Jakovlje  www.jakovlje.hr i na oglasnoj ploči Općine Jakovlje.

 

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                     NAČELNICA OPĆINE JAKOVLJE

                                                                                                                                                                                                                                    Sanja Borovec

30.04.2024.

Poziv na razgovor/intervju kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje III“

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje III“  na radno mjesto radnik/ca za pružanje usluge pomoći, potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom, objavljuje

 

POZIV NA RAZGOVOR/INTERVJU

 

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili pravodobnu i urednu prijavu na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na 33 mjeseca u sklopu projekta “Zaželi u Općini Jakovlje III“ objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr , na službenoj mrežnoj stranici Općine Jakovlje i oglasnoj ploči dana 4. travnja 2024. godine, da će se razgovor za posao održati u prostorijama Općine Jakovlje, na adresi Stubička 4 a, Jakovlje u četvrtak 2. svibnja 2024. godine s početkom u 13:00 sati, te se pozivaju sljedeći kandidati:

 

LISTA KANDIDATA

R.br.

Ime i prezime

1.

Andreja Grkavec

2.

Snježana Lisica

3.

Anamarija Šlehan

4.

Danijela Konjevod

5.

Danica Brezec

6.

Marijana Kostanjčar

7.

Kristina Mežnarić Babić

8.

Marijana Mesić

9.

Andrijana Bajs

10.

Zdenko Burek

11.

Silvija Đunđek

 

Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na Oglas.

Kandidati koji pristupe razgovoru dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu u svrhu identifikacije.

                                                                                                                               

                                                                                                                                            OPĆINA JAKOVLJE

                                                                                                                                 Povjerenstvo za provedbu Oglasa

 

 

Poziv na razgovor/intervju kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje III“  možete preuzeti u izvornom formatu.


„Sufinancirano sredstvima Europske unije“

„Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.“

24.04.2024.

Produljenje Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje III“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru poziva „Zaželi- prevencija institucionalizacije“, a u sklopu provedbe projekta kodni broj: SF.3.4.11.01.0502 „Zaželi u Općini Jakovlje III“ od 22. ožujka 2024. godine, te odredbi članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje objavljuje

 

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, za obavljanje poslova u sklopu projekta

„Zaželi u Općini Jakovlje III“

 

Naziv radnog mjesta: Radnik/ca za pružanje usluge pomoći,  potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom

Vrsta zaposlenja: Na određeno, 33 mjeseca

Broj radnika koji se traži: 10 radnika/ca

Mjesto rada: Područje Općine Jakovlje, Zagrebačka županija

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena - prijepodne

Oglas vrijedi od: 4.4.2024.

Oglas vrijedi do: 29.4.2024.

Radnik/ca za pružanje usluge pomoći, potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom je osoba koja pruža uslugu pomoći, potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijima od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje III“.

Usluga pomoći, potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 60 starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom s područja Općine Jakovlje, Zagrebačke županije.

 

OPIS POSLOVA

Pružanje usluge pomoći, potpore i podrške uz podjelu paketa potrepština, uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane  i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • mjesečna podjela 1 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština svakom pripadniku ciljne skupine

Svaka zaposlena osoba pružat će potporu i podršku za najmanje šest (6) krajnjih korisnika.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo

Razina obrazovanja:

 • Niži razredi osnovna škola
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 

NAPOMENA:
Trajanje radnog odnosa je 33 mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine", broj 82/08 i 69/17) na Oglas se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na ženski i muški rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

 

POSTUPAK PRIJAVE:

Kandidati/kinje za prijem u radni odnos za radnika/cu za pružanje usluge pomoći, potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 

 1. Prijava na oglas za posao (u Prijavi obvezno naznačiti za koje radno mjesto se osoba prijavljuje, adresu, kontakt broj mobitela, telefona),vlastoručno potpisana
 2. Životopis, vlastoručno potpisan
 3. Preslika osobne iskaznice (preslika važeće osobne iskaznice)
 4. Presliku dokaza o stupnju obrazovanja (svjedodžba), osobe bez završene osnovne škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu da nemaju završenu osnovnu školu
 5. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 6. Dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis iz elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. HZMO) ne starije od 30 dana

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji podnesu pravodobnu, potpunu i propisanu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera putem intervjua na kojem će se uzeti u obzir prethodno iskustvo, sposobnosti i motivacija za rad sa starijim osobama/osobama s invaliditetom.

 

Obavijest o mjestu i vremenu održavanja intervjua objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Jakovlje www.jakovlje.hr prije održavanja intervjua.

 

Prijave na oglas za posao podnose se poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici u roku od dvadesetpet (25) dana od dana objave oglasa za posao na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Jakovlje i oglasnoj ploči Općine Jakovlje na jedan od tri načina:

1. Poštom na adresu

Općina Jakovlje

Ulica Adele Sixta 2

10297 Jakovlje

s naznakom „Prijava na oglas za posao – Zaželi u Općini Jakovlje III“

 

2. Osobno u prostorije Općine Jakovlje na adresi Jakovlje, Stubička cesta 4 a, Jakovlje

 

3. Putem elektroničke pošte na adresu: opcina@jakovlje.hr uz obveznu naznaku „Prijava na oglas za posao – Zaželi u Općini Jakovlje III“

 

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Općine Jakovlje te oglasne ploče u zakonskom roku.

Općina Jakovlje zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

 

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, za obavljanje poslova u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje III“ možete preuzeti u izvornom formatu.

 


 

„Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.“

15.04.2024.

Produljenje Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje III“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru poziva „Zaželi- prevencija institucionalizacije“, a u sklopu provedbe projekta kodni broj: SF.3.4.11.01.0502 „Zaželi u Općini Jakovlje III“ od 22. ožujka 2024. godine, te odredbi članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje objavljuje

 

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, za obavljanje poslova u sklopu projekta

„Zaželi u Općini Jakovlje III“

 

Naziv radnog mjesta: Radnik/ca za pružanje usluge pomoći,  potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom

Vrsta zaposlenja: Na određeno, 33 mjeseca

Broj radnika koji se traži: 10 radnika/ca

Mjesto rada: Područje Općine Jakovlje, Zagrebačka županija

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena - prijepodne

Oglas vrijedi od: 4.4.2024.

Oglas vrijedi do: 23.4.2024.

Radnik/ca za pružanje usluge pomoći, potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom je osoba koja pruža uslugu pomoći, potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijima od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje III“.

Usluga pomoći, potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 60 starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom s područja Općine Jakovlje, Zagrebačke županije.

 

OPIS POSLOVA

Pružanje usluge pomoći, potpore i podrške uz podjelu paketa potrepština, uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane  i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • mjesečna podjela 1 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština svakom pripadniku ciljne skupine

Svaka zaposlena osoba pružat će potporu i podršku za najmanje šest (6) krajnjih korisnika.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo

Razina obrazovanja:

 • Niži razredi osnovna škola
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 

NAPOMENA:
Trajanje radnog odnosa je 33 mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine", broj 82/08 i 69/17) na Oglas se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na ženski i muški rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

 

POSTUPAK PRIJAVE:

Kandidati/kinje za prijem u radni odnos za radnika/cu za pružanje usluge pomoći, potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 

 1. Prijava na oglas za posao (u Prijavi obvezno naznačiti za koje radno mjesto se osoba prijavljuje, adresu, kontakt broj mobitela, telefona),vlastoručno potpisana
 2. Životopis, vlastoručno potpisan
 3. Preslika osobne iskaznice (preslika važeće osobne iskaznice)
 4. Presliku dokaza o stupnju obrazovanja (svjedodžba), osobe bez završene osnovne škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu da nemaju završenu osnovnu školu
 5. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 6. Dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis iz elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. HZMO) ne starije od 30 dana

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji podnesu pravodobnu, potpunu i propisanu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera putem intervjua na kojem će se uzeti u obzir prethodno iskustvo, sposobnosti i motivacija za rad sa starijim osobama/osobama s invaliditetom.

 

Obavijest o mjestu i vremenu održavanja intervjua objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Jakovlje www.jakovlje.hr prije održavanja intervjua.

 

Prijave na oglas za posao podnose se poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici u roku od devetnaest (19) dana od dana objave oglasa za posao na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Jakovlje i oglasnoj ploči Općine Jakovlje na jedan od tri načina:

1. Poštom na adresu

Općina Jakovlje

Ulica Adele Sixta 2

10297 Jakovlje

s naznakom „Prijava na oglas za posao – Zaželi u Općini Jakovlje III“

 

2. Osobno u prostorije Općine Jakovlje na adresi Jakovlje, Stubička cesta 4 a, Jakovlje

 

3. Putem elektroničke pošte na adresu: opcina@jakovlje.hr uz obveznu naznaku „Prijava na oglas za posao – Zaželi u Općini Jakovlje III“

 

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Općine Jakovlje te oglasne ploče u zakonskom roku.

Općina Jakovlje zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

 

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, za obavljanje poslova u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje III“ možete preuzeti u izvornom formatu.

 


 

„Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.“

03.04.2024.

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje III“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru poziva „Zaželi- prevencija institucionalizacije“, a u sklopu provedbe projekta kodni broj: SF.3.4.11.01.0502 „Zaželi u Općini Jakovlje III“ od 22. ožujka 2024. godine, te odredbi članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje objavljuje

 

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, za obavljanje poslova u sklopu projekta

„Zaželi u Općini Jakovlje III“

 

Naziv radnog mjesta: Radnik/ca za pružanje usluge pomoći,  potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom

Vrsta zaposlenja: Na određeno, 33 mjeseca

Broj radnika koji se traži: 10 radnika/ca

Mjesto rada: Područje Općine Jakovlje, Zagrebačka županija

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena - prijepodne

Oglas vrijedi od: 4.4.2024.

Oglas vrijedi do: 12.4.2024.

Radnik/ca za pružanje usluge pomoći, potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom je osoba koja pruža uslugu pomoći, potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijima od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje III“.

Usluga pomoći, potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 60 starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom s područja Općine Jakovlje, Zagrebačke županije.

 

OPIS POSLOVA

Pružanje usluge pomoći, potpore i podrške uz podjelu paketa potrepština, uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane  i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • mjesečna podjela 1 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština svakom pripadniku ciljne skupine

Svaka zaposlena osoba pružat će potporu i podršku za najmanje šest (6) krajnjih korisnika.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo

Razina obrazovanja:

 • Niži razredi osnovna škola
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 

NAPOMENA:
Trajanje radnog odnosa je 33 mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine", broj 82/08 i 69/17) na Oglas se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na ženski i muški rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

 

POSTUPAK PRIJAVE:

Kandidati/kinje za prijem u radni odnos za radnika/cu za pružanje usluge pomoći, potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 

 1. Prijava na oglas za posao (u Prijavi obvezno naznačiti za koje radno mjesto se osoba prijavljuje, adresu, kontakt broj mobitela, telefona),vlastoručno potpisana
 2. Životopis, vlastoručno potpisan
 3. Preslika osobne iskaznice (preslika važeće osobne iskaznice)
 4. Presliku dokaza o stupnju obrazovanja (svjedodžba), osobe bez završene osnovne škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu da nemaju završenu osnovnu školu
 5. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 6. Dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis iz elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. HZMO) ne starije od 30 dana

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji podnesu pravodobnu, potpunu i propisanu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera putem intervjua na kojem će se uzeti u obzir prethodno iskustvo, sposobnosti i motivacija za rad sa starijim osobama/osobama s invaliditetom.

 

Obavijest o mjestu i vremenu održavanja intervjua objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Jakovlje www.jakovlje.hr prije održavanja intervjua.

 

Prijave na oglas za posao podnose se poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa za posao na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Jakovlje i oglasnoj ploči Općine Jakovlje na jedan od tri načina:

1. Poštom na adresu

Općina Jakovlje

Ulica Adele Sixta 2

10297 Jakovlje

s naznakom „Prijava na oglas za posao – Zaželi u Općini Jakovlje III“

 

2. Osobno u prostorije Općine Jakovlje na adresi Jakovlje, Stubička cesta 4 a, Jakovlje

 

3. Putem elektroničke pošte na adresu: opcina@jakovlje.hr uz obveznu naznaku „Prijava na oglas za posao – Zaželi u Općini Jakovlje III“

 

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Općine Jakovlje te oglasne ploče u zakonskom roku.

Općina Jakovlje zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

 

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, za obavljanje poslova u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje III“ možete preuzeti u izvornom formatu.

 


 

„Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.“

25.03.2024.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu

Općinska načelnica Općine Jakovlje dana 25. ožujka 2024. godine donijela je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje  koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

05.03.2024.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2024. godini

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata/programa/manifestacije od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu Povjerenstvo je u postupku provjere formalnih uvjeta utvrdilo prijave organizacija civilnog društva koje se upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje te je donijelo Odluku o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2024. godini.

Odluku možete pogledati u izvornom formatu.

05.03.2024.

Odluka o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2024. godini

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata/programa/manifestacije od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu Povjerenstvo je u postupku provjere formalnih uvjeta utvrdilo prijave organizacija civilnog društva koje se ne upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja te je donijelo Odluku o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2024. godini.

Odluku možete pogledati u izvornom formatu.

05.02.2024.

Zaključak o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija - audiovizualnih i radijskih programa u 2024. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 144/22), te članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21) načelnica Općine Jakovlje donijela je Zaključak o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija - audiovizualnih i radijskih programa u 2024. godini.

Zaključak možete pogledati u izvornom formatu:

26.01.2024.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu. Rok za dostavu prijava programa, projekata i manifestacija udruga je 26. veljače 2024. godine.

Javni natječaj možete pogledati u izvornom formatu:

24.01.2024.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija – audiovizualnih i radijskih programa u 2024. godini

Općinska načelnica Općine Jakovlje raspisala je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija – audiovizualnih i radijskih programa u 2024. godini. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Jakovlje odnosno zaključno s  danom 2. veljače 2024. godine do 10:00 sati.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

19.01.2024.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2024. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15 i 37/21) Općinska načelnica Općine Jakovlje dana, 19. siječnja 2024. godine, donijela je Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2024. godinu.

Godišnji plan možete pogledati u izvornom formatu:

20.12.2023.

Odluka o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu - ponovljeni natječaj

Na temelju članka 15. Odluke o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2023. godini  (KLASA: 320-01/22-01/15, URBROJ: 238-11-01/1-22-3 od dana 20. prosinca 2022. godine) i članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj  1/21), načelnica Općine Jakovlje donosi Odluku o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu.

Odluku o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

13.12.2023.

Odluka o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini

Na temelju članka 17. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 5/21), na temelju odredbi Odluke o vrsti, broju i visini stipendija za učenike i studente te vrstu deficitarnih zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. (KLASA: 604-01/23-01/01, URBROJ: 238-11-03/1-23-1 od 25. listopada 2023. godine) i Natječaja za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. (KLASA: 604-01/23-01/02, URBROJ: 238-11-01/1-23-1 od 27. listopada 2023. godine) objavljenog na službenoj internet stranici Općine Jakovlje, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje dana 13. prosinca 2023. godine, utvrdilo je Konačne liste učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. i donijelo Odluku o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini.

Na temelju Odluke o dodjeli stipendija općinska načelnica i korisnik stipendije sklopit će ugovor o korištenju stipendije. O danu svečanog potpisivanja ugovora o korištenju stipendije korisnici će biti obaviješteni.

Konačne liste i Odluku o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima možete pogledati u izvornom formatu:

05.12.2023.

Redoslijedne liste za dodjelu stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje"broj 5/21) i točke VIII. Natječaja za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2023./2024., a sukladno provedenom postupku, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje Redoslijedne liste za dodjelu stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

 

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

29.11.2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE JAKOVLJE - k.č.br. 1169/1 i 1169/2 k.o. Jakovlje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21) i članka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/20), načelnica Općine Jakovlje objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

U VLASNIŠTVU OPĆINE JAKOVLJE

 

Prodaju se nekretnine upisane u Općinskom sudu u Novom Zagrebu, ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL  ZAPREŠIĆ u vlasništvu Općine Jakovlje u 1/1 dijela i to:

- k.č.br. 1169/1, k.o. Jakovlje, označena kao Toplička cesta, PUT,

- k.č.br. 1169/2, k.o. Jakovlje, označena kao Toplička cesta, PUT.

 

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu.

29.11.2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE JAKOVLJE - k.č.br. 3386/3 k.o. Stubička Slatina

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21) i članka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/20), načelnica Općine Jakovlje objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE

U VLASNIŠTVU OPĆINE JAKOVLJE

 

Prodaje se nekretnina upisana u Općinskom sudu u Zlataru, ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL DONJA STUBICA u vlasništvu Općine Jakovlje u 1/1 dijela i to k.č.br. 3386/3, k.o. Stubička Slatina, označena kao Gajeva ulica, PUT.

 

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu.

09.11.2023.

Ponovljeni natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu

Na temelju Odluke o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2023. godini ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 7/22), Općinska načelnica Općine Jakovlje, raspisuje Ponovljeni natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

27.10.2023.

Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Općina Jakovlje svake godine putem natječaja dodjeljuje stipendije redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima s područja Općine Jakovlje s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih uz školovanje, čime se potiče, motivira i omogućuje što većem broju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje, uspješno stjecanje srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, a u korist razvoja i prosperiteta Općine Jakovlje. Dodjeljuje se 25 (dvadestpet) stipendija temeljem Odluke o vrsti, broju i visini stipendija za učenike i studente te vrstu deficitarnih zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. (KLASA:604-01/23-01/01, URBROJ:238-11-03/1-23-1 od 25. listopada 2023. godine).

Temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 5/21), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje objavljuje Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje. U natječaju su propisani uvjeti, kriteriji za dodjelu stipendije i potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za dodjelu stipendija.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Jakovlje www.jakovlje.hr odnosno do 13. studenoga 2023. godine.

Zahtjevi za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, osobno na adresu Stubička cesta 4a, Jakovlje ili putem pošte, na adresu: Općina Jakovlje, Jedinstveni upravni odjel, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje posebnim zaključkom utvrđuje koji zahtjevi nisu uredni jer nisu potpuni ili nisu dostavljeni u predviđenom roku te se stoga ne upućuju u daljnji postupak i o tome obavještava podnositelje zahtjeva najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva. Povjerenstvo za dodjelu stipendija će na temelju kriterija iz Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 5/21), izvršiti bodovanje i  izraditi redoslijednu listu podnositelja zahtjeva. Nakon propisanog roka za prigovor, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu podnositelja zahtjeva i donosi Odluku o dodjeli stipendija.

Dokumente možete preuzeti u izravnom formatu:

19.10.2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U SUVLASNIŠTVU OPĆINE JAKOVLJE (ošasna imovina)

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), članka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/20) i članka 3. Odluke o davanju suglasnosti za rješavanje svih prava i obveza nad stečenom ošasnom imovinom („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/23), načelnica Općine Jakovlje objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

U SUVLASNIŠTVU OPĆINE JAKOVLJE

(ošasna imovina)

 

Prodaju se nekretnine upisane u Općinskom sudu u Zlataru, ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL DONJA STUBICA u vlasništvu Općine Jakovlje u 1/8 dijela i to:

                        - k.č.br. 2184/1, k.o. Kraljev Vrh, označena kao pašnjak Jelovčica u Pili gornjoj,

                        - k.č.br. 2184/2, k.o. Kraljev Vrh, označena kao pašnjak Jelovčica u Pili gornjoj,

                        - k.č.br. 2184/3, k.o. Kraljev Vrh, označena kao pašnjak Jelovčica u Pili gornjoj,

                        - k.č.br. 2184/4, k.o. Kraljev Vrh, označena kao pašnjak Jelovčica u Pili gornjoj,

                        - k.č.br. 2184/6, k.o. Kraljev Vrh, označena kao  šuma Jelovčica u Pili gornjoj i

                        - k.č.br. 2184/7, k.o. Kraljev Vrh, označena kao šuma Jelovčica u Pili gornjoj.

 

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu.

 

 

08.09.2023.

Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela financijskih potpora usmjerena na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini.

Financijska potpora osigurana je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, u okviru Pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladima obiteljima i mladima u 2023. godini.

Korisnici financijske potpore su mlade obitelji i mladi s prebivalištem na području Općine Jakovlje najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove stanovanja mladih obitelji i mladih s prebivalištem na području Općine Jakovlje najmanje godinu dana prije podnošenja prijave. U prihvatljive troškove stanovanja ne ulaze troškovi korištenja garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, porezi, i slično.

Prijave se mogu podnijeti od dana objave Poziva na mrežnoj stranici Općine Jakovlje, a rok za dostavu prijava je do 27.10.2023., ili do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava i zatvaranja Poziva, ovisno što prije nastupi.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini“. Omotnica na vanjskoj strani mora sadržavati podatke o podnositelju prijave.

Više o uvjetima Javnog poziva možete pogledati u dokumentaciji u privitku.

24.03.2023.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu

Općinska načelnica Općine Jakovlje dana 24. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje  koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

22.03.2023.

Odluka o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu

Na temelju članka 15. Odluke o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2023. godini  (KLASA: 320-01/22-01/15, URBROJ: 238-11-01/1-22-3 od dana 20. prosinca 2022. godine) i članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj  1/21), načelnica Općine Jakovlje donosi Odluku o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu.

Odluku o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

06.03.2023.

Odluka o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2023. godini

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata/programa/manifestacije od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu Povjerenstvo je u postupku provjere formalnih uvjeta utvrdilo prijave organizacija civilnog društva koje se ne upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja te je donijelo Odluku o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2023. godini.

Odluku možete pogledati u izvornom formatu.

06.03.2023.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2023. godini

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata/programa/manifestacije od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu Povjerenstvo je u postupku provjere formalnih uvjeta utvrdilo prijave organizacija civilnog društva koje se upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje te je donijelo Odluku o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2023. godini.

Odluku možete pogledati u izvornom formatu.

 

28.02.2023.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje

Na temelju članka 10. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/21), članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Jakovlje, ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/18), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

13.02.2023.

Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu

            Na temelju Odluke o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2023. godini (KLASA:320-01/22-01/15, URBROJ: 238-11-01/1-22-3, usvojene na 12. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2022. godine), Općinska načelnica Općine Jakovlje, raspisuje Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2023. godinu.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

 

09.02.2023.

Zaključak o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija - audiovizualnih i radijskih programa u 2023. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 144/22), te članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21) načelnica Općine Jakovlje donijela je Zaključak o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija - audiovizualnih i radijskih programa u 2023. godini.

Zaključak možete pogledati u izvornom formatu:

27.01.2023.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu. Rok za dostavu prijava programa, projekata i manifestacija udruga je 27. veljače 2023. godine.

Javni natječaj možete pogledati u izvornom formatu:

23.01.2023.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija – audiovizualnih i radijskih programa u 2023. godini

Općinska načelnica Općine Jakovlje raspisala je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija – audiovizualnih i radijskih programa u 2023. godini. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Jakovlje odnosno zaključno s 31. siječnja 2023. godine.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

19.01.2023.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2023. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15 i 37/21) Općinska načelnica Općine Jakovlje dana, 19. siječnja 2023. godine, donijela je Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2023. godinu.

Godišnji plan možete pogledati u izvornom formatu:

12.12.2022.

Odluka o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini

Na temelju članka 17. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 5/21), na temelju odredbi Odluke o vrsti, broju i visini stipendija za učenike i studente te vrstu deficitarnih zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. (KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 238-11-03/1-22-1 od 24. listopada 2022. godine) i Natječaja za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. (KLASA: 604-01/22-01/02, URBROJ:238-11-01/1-22-1 od 28. listopada 2022. godine) objavljenog na službenoj internet stranici Općine Jakovlje, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje dana 12. prosinca 2022. godine, utvrdilo je Konačne liste učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. i donijelo Odluku o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini.

Na temelju Odluke o dodjeli stipendija općinski načelnik i korisnik stipendije sklopit će ugovor o korištenju stipendije. O danu svečanog potpisivanja ugovora o korištenju stipendije korisnici će biti obaviješteni.

Konačne liste i Odluku o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima možete pogledati u izvornom formatu: 

01.12.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 4 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 15. prosinca 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

30.11.2022.

Redoslijedne liste za dodjelu stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje"broj 5/21) i točke VIII. Natječaja za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2022./2023., a sukladno provedenom postupku, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje Redoslijedne liste za dodjelu stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

28.11.2022.

Odluka o odabiru kandidatkinja za rad na projektu „Zaželi u Općini Jakovlje II“

 

Na temelju članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0176, u okviru programa Zaželi- program zapošljavanja žena- faza III, načelnica Općine Jakovlje donosi

 

ODLUKU

o odabiru kandidatkinja za rad na projektu „Zaželi u Općini Jakovlje II“

 

Temeljem javnog poziva-oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „ Zaželi u Općini Jakovlje II“ objavljenog dana 8. studenoga 2022. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenim stranicama Općine Jakovlje www.jakovlje.hr i temeljem provedenog intervjua za sudjelovanje u uvodno naznačenom projektu odabrane su sljedeće kandidatkinje:

1.            Danica Brezec

2.            Silvija Đunđek

3.            Petronila Grljač

4.            Snježana Lisica

5.            Danijela Konjevod

6.            Marijana Kostanjčar

7.            Kristina Mežnarić Babić

8.            Radmila Mlinarić

9.            Darija Suhina

10.          Anamarija Šlehan

Kandidatkinje su odabrane prema kriteriju iz uvodno naznačenog javnog poziva-oglasa. S odabranim osobama, Općina Jakovlje će najkasnije do 1.12.2022. godine sklopiti Ugovor o radu na određeno  vrijeme (6 mjeseci).

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na službenim stranicama Općine Jakovlje  www.jakovlje.hr i na oglasnoj ploči Općine Jakovlje.

Odluku možete preuzeti u izvornom formatu:

 

17.11.2022.

Odluka o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu

Na temelju članka 13. Odluke o subvencijama za nabavu voćnih sadnica i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2022. godini (KLASA: 021-05/21-01/35, URBROJ: 238/11-01/1-21-3 od dana 22. prosinca 2021. godine) i članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj  1/21), načelnica Općine Jakovlje donosi Odluku o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu.

Odluku o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

07.11.2022.

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0176, u okviru programa Zaželi- program zapošljavanja žena-faza III, a u sklopu provedbe projekta „ Zaželi u Općini Jakovlje II“, načelnica Općine Jakovlje raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, u sklopu projekta

„ Zaželi u Općini Jakovlje II“

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci

Broj radnika koji se traži: 10 radnica

Mjesto rada: područje općine Jakovlje

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Javni poziv vrijedi od: 08.11.2022.

Javni poziv vrijedi do: 15.11.2022.

Opis poslova:

 • dostava namirnica i potrepština korisnicima,
 • održavanje čistoće stambenog prostora - pranje i glačanje rublja korisnika,
 • ostale usluge u kući i okućnici korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika,
 • briga o higijeni i osobnom izgledu korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji korisnika,
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava korisnika (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
 • pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima korisnika,
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i/ili nemoćnih osoba u nepovoljnom položaju,
 • svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest (6) krajnjih korisnika.

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • ženski spol
 • punoljetnost
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ ranjivim skupinama:  žene starije od 50 godina, žene  s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice,  žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.;  liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

 

Prijavi na Javni poziv kandidatkinje su dužne priložiti:

1. Zamolbu za posao (obavezno navesti adresu, broj telefona, mobitela)

2. Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u     evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)

3. Presliku osobne iskaznice

4. Dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe)

 

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina potrebno je dostaviti:

 - za Žene od 50 godina i više – potrebna je osobna iskaznica 

- za Osobe s invaliditetom – potreban je nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

- za Žrtve trgovanja ljudima -potrebno je  uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

- za Žrtve obiteljskog nasilja -potrebno je  uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja         

- za Azilantice – potrebna je odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

- za Žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – potrebno je rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

- za Liječene ovisnice – potrebna je potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama     

 - za Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potrebna je potvrda o otpuštanju      

- za Pripadnice romske nacionalne manjine -potrebna je izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

- za Beskućnice – potrebno je rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

Prijave na Javni poziv   s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od tri načina:

1.Poštom na adresu: Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, s naznakom   „ Prijava na Javni poziv za radno mjesto radnica za pomoć u kući u okviru projekta  ZAŽELI U OPĆINI JAKOVLJE II –NE OTVARAJ“ .

2.Putem maila: opcina@jakovlje.hr

3.Osobnim dolaskom  u Općinu Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2

Prijave za prijem u radni odnos  podnose se zaključno s utorkom 15.11.2022.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S kandidatima prijavljenim na javni poziv koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva provest će se razgovor (intervju) s povjerenstvom za provedbu javnog poziva. Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua, od strane osobe za provedbu natječaja za posao.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Jakovlje.

Javni poziv možete preuzeti u izvornom formatu:

03.11.2022.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 22., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto Namještenik – komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 10. studenoga 2022. godine (četvrtak) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Namještenik – komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, a temeljem objavljenog oglasa za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) radi zamjene duže odsutnog namještenika, do njegovog povratka na posao.

02.11.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 30. studenoga 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

28.10.2022.

Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.

Općina Jakovlje svake godine putem natječaja dodjeljuje stipendije redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima s područja Općine Jakovlje s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih uz školovanje, čime se potiče, motivira i omogućuje što većem broju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje, uspješno stjecanje srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, a u korist razvoja i prosperiteta Općine Jakovlje. Dodjeljuje se 25 (dvadestpet) stipendija temeljem Odluke o vrsti, broju i visini stipendija za učenike i studente te vrstu deficitarnih zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. (KLASA:604-01/22-01/01, URBROJ:238-11-03/1-22-1 od 24. listopada 2022. godine).

Temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 5/21), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje objavljuje Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje. U natječaju su propisani uvjeti, kriteriji za dodjelu stipendije i potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za dodjelu stipendija.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Jakovlje www.jakovlje.hr odnosno do 14. studenoga 2022. godine.

Zahtjevi za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, osobno ili putem pošte, na adresu: Općina Jakovlje, Jedinstveni upravni odjel, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje posebnim zaključkom utvrđuje koji zahtjevi nisu uredni jer nisu potpuni ili nisu dostavljeni u predviđenom roku te se stoga ne upućuju u daljnji postupak i o tome obavještava podnositelje zahtjeva najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva. Povjerenstvo za dodjelu stipendija će na temelju kriterija iz Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 5/21), izvršiti bodovanje i izraditi redoslijednu listu podnositelja zahtjeva. Nakon propisanog roka za prigovor, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu podnositelja zahtjeva i donosi Odluku o dodjeli stipendija.

Dokumente možete preuzeti u izravnom formatu:

18.10.2022.

Oglas za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 18. listopada 2022. godine objavljen je Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto namještenik – komunalni radnik na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž), radi zamjene duže odsutnog namještenika, do njegovog povratka na posao.

 

Obavijest o oglasu možete pregledati i u izvornom obliku:

18.10.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 31. listopada 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

10.10.2022.

Ponovljeni natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu

Na temelju Odluke o subvencijama za nabavu voćnih sadnica i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2022. godini ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 7/21), Općinska načelnica Općine Jakovlje, raspisuje ponovljeni natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

03.10.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 17. listopada 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

27.09.2022.

Odluka o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu

Na temelju članka 13. Odluke o subvencijama za nabavu voćnih sadnica i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2022. godini (KLASA: 021-05/21-01/35, URBROJ: 238/11-01/1-21-3 od dana 22. prosinca 2021. godine) i članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj  1/21), načelnica Općine Jakovlje donosi Odluku o dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu.

Odlukuo dodjeli subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

 

 

 

16.09.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 30. rujna 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

 

01.09.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 15. rujna 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

02.08.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 31. kolovoza 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

13.07.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 1. kolovoza 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

08.07.2022.

Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Jakovlje

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje, na području Općine Jakovlje (KLASA: 351-01/22-01/03, URBROJ: 238-11-03/1-22-1 od 7. srpnja 2022. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje dana 8. srpnja 2022. godine raspisuje

JAVNI POZIV

ZA DODJELU KOMPOSTERA ZA KUĆNO KOMPOSTIRANJE NA PODRUČJU OPĆINE JAKOVLJE

 

Predmet ovog Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Jakovlje (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je dodjela kompostera za kućno kompostiranje bez naknade fizičkim osobama, obveznicima komunalne naknade na području Općine Jakovlje.  

Zapremnina svakog pojedinog kompostera je 720 litara. Dimenzije kompostera su 940 x 940 x 1150 mm. Komposteri su proizvedeni od polietilena visoke gustoće. Komposteri su pogodni za kompostiranje biorazgradivog otpada odnosno kuhinjskog otpada (ostaci od pripreme hrane) i vrtnog ili zelenog otpada.

Cilj Javnog poziva je osiguranje potrebne opreme te poticanje kućnog kompostiranja na području Općine Jakovlje s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada.

Ovim Javnim pozivom osigurano je ukupno 200 komada kompostera za 2022. godinu.

Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom ovog Javnog poziva, odnosno 8. srpnja 2022. godine, a završava zatvaranjem javnog poziva odnosno objavom Obavijesti o zatvaranju javnog poziva na službenoj internet stranici Općine Jakovlje.

Tekst Javnog poziva i ostalu dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

 

05.07.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta„ Zajednica za sve nas“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 12. srpnja 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

23.06.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta„ Zajednica za sve nas“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita – 1 polaznik/ica
 • Aktivnost 2: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 4. srpnja 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

03.06.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „ Zajednica za sve nas“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu i članku 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedećih aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita – 2 polaznika/ica
 • Aktivnost 2: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica
 • Aktivnost 3: Edukacija za njegovatelja/icu – 5 polaznika/ica.

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 20. lipnja 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

19.05.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „ Zajednica za sve nas“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih agolemracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu i članku 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedećih aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita – 2 polaznika/ica
 • Aktivnost 2: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica
 • Aktivnost 3: Edukacija za njegovatelja/icu – 5 polaznika/ica.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

28.04.2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „ Zajednica za sve nas“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih agolemracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu i članku 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedećih aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita – 5 polaznika/ica
 • Aktivnost 2: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica
 • Aktivnost 3: Edukacija za njegovatelja/icu – 5 polaznika/ica.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

 

21.03.2022.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu

Općinska načelnica Općine Jakovlje dana 21. ožujka 2022. godine donijela je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje  koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

17.03.2022.

Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje za 2022. godinu

Na temelju Odluke o subvencijama za nabavu voćnih sadnica i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2022. godini (KLASA: 021-05/21-01/35, URBROJ: 238/11-01/1-21-3 usvojene na 5. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine), Općinska načelnica Općine Jakovlje, raspisuje Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Jakovlje  za 2022. godinu.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

08.03.2022.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2022. godini

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata/programa/manifestacije od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu Povjerenstvo je u postupku provjere formalnih uvjeta utvrdilo prijave organizacija civilnog društva koje se upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje te je donijelo Odluku o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2022. godini.

Odluku možete pogledati u izvornom formatu.

04.03.2022.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 22., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 10. ožujka 2022. godine (četvrtak) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta: Viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovljea temeljem objavljenog oglasa za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) radi zamjene duže odsutnog službenika, do njegovog povratka na posao.

 

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) možete preuzeti u izvornom formatu:

02.03.2022.

Zaključak o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21), te članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21) načelnica Općine Jakovlje donijela je Zaključak o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.

 

Zaključak možete pogledati u izvornom formatu:

17.02.2022.

Oglas za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 17. veljače 2022. godine objavljen je Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž), radi zamjene duže odsutnog službenika, do njegovog povratka na posao.

Obavijest o Javnom natječaju možete pogledati u izvornom formatu:

17.02.2022.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Općinska načelnica Općine Jakovlje raspisala je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Jakovlje zaključno s 25. veljače 2022. godine.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

28.01.2022.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu. Rok za dostavu prijava programa, projekata i manifestacija udruga je 28. veljače 2022. godine.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

 

 

15.12.2021.

Odluka o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini

Na temelju članka 17. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 5/21), na temelju odredbi Odluke o vrsti, broju i visini stipendija za učenike i studente te vrstu deficitarnih zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. (KLASA: 604-01/21-01/03 URBROJ: 238/11-03/1-21-1 od 25. listopada 2021. godine) i Natječaja za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. (KLASA: 604-01/21-01/04, URBROJ:238/11-01/1-21-1 od 28. listopada 2021. godine) objavljenog na službenoj internet stranici Općine Jakovlje, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje dana 15. prosinca 2021. godine, utvrdilo je Konačne liste učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2021/2022 i donijelo Odluku o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini.

Na temelju Odluke o dodjeli stipendija općinski načelnik i korisnik stipendije sklopit će ugovor o korištenju stipendije. O danu svečanog potpisivanja ugovora o korištenju stipendije korisnici će biti obaviješteni.

Konačne liste i Odluku o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima možete pogledati u izvornom formatu: 

03.12.2021.

Redoslijedne liste za dodjelu stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 5/21) i točke VIII. Natječaja za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2021./2022., a sukladno provedenom postupku Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje Redoslijedne liste za dodjelu stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

 

28.10.2021.

Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

Općina Jakovlje svake godine putem natječaja dodjeljuje stipendije redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima s područja Općine Jakovlje s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih uz školovanje, čime se potiče, motivira i omogućuje što većem broju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje, uspješno stjecanje srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, a u korist razvoja i prosperiteta Općine Jakovlje. Ove godine povećan je broj stipendija s dosadašnjih 20 (dvadeset) na 25 (dvadestpet) stipendija temeljem Odluke o vrsti, broju i visini stipendija za učenike i studente te vrstu deficitarnih zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. (KLASA:604-01/21-01/03, URBROJ:238/11-03/1-21-1 od 25. listopada 2021. godine).

Temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje objavljuje Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje. U natječaju su propisani uvjeti, kriteriji za dodjelu stipendije i potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za dodjelu stipendija.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Jakovlje www.jakovlje.hr odnosno do 12. studenoga 2021. godine.

Zahtjevi za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, osobno ili putem pošte, na adresu: Općina Jakovlje, Jedinstveni upravni odjel, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“. Povjerenstvo za dodjelu stipendija će obraditi prispjele zahtjeve te izraditi redoslijednu listu podnositelja zahtjeva. Nakon propisanog roka za prigovor, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu podnositelja zahtjeva i donosi Odluku o dodjeli stipendija.

Dokumente možete preuzeti u izravnom formatu:

22.07.2021.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 28. srpnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 13,30 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovljea temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 77/2021. od 7. srpnja 2021. godine, oglasnoj ploči Općine Jakovlje i službenoj web stranici Općine Jakovlje www.jakovlje.hr.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) možete preuzeti u izvornom formatu:

07.07.2021.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Narodnim novinama broj 77 od 7. srpnja 2021. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Obavijest o Javnom natječaju možete pogledati u izvornom formatu:

13.04.2021.

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto namještenik - komunalni radnik

Donesena je Odluka o poništenju natječaja Oglasa za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

31.03.2021.

Oglas za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 31. ožujka 2021. godine objavljen je Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto namještenik – komunalni radnik na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž), radi zamjene duže odsutnog namještenika, do njegovog povratka na posao.

 

 

22.03.2021.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu

Općinska načelnica Općine Jakovlje dana 22. ožujka 2021. godine donijela je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje  koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

08.03.2021.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2021. godini

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata/programa/manifestacije od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu Povjerenstvo je u postupku provjere formalnih uvjeta utvrdilo prijave organizacija civilnog društva koje se upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje te je donijelo Odluku o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2021. godini.

Odluku možete pogledati u izvornom formatu.

25.01.2021.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu. Rok za dostavu prijava programa, projekata i manifestacija udruga je 26. veljače 2021. godine.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

30.12.2020.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2021. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) , Općinska načelnica Općine Jakovlje dana, 30. prosinca 2020. godine, donijela je Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2021. godinu.

Godišnji plan možete pogledati u izvornom formatu:

29.09.2020.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenik – komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 7. listopada 2020. godine (srijeda) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 102/2020. od 16. rujna 2020. godine, oglasnoj ploči Općine Jakovlje i na web stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) možete preuzeti u izvornom formatu:

17.09.2020.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto namještenik-komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Narodnim novinama broj 10 od 16. rujna 2020. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto namještenik – komunalni radnik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

03.07.2020.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Referent - administrativni tajnik

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Referent - administativni tajnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 9. srpnja 2020. godine (četvrtak) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Referent - administativni tajnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 70/2020 od 19. lipnja 2020. godine, oglasnoj ploči Općine Jakovlje i na službenoj web stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) možete preuzeti u izvornom formatu:

19.06.2020.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Referent - administrativni tajnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Narodnim novinama broj 70. od 19. lipnja 2020. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto Referent – administrativni tajnik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) uz obvezni probni rok od 3 (tri) mjeseca.

19.06.2020.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu

Objavljena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

03.03.2020.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2020. godini

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2020. godini

13.08.2019.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenik – komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 21. kolovoza 2019. godine (srijeda) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 72/19. od 31. srpnja 2019. godine, oglasnoj ploči Općine Jakovlje i na web stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr

01.08.2019.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto namještenik-komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Narodnim novinama broj 72 od 31. srpnja 2019. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto namještenik – komunalni radnik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

26.07.2019.

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto komunalni namještenik

Donesena je odluka o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto komunalni namještenik.

11.07.2019.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto komunalni namještenik

U Narodnim novinama broj 66. od 10. srpnja 2019. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto komunalni namještenik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž)

29.03.2019.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2019. godinu

Objavljena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2019. godinu

28.03.2019.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu možere preuzeti na:

18.03.2019.

Natječaj za prijam jednog kandidata na stručno osposobljavanje

Objavljen je natječaj za prijam jednog kandidata na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje.

08.03.2019.

Odluka o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2019. godini

Odluka o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2019. godini

08.03.2019.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2019. godini

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2019. godini

07.03.2019.

Odluka o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2018. godini

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Jakovlje u 2018. godini. Rok za dostavu prijedloga programa je 26. veljače 2018. godine

07.03.2019.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2018. godini

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Jakovlje u 2018. godini. Rok za dostavu prijedloga programa je 26. veljače 2018. godine

30.01.2019.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Namještenik - komunalni radnik

Pozivna prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) dana 6. veljače 2019. godine (srijeda) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 4/19. od 11. siječnja 2019. godine, oglasnoj ploči Općine Jakovlje i na web stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr

25.01.2019.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga na području Općine Jakovlje u 2019. godini

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga na području Općine Jakovlje u 2019. godini. Rok za dostavu prijava programa, projekata i manifestacija udruga je 26. veljače 2019. godine.

14.01.2019.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto komunalni namještenik

U Narodnim novinama broj 4. od 11. siječnja 2019. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto komunalni namještenik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći rok za podnošenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj predajom pošti ili neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje 21. siječnja 2019. godine posljednji dan roka.

19.12.2017.

Odluku o utvrđivanju konačne liste kandidata i dodjeli stipendije Općine Jakovlje

Odluku o utvrđivanju konačne liste kandidata i dodjeli stipendije u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. pogledajte u nastavku obavijesti.

07.12.2017.

Odluka o utvrđivanju prijedloga liste za dodjelu stipendija Općine Jakovlje

Na raspisani natječaj za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj godini 2017./2018. pristigle su ukupno tri molbe za učenike prvih razreda srednje škole te 6 molbi za učenike viših razreda srednje škole kao i četiri molbe za studente prve godine, odnosno četiri molbe za studente viših godina.

07.04.2017.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje

Na temelju članka29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 9/16)i članka 45. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 2/13)općinska načelnica Općine Jakovljedana 7. travnja 2017. godine donosi ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu

25.01.2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Jakovlje u 2017. godini.

Općina Jakovlje objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine u 2017. godini. Rok za dostavu prijedloga programa je 27. veljače 2017. godine.
Na temelju članaka 15. i 21. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Jakovlje koje provode udruge („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ br. 5/16), sukladno Godišnjem planu javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu (KLASA:007-01/17-01/01, URBROJ:238/11-03/1-17-1 od 19. siječnja 2017.godine) i članku 45. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje", broj 2/13) općinska načelnica Općine Jakovlje dana 25. siječnja 2017. godine objavljuje

Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Jakovlje
koje provode organizacije civilnog društva 
za 2017. godinu

(1) Općina Jakovlje poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Općine Jakovlje, a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Općine Jakovlje, da se prijave na Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu (u nastavku teksta: Javni natječaj). 
(2) Organizacije civilnog društva (u nastavku teksta: OCD) sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekte/programe/manifestacije (u nastavku teksta: projekti) za sljedeća prioritetna područja: 
01. Kultura i kulturne manifestacije,
02. Sport,
03. Socijalna i humanitarna djelatnost, vjerske zajednice, zaštita okoliša, čuvanje tekovina Domovinskog rata, te druga područja od interesa za opće dobro..
(3) OCD-a mogu prijaviti aktivnosti koje se odnose na sljedeće mjere/kategorije, za: 
a) podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga te odvijanje kontinuiranih programa udruga, 
b) provedbu projekta,
c) manifestacije.  
(4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 644.000,00 kuna, odnosno prema područjima: 
 

Redni
broj

Područje

Ukupno raspoloživa sredstva

Okvirni broj planiranih ugovora

Minimalni iznos koji se može dodijeliti po potpori

Maksimalni iznos koji se može dodijeliti po potpori

1.

Kultura

150.000,00

12-14

1.000,00

20.000,00

2.

Sport

320.000,00

6-8

2.000,00

100.000,00

3.

Socijalna i humanitarna djelatnost, vjerske zajednice, zaštita okoliša, čuvanje tekovina Domovinskog rata, te druga područja od interesa za opće dobro

174.000,00

12-15

1.000,00

25.000,00

(5) OCD-a mogu prijaviti projekte koji:
-    doprinose razvoju kapaciteta OCD-a i razvoju civilnog društva na području Općine Jakovlje,
-    potiču razvoj svih oblika kreativnosti i stvaralaštva na području Općine Jakovlje,
-    osiguravaju dodatne sadržaje za korisnike s područja Općine Jakovlje, 
-    promiču i njeguju zaštitu običaja, tradicije i baštine na području Općine Jakovlje,
-    promoviraju Općinu Jakovlje na regionalnoj, nacionalnoj, europskoj ili svjetskoj razini,
-    podižu nivo zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
-    potiču sportsko-rekreacijske aktivnosti građana a posebice provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata te sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama na području Općine Jakovlje,
-    potiču održavanja manifestacija u kulturi i afirmaciju kulturnih vrijednosti Općine Jakovlje,
-    su usmjereni na poboljšanje kvalitete življenja osoba treće životne dobi na području Općine Jakovlje,
-    su usmjereni na poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom na području Općine Jakovlje,
-    su usmjereni na poboljšanje zaštite i očuvanja zdravlja na području Općine Jakovlje,
-    su usmjereni na promicanje vrijednosti Domovinskog rata.
(6) Projekti OCD-a koje nemaju sjedište na području Općine Jakovlje, a kojima su prijavljene aktivnosti istovjetne onima koje provode OCD-a sa sjedištem na području Općine Jakovlje neće se uzeti u razmatranje. 
(7) Rok za podnošenje prijedloga projekata je 27. veljače 2017.  Razmatrat će se samo projekti koji su dostavljeni u zadanom roku te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.
(8) OCD-a može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta i može biti partner na najviše dva projekata unutar prioritetnih područja Javnog poziva.
(9) Razdoblje provedbe projekata i prihvatljivosti izdataka je od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine. 
(10) Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti OCD-a, koja je: 
- upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar, Registar sportskih udruga i u Registar neprofitnih organizacija, čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, 
- ispunila sve ugovorne obveze prema Općini Jakovlje te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, 
- nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreze te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,
- je dostavila dokaze da se protiv nje, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da nisu pravomoćno osuđeni za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
- koje općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
- koje imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
- koje imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
- koje imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.
(11) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, popunjavaju se putem računala te šalju ovjerene i potpisane u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima. 
(12) Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni su na mrežnim stranicama Općine Jakovlje (www.jakovlje.hr). 
(13) Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku (potpisani i ovjereni izvornik) šalje se poštom, kurirom ili osobno (predaje se u Općinu) na adresu: Jakovlje, Adele Sixta 2, 10 297 Jakovlje, uz napomenu: Javni natječaj za financiranje projekata OCD-a za 2017. godinu – ne otvarati. 
 
(14) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita do datuma zaključenja natječaja na adresu elektronske pošte: opcina-jakovlje@jakovlje.hr ili stefica.podhraski@jakovlje.hr
(15) Detaljne upute o uvjetima, načinu prijavljivanja i postupku provedbe ovog Javnog poziva (postupanju s dokumentacijom, dostavi dokumentacije, postupku pregleda dostavljenih prijava, procjeni prijava, donošenju odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenju prigovora, ugovaranju, i sl.) kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja nalaze se u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog natječaja dostupnim na mrežnim stranicama Općine Jakovlje (www.jakovlje.hr) .
(16) U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Jakovlje ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. 

KLASA: KLASA:007-01/17-01/02
URBROJ: URBROJ:238/11-03/1-17-1  
Jakovlje, 25. siječnja 2017.

                                                                                                          OPĆINSKA NAČELNICA:

                                                                                                       Snježana Bužinec, mag.polit.

17.12.2016.

Privremene liste za stipendije

Općina Jakovlje objavljuje privremene liste za stipendije.

21.11.2016.

Natječaj za stipendije općine Jakovlje

Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje br. 7/09, i 6/11), Povjerenstvo za dodjelu stipendija općine Jakovlje raspisuje Natječaj za dodjelu stipendije općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2016./2017.

17.11.2016.

Javni natječaj za radno mjesto pročelnik/ca

U Narodnim novinama broj 105. od 16. studenog 2016. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto pročelnik/ca jedinstvenog upravnog odjela na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž)...

16.08.2016.

Poziv na testiranje

Na temelju članka 19-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto komunalni namještenik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje: POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) Dana 22. kolovoza 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta komunalni namještenik...

04.08.2016.

Raspisan javni natječaj za radno mjesto komunalnog namještenika

U Narodnim novinama broj 71. od 3. Kolovoza 2016. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto komunalni namještenik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž)...

23.07.2016.

Odluka o poništenju javnog natječaja

Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje donosi slijedeću ODLUKU o poništenju javnog natječaja ...

01.07.2016.

Poziv na testiranje

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto voditelj komunalnih namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje: POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) Dana 07. srpnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta voditelj komunalnih namještenika

16.06.2016.

Obavijest o javnom natječaju

U Narodnim novinama broj 55. od 15. lipnja 2016. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto voditelj komunalnih namještenika na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) Tekst natječaja dostupan je u nastavku obavijesti.

04.02.2016.

Poziv za provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) dana 12. veljače 2016. godine (petak) s početkom u 9.00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta voditelj komunalnih namještenika a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 3. od 8. siječnja 2016. godine i na web stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr. Povjerenstvo je utvrdilo da 2 (dva) kandidata ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja i mogu pristupiti pisanom testiranju i to prema abecednom redu prezimena: 1. Mario Blažević 2. Neven Brlas.

11.01.2016.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto voditelj komunalnih namještenika

U Narodnim novinama broj 3. od 8. siječnja 2016. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto voditelj komunalnih namještenika na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći rok za podnošenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj predajom pošti ili neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje 18. siječnja 2016. godine posljednji dan roka.

15.11.2015.

Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2015/2016.

Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje br. 7/09, i 6/11), Povjerenstvo za dodjelu stipendija općine Jakovlje raspisuje NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE OPĆINE JAKOVLJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji udovoljavaju slijedećim općim uvjetima...

15.11.2015.

Odluka o utvrđivanju prijedloga liste za dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj gdini 2015./2016.

Na temelju članka 17. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje br. 7/09, i 6/11), Povjerenstvo za dodjelu stipendija općine Jakovlje donosi odluku o utvrđivanju prijedloga liste za dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj gdini 2015./2016.

14.10.2015.

Javni poziv za predlaganje projekta javnih potreba u društvenim djelatnostima općine Jakovlje

Općina Jakovlje objavila je javni poziv za predlaganje projekata iz područja društvenih djelatnosti (kulture, sporta, socijalne skrbi i ostalih djelatnosti), koje će se sufinancirati iz općinskog proračuna u 2015. godini. Rok za dostavu prijava je 03.11.2014. godine do 14:00 sati.

14.10.2015.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

Objavljen je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Jakovlje za 2015. godinu.

25.02.2015.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Jakovlje

Na temelju članka 10. Statuta općine Jakovlje, povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Jakovlje upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Jakovlje.

19.01.2015.

Oglas za prijam namještenika

Oglas za prijam namještenika u službu na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme bolovanja odsutnog namještenika...

19.01.2015.

Poništenje oglasa za prijam namještenika

Poništenje oglasa za prijam namještenika u službu na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme bolovanja odsutnog namještenika...

img-20240415-wa0057.jpg

Potpisan Ugovor za gradnju novog dječjeg vrtića u Općini Jakovlje

Danas je važan trenutak za našu zajednicu, jer u Općini Jakovlje kreće gradnja novoga dječjeg vrtića, za što je danas...

Pročitaj više
screenshot_20240409_142636_gallery.jpg

Rješavanje izlaza na državnu cestu D1 – iz Zagorske ulice na Zagorsku magistralu

S obzirom da je na državnoj cesti D1, izlaz iz Zagorske ulice na Zagorsku magistralu jedino raskrižje u razini ceste koje nije...

Pročitaj više
61918008613984101281816995472_thumb.jpg

Općina Jakovlje i u 2024. godini nastavlja sa sufinanciranjem laboratorijskih usluga u ambulanti u Jakovlju

Radi nastavka pružanja laboratorijskih usluga stanovnicima Općine Jakovlje,  Općina Jakovlje sklopila je Ugovor o uređivanju...

Pročitaj više
img-20240322-wa0007.jpg

Svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju za Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića

Dana 22. ožujka 2024. godine, Općini Jakovlje je kao korisniku dodijeljena su bespovratna sredstva za projekt ulaganja u objekt dječjeg...

Pročitaj više
dsc_3301.jpg

Svečano potpisivanje ugovora projekta Zaželi u Općini Jakovlje III

Dana 22. ožujka 2024. godine, Općini Jakovlje je kao korisniku Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena –...

Pročitaj više
img-20240315-wa0039.jpg

Svečano otvorenje internističke ambulante u Zaprešiću

Danas, 15. ožujka 2024. godine, svečano je otvorena internistička ambulanta u Domu zdravlja Zagrebačke županije, Ispostavi...

Pročitaj više
258.jpg

Potpisan Sporazum o financiranju nabave opreme za internističku ambulantu u Zaprešiću

Općina Jakovlje jedna je od potpisnica Sporazuma o financiranju nabave opreme za internističku ambulantu u Domu zdravlja Zagrebačke...

Pročitaj više
383005117143019100613848526_preuzmi.jpg

Po stupnju razvijenosti Općina Jakovlje rangirana u višu skupinu

Na sjednici Vlade održanoj 4. siječnja 2024. godine predstavljena je i donesena nova Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne...

Pročitaj više
386848226954212627445689365_thumb-15-.jpg

Općina Jakovlje i u 2024. godini nastavlja s plaćanjem troškova naknade za račune komunalne i grobne naknade

I u 2024. godini, za račune komunalne i grobne naknade mještani Općine Jakovlje oslobođeni su plaćanja naknade ukoliko ih plate...

Pročitaj više
plan-razvoja.png

Plan razvoja Općine Jakovlje za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Općinsko vijeće Općine Jakovlje je na 16. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2023. godine donijelo Odluku o donošenju Plana...

Pročitaj više
61136189163346505710427543_preuzmi.jpg

Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada sa područja Općine Jakovlje u 2024. godini

Poštovani mještani Općine Jakovlje, u privitku možete pogledati Raspored odvoza otpada sa područja Općine Jakovlje u...

Pročitaj više
shutterstock_76512511.jpg

Hrvatske željeznice - besplatna putovanja za djecu i učenike

Pilot projekt se nastavlja do kraja 2024. godine Učenici koji imaju pametnu karticu trebaju na blagajni kupiti...

Pročitaj više
shutterstock_84033649.jpg

Hrvatske željeznice - besplatan prijevoz umirovljenika

Od 1. do 15. siječnja 2024. umirovljenici mogu besplatno putovati uz predočenje rješenja HZMO-a o mirovini...

Pročitaj više
screenshot_20231227-121733_instagram.jpg

Općina Jakovlje nastavlja s plaćanjem dopunskog zdravstvenog osiguranja i u 2024. godini

Općina Jakovlje je zasigurno jedina općina u Republici Hrvatskoj koja sufinancira dopunsko zdravstveno osiguranje za osobe s...

Pročitaj više
screenshot_20231221-102256_instagram.jpg

Općina Jakovlje povećala i sufinanciranje posebnog programa za djecu s težim teškoćama u razvoju

Na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje, jednoglasno je donesena Odluka o povećanju sufinanciranja boravka djece u dječjim...

Pročitaj više
1753981314870902659816092040_images.jpg

Općina Jakovlje u cijelosti preuzima povećanje ekonomske cijene redovnog programa za djecu predškolske dobi Dječjeg vrtića Bambi

Na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje, jednoglasno je donesen Zaključak kojim  je prihvaćeno povećanje ekonomske...

Pročitaj više
slika-3.png

Ukinut prirez, a porez se ne povećava

Prema novoj poreznoj reformi Vlada je omogućila da općine i gradovi sami uređuju porez na dohodak u zadanim okvirima,  tako će u...

Pročitaj više
1713115977701887850280728752_preuzmi.jpg

Subvencija javnog prijevoza za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Poštovani učenici srednjih škola i studenti s područja Općine Jakovlje, Obavještavamo Vas da će Općina...

Pročitaj više
2076599984350720114256562434_grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Matičnog ureda u Jakovlju

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje i stranke, da je Matični ured u Jakovlju, od dana 19. lipnja 2023. godine...

Pročitaj više
grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Općinske uprave

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje, svi poslovni suradnici i stranke, da je Općinska uprava, od dana 19. lipnja...

Pročitaj više
164161448017885431181335591535_prugagradec_0005_20191216_083552jpg__648x432_q85_subsampling-2.jpg__648x432_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg

Nastavlja se projekt besplatnog željezničkog prijevoza djece i učenika

Vlada RH donijela je zaključak o nastavku pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih...

Pročitaj više
126522573969735315692654929_thumb-1-.jpg

OBAVIJEST - Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Jakovlje

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje, na području Općine Jakovlje (KLASA:...

Pročitaj više
webgis_preglednik1.jpg__648x432_q85_subsampling-2-1-.jpg

Redizajniran WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije

Nakon desetak godina korištenja, postojeća aplikacija WEB GIS preglednik prostornih planova na području Zagrebačke županije, na...

Pročitaj više
14720807597213309022062737599_thumb-2-.png

Obavijest o radnom vremenu Poštanskog ureda 10297 Jakovlje

Obavještavamo Vas da od 1. srpnja 2022. poštanski ured 10297 Jakovlje, radi - ponedjeljak, srijeda, petak od...

Pročitaj više
5544566151362486811630852680_thumb.png

LAG "Zeleni bregi" - uredovni dani u Općini Jakovlje

Obavještavamo Vas da se, sukladno Odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o popuštanju...

Pročitaj više
15244297621804654883648504178_thumb.jpg

Obavijest o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da zbog velikog interesa mještana za korištenje reciklažnog...

Pročitaj više
15453582681326471805227714021_preuzmi.png

Obavijest o doznaci stabala

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje, odnosno male i srednje šumovlasnike da je je tvrtka Salix Plan...

Pročitaj više