Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dana 19. prosinca 2018. godine, održana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Između ostalog na sjednici Općinskog vijeća prihvaćen je skraćeni Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Donijeta je Odluka o Proračunu za za 2019. godinu te projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Proračun predviđa prihode i rashode u iznosu od 21.985.000,00 kuna. U iznos prihoda uključen je višak prihoda u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Najviše sredstava planirano je za Program građenja komunalne infrastrukture u iznosu od 8.605.000,00 kn i Program održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 1.396.600,00 kn, Socijalni program u iznosu od 676.000,00 kn, Program javnih potreba u kulturi u iznosu od 668.000,00 kn, Program javnih potreba u sportu u iznosu od 600.000,00 kuna, Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu od 1.177.000,00 kn i Program utroška sredstava šumskog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kuna. Članak 14. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisuje obvezu donošenja odluke o izvršavanju Proračuna, stoga je donijeta i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu. Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinske načelnice te druga pitanja u svezi s izvršavanjem proračuna. Donijeta je i Odluka o II. Izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu. Izmjena Proračuna za 2018. godinu predviđa ostvarenje u iznosu od 10.878.000,00 kuna. U prihode uključen je višak u iznosu od 1.714.648,57 kuna. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosio bi 2.778.000,00 kn, Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u iznosu od 1.278.500,00 kn, Socijalni program u iznosu od 751.434,00 kuna, Program javnih potreba u kulturi u iznosu od 178.000,00 kuna, Program javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje u iznosu od 860.600,00 kn i Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu od 1.392.500,00 kn. Isto tako, donijeta je Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, kojom iznos za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine Jakovlje iznosi 100,00 kuna za svakog člana Općinskog vijeća, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstava razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća, a za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog za svakog vijećnika. Obaveza je predstavničkog tijela da na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite i izvješće o stanju zaštite od požara na svom području te da usvoji temeljem analize, godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite i donese godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje te je stoga donijeta Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje u 2018. godini, Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Jakovlje u 2018. godini, Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje za 2019. godinu i Provedbeni plan unapređenje zaštite od požara na području Općine Jakovlje za 2019. godinu. Sukladno članku 90. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18) određeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne nadzirati provođenje odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina iz članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Navedene poslove obavljaju poljoprivredni redari. Jedinice lokalne samouprave mogu obavljanje poslova nadziranja provođenja odluka o agrotehničkim 2 mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina organizirati zajednički. Stoga je donijeta Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s Općinom Bistra, Općinom Luka i Općinom Pušća. Sukladno članku 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) unutarnje ustrojstvo vlastitog pogona uređuje se odlukom o osnivanju vlastitog pogona te pobliže uređuje pravilnikom o poslovanju vlastitog pogona, koje donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Sukladno navedenom, obzirom da je Odluka o osnivanju vlastitog pogona donesena, donijet je Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13 i 73/17) u odredbi članka 36. stavka 13. propisano je da se način provedbe mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš uređuje odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, koja se odmah po donošenju dostavlja Ministarstvu te objavljuje u službenom glasilu i na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave. Slijedom navedenog donijeta je Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Jakovlje. Sukladno članku 19. Zakona o savjetima mladih (NN broj 41/14) Savjet mladih donosi program rada kojeg podnosi na odobravanje predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću za sljedeću kalendarsku godinu. Slijedom navedenog donijeta je Odluka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Općine Jakovlje za 2019. godinu. Nadalje, sukladno članku 29. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovano Povjerenstvo za ravnopravnost spolova osiguravaju sredstva za njihov rad. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova donijelo je Plan rada za 2019. godinu, slijedom čega je donijeta Odluka o prihvaćanju Plana rada za 2019. godinu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje. Donijet je Zaključak kojim se prima na znanje zahtjev trgovačkog društva Preplam d.o.o., Zagrebačka 85, Jakovlje, te se zadužuje se općinska načelnica i Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje da prilikom prvih slijedećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje, s izrađivačem prostornog plana i nadležnim institucijama, razmotri mogućnost izmjene statusa nekretnina trgovačkog društva Preplam d.o.o., Zagrebačka 85, Jakovlje, temeljem njihova zahtjeva, a sve u skladu s važećim zakonskim odredbama.

171100282620259223332037662436_thumb-1-.jpg

Obavijest o radnom vremenu Popisnog centra Jakovlje

Obavještavamo Vas da je radno vrijeme Popisnog centra Jakovlje za građanstvo od 7,00 – 19,00 sati  za cijelo vrijeme...

Pročitaj više
1845441993113376246156738081_preuzmi-1-.jpg

Popis stanovništva - terensko popisivanje

  Vrijeme provedbe terenskog popisivanja (faza CAPI) -  Terensko popisivanje u Popisu 2021. počinje 27. rujna 2021. i traje...

Pročitaj više
img-20210924-wa0018.jpg

OBAVIJEST – podjela spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada

Obavještavamo sve mještane da će Općina Jakovlje od 24. rujna 2021. godine započeti s podjelom spremnika za odvojeno...

Pročitaj više
img-20210423-wa0008.jpg

Prezentacija najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje

Danas je u Općini Jakovlje upriličen obilazak radova na izgradnji najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje, 33 milijuna...

Pročitaj više
plakat-e-novorodence250.jpg

Općina Jakovlje uključila se u sustav e-Novorođenče

Općina  Jakovlje i Ministarstvo pravosuđa i uprave potpisali su Sporazum sukladno kojem je Općina Jakovlje uključena u sustav...

Pročitaj više
20210108_100622.jpg

Počela izgradnja tvornice avio dijelova u poslovnoj zoni Sjever 2 u kojoj će se u prvoj fazi zaposliti 450 djelatnika.

Iako od pojedinaca,  koji ne žele napredak i razvoj Općine Jakovlje i koji nisu naučeni da se u Općini Jakovlje svakodnevno...

Pročitaj više
chla-what-you-should-know-covid-19-1200x628-01.jpg

Obavijest

               O B A V I J E S T              ...

Pročitaj više
20200713_080801.jpg

Obavijest o početku rada Reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da Reciklažno dvorište Kraljev Vrh započinje s radom u srijedu, 15. srpnja...

Pročitaj više