Obavijest o čipiranju spremnika za miješani komunalni otpad

Obavještavamo Vas da će tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. dana 1. lipnja 2020. godine započeti sa čipiranjem (označavanjem) spremnika za miješani komunalni otpad.

Spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada obilježavati će se RFID čipovima kako bi se javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada mogla obračunavati po količini otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje te Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.

Stoga Vas molimo da kante nakon pražnjenja ostavite na mjestu preuzimanja kako bi iste bile što dostupnije djelatnicima tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o..

Pored RFID čipa koji će biti utisnut u gornji lijevi rub spremnika, spremnik će dodatno biti označen sa naljepnicom na kojoj će biti naznačen ID korisnika, adresa i šifra obračunskog mjesta te pripadajući bar kod.

Dokument možete pogledati u izvornom formatu: