Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dana 20. prosinca 2022. godine održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Na sjednici je između ostalog:

 • Donijet je Proračun Općine Jakovlje za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Na osnovi članka 42. stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), predstavničko tijelo donijelo je proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Proračun predviđa prihode i primitke u iznosu od 4.583.940,00 eura* / 34.537.695,93 kune te rashode i izdatke u iznosu od 4.583.940,00 eura* / 34.537.695,89 kuna. U iznos prihoda i primitaka uključen je planirani višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 86.270,00 eura* / 650.0001,00 kuna, kratkoročni zajam u iznosu od 66.361,00 eura* / 500.000,00 kuna i dr. Proračuna je napravljen temeljem aktivnosti koje je Općina Jakovlje do sada provodila (ishođene dozvole, izrađeni troškovnici, projekti, potpisani ugovori s Zagrebačkom županijom, Fondom, Ministarstvima i dr.). Nadamo se da ćemo u skladu s vlastitim sredstvima,  a nadasve uz financijsku pomoć i potporu iz državnog i županijskog proračuna, ali i fondova EU, biti u mogućnosti realizirati ciljeve, ideje i projekte, a koje se u narednom razdoblju odnose na:
 • izgradnja nerazvrstanih općinskih prometnica za koje je ishođena sva potrebna dokumentacija, izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane općinske prometnice te ishođenje odgovarajućih akata za izgradnju istih, izrada projektne dokumentacije za nogostupe te ishođenje odgovarajućih akata za izgradnju istih, izgradnja nogostupa za koje je ishođena sva potrebna dokumentacija, izrada geodetskih elaborata za upis nerazvrstanih općinskih prometnica u katastarski operat i zemljišne knjige, izrada projektne dokumentacije za pristupne prometnice uz poslovne zone, rješavanje imovinskopravnih odnosa za sve nekretnine na području Općine Jakovlje, a u vlasništvu Republike Hrvatske ili fizičkih osoba, izrada projektne dokumentacije za općinsku imovinu- uređenje trga, obnovljivih izvora energije za poslovne zgrade, legalizacija objekta NK Igrišće,  izrada projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje street workout, izgradnja i opremanje dječjeg igrališta i street workout-a, uređenje groblja (rekonstrukcija grobnih staza i uređenje prostora oko crkve), proširenje groblja (otkup zemljišta,  ishođenje odgovarajućeg akta za izgradnju istog), izrada projektne dokumentacije za uređenje mrtvačnice, groblja i pratećih objekata,  uređenje interijera mrtvačnice – sanitarni čvor i zamjena vanjske stolarije mrtvačnice, izgradnja novog dječjeg vrtića, proširenje javne rasvjete, rekonstrukcija rasvjete na igralištu NK Dinamo, izrada web aplikacije  za razvrstavanje otpada i web aplikacije u sklopu projekta PAMETNA OPĆINA za digitalizaciju općinske uprave, suradnja sa Županijskom upravom za ceste, a vezano uz sanaciju županijskih prometnica, realizacija projekta Putevima J. Pušeka (unutar kojeg je obuhvaćena rekonstrukcija i obnova Područne škole Kraljev Vrh), energetska obnova zgrade DVD-a Kraljev Vrh, rekonstrukcija krovišta zgrade DVD-a Kraljev Vrh, sanacija općinske zgrade od potresa, uklanjanje ruševne zgrade stare škole, realizacija projekta „ZAJEDNICA ZA SVE NAS“, realizacija projekta „Zaželi u Općini Jakovlje II“, izgradnja platoa u sklopu postojeće zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, izrada projektne dokumentacije za sanaciju cesta oštećenih u potresu i sanacija istih, izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta u Jakovlju i sanacija istog, te veliki niz drugih aktivnosti.

Iz Proračuna za 2023. godinu vidljivo je da realno planiramo prihode i rashode i nastojimo sa raspoloživim sredstvima zadovoljiti sva područja koja su zakonom stavljena u nadležnost jedinica lokalne samouprave.

 • Donijeta je Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jakovlje za 2023. godinu. Članak 18. stavak 1. i 3.  Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisuje obvezu donošenja odluke o izvršavanju Proračuna odnosno obvezu da predstavničko tijelo uz proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi odluku o izvršavanju proračuna. Odlukom se uređuju prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna i njihovo ostvarivanje odnosno izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Općinske načelnice u izvršavanju proračuna za pojedinu proračunsku godinu, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju proračuna.
 • Donijet je Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) Program građenja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Program se donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave. Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu iznosi 11.512.007,76 kuna / 1.527.906,00 eura, a odnosi se na izgradnju nerazvrstanih cesta, pješačkih staza, dječjih igrališta, street workout parka, sanaciju prometnica oštećenih u potresu, ulaganje u javne zelene površine, ulaganje u građevine i uređaje javne namjene, proširenje javne rasvjete te ulaganje u groblje.
 • Donijet je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Program se donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, iznosi 1.634.398,81 kuna / 216.922,00 eura  te se isti odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina, građevine javne odvodnje oborinskih voda, groblja, javne rasvjete i druge komunalne infrastrukture na području Općine Jakovlje.
 • Donijet je Socijali Program Općine Jakovlje za 2023. godinu. Temeljem odredbi članka 3. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 3/19) sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi osiguravaju se u proračunu Općine Jakovlje, a sredstva za druge pomoći utvrđene Odlukom osiguravaju se sukladno proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu.  Radi ostvarenja potreba socijalno ugroženog stanovništva s područja Općine Jakovlje donijet je Socijalni program. Socijalno ugroženim osobama smatraju se obitelji koje ne mogu svojim prihodima, prodajom imovine, odnosno temeljem obiteljske solidarnosti ili na neki drugi način podmiriti osnovne životne potrebe. Oblici i mjere pomoći moraju biti prvenstveno namijenjeni već definiranoj socijalnoj kategoriji stanovništva, starijima i nemoćnima, djeci, te ostalom stanovništvu za koje se utvrdi da su socijalno ugroženi, a ne mogu se svrstati ni u jednu naprijed navedenu skupinu. Socijalni Program Općine Jakovlje za 2023. godinu iznosi 1.524.101,26 kuna / 202.283,00 eura, a odnosi se na provedbu projekta „Zajednica za sve nas“ i projekta „Zaželi u Općini Jakovlje II“. Isto tako, isti se odnosi na subvencioniranje prijevoza učenika i studenata, osoba sa invaliditetom, troškova vezanih uz jednokratnu naknadu  za  pomoć u kupnji opreme za novorođenčad, stipendije učenicima  i studentima i dr.
 • Donijet je Program javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2023. godinu. Temeljem odredbi članka 5. stavak 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave programom utvrđuje javne potrebe u kulturi na temelju svojih interesa te u skladu s člankom 4. Zakona. Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi iz članka 5. Zakona osiguravaju se u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna županija, Grada Zagreba, općina i gradova, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za županije, Grad Zagreb, općine i gradove koje oni programom utvrde kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito: - djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, - akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života. posebno u područjima i sredinama pogođenim ratnim razaranjima, - investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture pogođenim ratnim razaranjima, kao i drugim objektima kulture. Program javnih potreba donosi predstavničko tijelo općine zajedno s godišnjim proračunima općine.   Programom se utvrđuju javne potrebe u kulturi koje se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje u 2023. godini. Javne potrebe u kulturi za koje se djelomično osiguravaju sredstva u proračunu Općine Jakovlje  su programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za općinu Jakovlje i to: pomaganje kulturno umjetničkog stvaranja,  djelovanje udruga u kulturi. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2023. godinu iznosi 249.994,71 kuna / 33.180,00 eura  i odnosi se na djelovanje udruga, obilježavanja Dana Općine Jakovlje i drugih manifestacija.
 • Donijet je Program javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2023. godinu. Ovim Programom utvrđuju se potrebe u sportu koje se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje u 2023. godini. Javne potrebe u sportu za koje se djelomično osiguravaju sredstva u proračunu Općine Jakovlje su programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Jakovlje i to:  poticanje i promicanje sporta,  provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,  djelovanje sportskih udruga,  sportsko - rekreacijske aktivnosti građana, planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za općinu. Program javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2023. godinu iznosi 530.006,87 kuna / 70.344,00 eura  i odnosi se na financiranje djelovanja sportskih udruga, izradu projektne dokumentacija za rekonstrukciju rasvjete na igralištu NK Vrh i rekonstrukciju rasvjete na igralištu NK Dinamo.
 • Donijet je Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za 2023. godinu. Temeljem zakonskih odredbi sredstva za financiranje javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju osiguravaju se u proračunu općina. Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za 2023. godinu iznosi 9.162.502,02 kuna / 1.216.073,00 eura  koji se odnosi na izgradnju dječjeg vrtića, sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima, nabava drugog obrazovnog materijala, sufinanciranje udžbenika, radove na rekonstrukciji PŠ Kraljev Vrh u sklopu projekta putevima Juraja Pušeka i dr.
 • Donijet je Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini. Pravne i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) plaćaju jedinicama lokalne samouprave šumski doprinos u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju. Sredstva šumskoga doprinosa uplaćuju se na poseban račun jedinice lokalne samouprave područja na kojem je obavljena sječa šume i koriste se isključivo za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture. Ovim Programom utvrđuje se planirana visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog doprinosa u Proračun Općine Jakovlje. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini iznosi 30.000,00 kuna / 3.982,00 eura. Sredstva iz ovog Programa utrošit će se za financiranje izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture.
 • Donijet je Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini. Temeljem članka 31. stavak 3. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama trideset posto sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini iznosi 50.000,00 kuna / 6.635,00 eura . Ovim Programom utvrđuje se planirana visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u Proračun Općine Jakovlje. Sredstva iz ovog Programa utrošit će se za izradu prostornog plana kojim se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja odnosno za redovno održavanje dijela nerazvrstane općinske prometnice –  nogostup Toplička cesta 1.dio.
 • Donijeta je Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Odredbom članka 6. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19)  propisano je da pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice samouprave imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i nezavisni vijećnici. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinica samouprave dužna je osigurati jedinica samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi, s tim da visina sredstava po jednom članu predstavničkog tijela jedinice samouprave godišnje ne može biti određena u iznosu manjem od 2.000,00 kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima od 3001 do 10.000 stanovnika. Temeljem donesene Odluke iznos naknade po članu Općinskog vijeća Općine Jakovlje iznosi 318,48 eura1/2.399,59 kuna godišnje. Osim toga za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku. U Općinskom  vijeću Općine Jakovlje podzastupljen je ženski spol. Političke stranke financijska sredstva dodijeljena putem ove Odluke koriste namjenski.
 • Donijeta je Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad. Uz donošenje Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22 i 88/22),  za potrebe pune prilagodbe uvođenju eura, potrebno je izmijeniti cijeli niz važećih općih akata, koji sadržavaju značajniji broj odredbi povezanih s kunom, između ostalih, i Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad. Odredbom članka 1. predložene Odluke utvrđuju se uvjeti, visina novčane pomoći  i način ostvarenja prava na novčanu pomoć za nabavku opreme za novorođenčad. Predloženom Odlukom iznosi jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete ostaju isti  i to:

- 265,45 eura1 / 2.000,00 kuna za rođenje prvog djeteta,

- 398,17 eura2 / 3.000,00 kuna za rođenje drugog djeteta,

- 663,61 eura3 / 5.000,00 kuna za rođenje trećeg djeteta i svakog slijedećeg djeteta,

- 663,61 eura4 / 5.000,00 kuna po djetetu za rođenje blizanaca, trojki, četvorki.

Predloženu Odluku, osim za potrebe pune prilagodbe uvođenju eura, potrebno je izmijeniti u dijelu gdje su  primjenom Odluke uočeni određeni nedostaci. Stoga se predložena Odluka mijenja u članku 4. na način da će se isplata novčane pomoći u iznosu od:

- 265,45 eura5 / 2.000,00 kuna za rođenje prvog djeteta,

- 398,17 eura6 / 3.000,00 kuna za rođenje drugog djeteta, isplatiti na tekući račun jednog od roditelja/posvojitelja najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva, a isplata novčane pomoći u iznosu od:

-  663,61 eura7 / 5.000,00 kuna za rođenje trećeg djeteta i svakog slijedećeg djeteta,

- 663,61 eura8 / 5.000,00 kuna po djetetu za rođenje blizanaca, trojki, četvorki,  isplatiti će se na tekući račun jednog od roditelja/posvojitelja u dvije rate, s time da će se prva rata isplatiti najkasnije u roku od 30 (trideset) dana, a druga rata najkasnije u roku od 90 (devedeset) dana od dana podnošenja zahtjeva.       

 • Donijeta je Odluka o sufinanciranju  boravka djece u dječjim vrtićima u 2023. godini.   Svake godine nakon usvajanja proračuna Općine Jakovlje donosi se i Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima. Odlukom  o sufinanciranju  boravka djece u dječjim vrtićima u 2023. godini utvrđuje se sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima. Boravak djece u dječjim vrtićima sufinancira se za djecu čija oba roditelja, samohrani roditelj ili roditelj iz jednoroditeljske obitelji imaju/ima prebivalište na području Općine Jakovlje. Boravak djece sufinancira se prvenstveno za djecu koja borave u dječjem vrtiću na području Općine Jakovlje, a iznimno sufinancira se i za druge vrtiće ako u dječjem vrtiću na području Općine Jakovlje nema slobodnih mjesta za boravak djece. Općinsko vijeće Općine Jakovlje  u listopadu 2022. godine dalo je pozitivno mišljenje na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bambi“ o povećanju ekonomske cijene boravka djece predškolske dobi u dječjem vrtiću u Područnom objektu -  Jakovlje za 26,54 EUR-a / 200,00 kuna i to sa 238,90 EUR-a / 1.800,00 kuna na 265,45 EUR-a / 2.000,00 kuna mjesečno po djetetu. Pozitivno mišljenje dalo se na način da se od 26,54 EUR-a /200,00 kuna povećanja ekonomske cijene, 13,27 EUR-a / 100,00 kuna sufinancira iz općinskog proračuna, a 13,27 EUR-a / 100,00 kuna plaćaju roditelji, samohrani roditelj ili roditelj iz jednoroditeljske obitelji. Primjena povećanja ekonomske cijene započela je 1. studenoga 2022. godine, a uplatnice za roditelje bile su ispostavljene u prosincu 2022. godine. Za napomenuti je da Općina Jakovlje predloženom Odlukom o sufinanciranju djece u dječjim vrtićima u 2023. godini  nastavlja s istim sufinanciranjem i to u iznosu od 159,27 EUR-a / 1.200,00 kuna za prvo dijete, odnosno 172,54 EUR-a /1.300,00 kuna za 2., 3. i svako slijedeće dijete iz obitelji, od važeće ekonomske cijene od 265,45 EUR-a / 2.000,00 kuna, što iznosi 60% od ukupnog iznosa. Isto tako, nastavlja sa sufinanciranjem posebnog programa za djecu s težim teškoćama u razvoju kojom je određena ekonomska cijena u iznosu od 398,17 EUR-a / 3.000,00 kuna mjesečno po djetetu, u iznosu od  199,08 EUR-a / 1.500,00 kuna mjesečno po djetetu. Nadalje, propisuje se dokumentacija koju je potrebno dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva da bi se ostvarilo pravo na sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću.
 • Donijeta je Odluka o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2023. godini. Svake godine nakon usvajanja proračuna Općine Jakovlje donosi se i predmetna Odluka. Odlukom  o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2023. godini utvrđuje se sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2023. godini za osobe s navršenih 75 (sedamdesetpet) i više godina života. Prema trenutnoj evidenciji Općina Jakovlje sufinancira dopunsko zdravstveno osiguranje za 129 mještana Općine Jakovlje, što znači da svakom korisniku sufinancira iznos od 111,49 EUR-a1 / 840,00 kuna godišnje s osnove dopunskog zdravstvenog osiguranja, što na godišnjoj razini iznosi 14.381,84 EUR-a2 / 108.360,00 kuna. Dopunsko zdravstveno osiguranje ostvaruje korisnik koji do dana 31. prosinca tekuće godine navršava 75 (sedamdesetpet) i više godina, koji ima sklopljenu policu za dopunsko zdravstveno osiguranje, koji ne ostvaruje pravo na besplatno dopunsko osiguranje po drugoj osnovi, koji ima prijavljeno prebivalište na području Općine Jakovlje u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci, da je za objekt ili stan u kojem korisnik ima prijavljeno prebivalište utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade  i čije kućanstvo odnosno objekt ili stan u kojem korisnik ima prijavljeno prebivalište ima podmirene sve obveze prema Općini Jakovlje. Korisnik ostvaruje pravo na financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja temeljem važeće police dopunskog zdravstvenog osiguranja. Nakon isteka važenja police dopunskog zdravstvenog osiguranja, korisnik je dužan Općini Jakovlje podnijeti novi Zahtjev kao i dostaviti novu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja radi ostvarivanja prava na daljnje financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja od strane Općine Jakovlje. Nadalje, propisuje se dokumentacija koju je potrebno dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva da bi se ostvarilo na financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja od strane Općine Jakovlje.
 • Donijeta je Odluka o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Jakovlje za 2023. godinu. Odlukom o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Jakovlje za 2023. utvrđuju se vrste poticaja u poljoprivredi za koje se dodjeljuju bespovratna novčana sredstva (u daljnjem tekstu: općinski poticaji), opći uvjeti, kriteriji, postupak dodjele te prava i obveze korisnika poticaja.  Navedenom Odlukom za 2023. godinu utvrđuju se mjere kojima će Općina Jakovlje će poticati poljoprivrednu proizvodnju i to: sufinanciranje premije osiguranja,  sufinanciranje troškova analize tla,  poboljšavanje genetskog potencijala krava plotkinja i poboljšavanje genetskog potencijala krmača, nabava kioska/štandova za prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda;  nabava opreme i uređaja potrebnih za prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (rashladne vitrine, komore, klima uređaji, police, vage, stolovi, sudoperi, računala/blagajne s računalnim programom),  edukacija i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu. Cilj dodjele poticaja je pomoć u razvoju ruralnog prostora kroz povećanje poljoprivredne proizvodnje, stvaranje povoljnijih uvjeta za bavljenje poljoprivrednom proizvodnom, povećanje kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda i povećanje broja zaposlenih kroz razvoj poljoprivrede sa svrhom zadržavanja stanovništva na ruralnom području, kako bi se očuvale njegove vrijednosti iskoristile prednosti.
 • Donijeta je Odluka o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2023. godini. Navedenom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, postupak za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda  i sadnju ljekovitog bilja, te za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica, prava i obveze korisnika subvencije.  Odlukom o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Jakovlje u 2023. godini utvrđuju se aktivnosti za koje će Općina Jakovlje dodjeljivati potpore te kriteriji i postupak dodjele istih. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Jakovlje za nabavku loznih cijepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda, sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica. Cilj dodjele potpore je pomoć u razvoju ruralnog prostora kroz povećanje poljoprivredne proizvodnje, stvaranje povoljnijih uvjeta za bavljenje poljoprivrednom proizvodnom, povećanje kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda i povećanje broja zaposlenih kroz razvoj poljoprivrede sa svrhom zadržavanja stanovništva na ruralnom području, kako bi se očuvale njegove vrijednosti iskoristile prednosti.
 • Donijeta je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Jakovlje. Člankom  17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, a člankom 41. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/21), propisano je da predstavničko tijelo JLP(R)S odlukama određuju pravne osobe i njihove kapacitete od značaja za reagiranje u velikim nesrećama i katastrofama. Odlukom se pravnim osobama utvrđuju  konkretne zadaće u sustavu civilne zaštite o kojima se obavještavaju na način da im se dostavi cjelovita odluka ili, u pravilu, izvod iz odluke. Pravne osobe operativnim planovima razrađuju način provođenja zadaća u sustavu civilne zaštite. Odlukom se određuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Jakovlje s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Jakovlje su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Jakovlje.
 • Donijeta je Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje u 2022. godini. Prema članku 17. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, između ostalog, u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. Nadalje, člankom 48. stavak 2. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/2021)  propisano je da se godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite prati napredak implementacije ciljeva iz Smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniraju prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite.
 • Donijeto je Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Jakovlje u 2022. godini. Prema članku 13. stavak  8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22) predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje. Na osnovi prikaza postojećeg stanja, obrade podataka o postojećem stanju i prijedloga organizacijskih, tehničkih i drugih mjera zaštite od požara može se zaključiti da trenutni nivo stanja zaštite od požara na području Općine Jakovlje nije zadovoljavajući, budući da niti jedan zapovjednik i zamjenik za koje se predviđa da samostalno vode vatrogasnu intervenciju nema položen stručni ispit. Dvadeset vatrogasaca u DVD Jakovlje i deset vatrogasca u DVD Igrišće i Kraljev Vrh imaju obavljenu provjeru tjelesne i duševne sposobnosti. Zaštitna i druga oprema u DVD Jakovlje, DVD Igrišće i DVD Kraljev Vrh usklađena je s odgovarajućom regulativom. Nakon provođenja mjera stručnog usavršavanja, stanje zaštite od požara moći će se ocijeniti zadovoljavajućim. Na osnovi postojećeg stanja, obrade podataka o postojećem stanju i prijedloga organizacijskih, tehničkih i drugih mjera zaštite od požara, a u cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Jakovlje trebalo je osigurati djelotvorniju i pravodobniju operativnost vatrogasne postrojbe i cjelovitu pokrivenost općine u slučaju požara. Slijedom navedenoga, dana je suglasnost za djelovanje i pružanje usluge vatrogasne zaštite Javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića i na području Općine Jakovlje od 1. srpnja 2020. godine, ali uz ustrojenu Vatrogasnu zajednicu Općine Jakovlje gdje djeluje domicilno središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Jakovlje koje ima područje odgovornosti na području Općine Jakovlje te Dobrovoljno vatrogasno društvo Igrišće i Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh koji isto tako djeluju kao domicilne vatrogasne organizacije na području Općine Jakovlje.
 • Donijet je Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje za 2023. godinu. Prema članku 17. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 , 31/20, 20/21, 20/21 i 114/22) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, između ostalog, u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. Nadalje, člankom 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/2021), propisano je da Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja. Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju. Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak upravljanja rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti postepeno postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa. Kvalitetu i sadržaj Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju upravljačke razine u sustavu civilne zaštite te stoga ovisi o njihovim stručnim kompetencijama te posebno odgovornosti sudionika sustava civilne zaštite u provođenju zakonskih obveza na području civilne zaštite kao i na kontinuiranom stručnom i odgovornom institucionalnom nadzoru. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite revidira se na temelju provedene godišnje analize stanja sustava civilne zaštite.
 • Donijet je Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Jakovlje za 2023. godinu. Prema članku 13. stavak  4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti donose godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije na čijem prostoru se nalaze. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Jakovlje (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan) donosi se u cilju unapređenja zaštite od požara provođenjem organizacijskih, tehničkih i urbanističkih mjera, kao i mjera iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Jakovlje.
 • Donijeta su Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom  Općine Jakovlje i Popis     dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja. Pravilima za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Jakovlje uređuju se sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Općine Jakovlje, te o infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju i vanjskim uslugama. Sastavni dio Pravila je Popis dokumentarnog gradiva Općine Jakovlje s rokovima čuvanja koji obuhvaća sve vrste gradiva koje nastaju ili bi mogle nastati radom Općine Jakovlje, odnosno sve vrste gradiva kojih je Općina Jakovlje u posjedu.
 • Donijet je Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Jakovlje za 2023. Člankom 78. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20) propisano je da davatelj koncesije izrađuje i dostavlja ministarstvu nadležnom za financije godišnji, a na zahtjev ministarstva nadležnog za financije i srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija. Davatelj koncesije izrađuje godišnji plan davanja koncesija iz svoje nadležnosti za iduću godinu te ga najkasnije do kraja siječnja iduće godine dostavlja ministarstvu nadležnom za financije. Godišnji plan davanja koncesija objavljuje se na standardnom obrascu koji objavljuje ministarstvo nadležno za financije na svojim mrežnim stranicama. S obzirom da su koncesije koju Općina provodi, ugovorene i traju, ne planira se raspisivanje natječaja za davanje koncesije u 2023. godini. Općinsko vijeće Općine Jakovlje tijekom kalendarske godine ovisno o okolnostima može promijeniti ovaj Plan.
 • Donijeta je Odluka o subvencioniranju prijevoza osoba s invaliditetom za 2023. godinu. Navedenom Odlukom Općina Jakovlje će subvencionirati prijevoz osoba s invaliditetom za 2023. godinu prijevoznika ZET-a i to na način da  će subvencionirati izdane godišnje kupone za pretplatne karte osoba s invaliditetom po cijeni mjesečnog socijalnog kupona za jedan mjesec, za relaciju Zagreb, prema važećem cjeniku ZET-a. Na taj način Općina Jakovlje pruža podršku osobama s invaliditetom u  podmirenju dijela njihovih troškova, te je prvenstveni cilj navedene subvencije, unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom, a usmjeren je na pružanje potpore u podmirenju dijela troškova i usluge prijevoza do socijalnih, zdravstvenih i drugih ustanova.
 • Donijeta je Odluka o subvencioniranju javnog prijevoza za osobe starije od 65 godina s područja Općine Jakovlje za 2023. godinu. Navedenom Odlukom Općina Jakovlje će subvencionirati javni prijevoz za osobe starije od 65 godina koje imaju prebivalište na području Općine Jakovlje za 2023. godinu prijevoznika „Ivček“, Obrt za prijevoz, vlasnik Branko Ivček, i to na način da će subvencionirati prijevoz za osobe starije od 65 godina koje imaju prebivalište na području Općine Jakovlje u paušalnom iznosu od 225,63 EUR- a/ 1.700,00 kn mjesečno uvećano za PDV, za 2023. godinu za relacije: Igrišće, Kraljev Vrh, Jakovlje - Zaprešić. Na taj način Općina Jakovlje pruža podršku starijim osobama u  podmirenju dijela njihovih troškova, te je prvenstveni cilj navedene subvencije, unapređivanje kvalitete života starijih osoba, a usmjeren je na pružanje potpore u podmirenju dijela troškova i usluge prijevoza do socijalnih, zdravstvenih i drugih ustanova.
 • Donijeta je Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Jakovlje za razdoblje 2022. - 2026. godine. Strategija upravljanja imovinom Općine Jakovlje za razdoblje 2022. – 2026. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) donosi se za potrebe Općine Jakovlje. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom je jedinstveni dokument sveobuhvatnog prikaza transparentnog upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jakovlje. Smjernice Strategije, a time i odrednica godišnjih planova jest pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese Općine Jakovlje i generirati gospodarski rast kako bi se osigurala kontrola, javni interes i pravično raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Jakovlje. Na izradu i donošenje Strategije na odgovarajući način se primjenjuju pravila o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Stoga se ova Strategije oslanja na Zakon o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18), Strategiju upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. - 2025. („Narodne novine“ broj 96/19) te na odredbe i načela koja su propisana za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom. Upravljanje imovinom kao ekonomski proces podrazumijeva evidenciju imovine, odnosno uvid u njen opseg i strukturu, računovodstveno priznavanje i procjenu njene vrijednosti, razmatranje mogućih načina rješenja uporabe imovine, odlučivanje o uporabi i analizu mogućnosti njezine utrživosti u kratkom i dugom roku, odnosno upravljanje učincima od njezine uporabe. Upravljanje nekretninama odnosi se na provedbu postupaka potrebnih za upravljanje nekretninama, sudjelovanje u oblikovanju prijedloga prostornih rješenja za nekretnine, tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina, reguliranje vlasničko-pravnog statusa nekretnine, ustupanje nekretnine na korištenje ustanovama i pravnim osobama za obavljanje poslova od javnog interesa te obavljanje drugih aktivnosti i poslova u skladu s propisima koji uređuju vlasništvo i druga stvarna prava.  Raspolaganje imovinom, u zakonskom smislu, podrazumijeva sklapanje pravnih poslova čija je posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva u korist druge pravne ili fizičke osobe, kao što su prodaja, darovanje, osnivanje prava građenja, osnivanje prava služnosti, zakup, najam, razvrgnuće suvlasničkih zajednica, zamjena, koncesija, osnivanje prava zaloga na imovini ili na drugi način te davanje na uporabu imovine. Temeljni cilj Strategije jest učinkovito upravljati svim oblicima imovine u vlasništvu Općine Jakovlje prema načelu učinkovitosti dobrog gospodara. U tu svrhu potrebno je aktivirati nekretnine u vlasništvu Općine Jakovlje i staviti ih u funkciju gospodarskog razvoja. Upravljanje i raspolaganje imovinom temelji se na načelima javnosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti:

- Načelo javnosti upravljanja općinskom imovinom osigurava se propisivanjem pravila i kriterija upravljanja i raspolaganja imovinom u svim aktima Općine Jakovlje koje tijela Općine donose u svezi s njihovim upravljanjem i raspolaganjem te njihovom javnom objavom, određivanjem ciljeva upravljanja i raspolaganja, redovitim upoznavanjem javnosti s aktivnostima tijela koja upravljaju i raspolažu općinskom imovinom, javnom objavom najvažnijih odluka vezanim za upravljanje i raspolaganje i vođenjem registra imovine.

- Načelo predvidljivosti osigurava da raspolaganje imovinom u istim i sličnim slučajevima bude obuhvaćeno jednakim, predvidljivim postupanjem.

- Načelo učinkovitosti osigurava učinkovito upravljanje i raspolaganje općinskom imovinom radi ostvarivanja gospodarskih, infrastrukturnih i drugih ciljeva određenih Strategijom kao javni interes.

- Načelo odgovornosti osigurava se propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja imovinom, nadzorom nad upravljanjem i raspolaganjem, izvješćivanjem o postupanju.

 • Donijeta je Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom Općine Jakovlje za 2023. godinu. Općina Jakovlje izrađuje Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jakovlje za 2023. godinu. Obaveza donošenja Godišnjeg plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18), gdje je propisana obveza donošenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Kako se sukladno članku 35. stavak 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave na odgovarajući način primjenjuju pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, to se načelo upravljanja imovinom u vlasništvu Države treba dosljedno i u cijelosti primjenjivati i na imovinu jedinica lokalne samouprave. Plan upravljanja imovinom Općine Jakovlje usklađen je sa Strategijom upravljanja imovinom Općine te sadržava detaljnu analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine Općine Jakovlje. Namjera je Plana definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom, čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Plana osigurati da imovina Općine Jakovlje bude u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa. Upravljanje imovinom podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese Općine i generirati gospodarski rast. Vlasništvo osigurava kontrolu, javni interes i pravično raspolaganje nad prirodnim bogatstvima, kulturnom i tradicijskom baštinom, i drugim resursima u vlasništvu Općine, kao i prihode koji se mogu koristiti za opće dobro. Vlasništvo Općine važan je instrument postizanja strateških razvojnih ciljeva vezanih za regionalnu prometnu, kulturnu i zdravstvenu politiku, kao i za druge razvojne politike Općine. Učinkovito upravljanje imovinom Općine Jakovlje trebalo bi poticati razvoj gospodarstva i važno je za njegovu stabilnost, a istodobno pridonosi boljoj kvaliteti života svih mještana Općine. Poglavljima godišnjih planova definiraju se kratkoročni ciljevi, pružaju izvedbene mjere, odnosno specificiraju se aktivnosti za ostvarenje ciljeva, te određuju smjernice upravljanja, a sve u svrhu učinkovitog upravljanja i raspolaganja imovinom Općine. Ovaj Plan sadržava analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Jakovlje i godišnji plan upravljanja pojedinim oblicima imovine za 2023. godinu.
 • Donijeta je Odluka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Općine Jakovlje za 2023. godinu. Sukladno članku 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) Savjet mladih donosi program rada te ga podnosi na odobravanje predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu. Savjet mladih Općine Jakovlje donio je Program rada za 2023. godinu dana 26. rujna 2022. godine.
 • Donijeta je Odluka o prihvaćanju Plana rada za 2023. godinu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje. Sukladno članku 29. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17),  jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovano Povjerenstvo za ravnopravnost spolova osiguravaju sredstva za njihov rad. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje donijelo je Plan rada za 2023. godinu dana 29. rujna 2022. godine.
 • Donijeta je Odluka o davanju suglasnosti za plaćanje troškova naknade poštanskih usluga za račune komunalne i grobne naknade u 2023. godini. Zbog najavljene reorganizacije rada Poštanskog ureda u Jakovlju od strane Hrvatske pošte d.d., kao i mogućnosti skraćivanja osmosatnog radnog vremena na četverosatno radno vrijeme ureda, Općina Jakovlje odlučila je spriječiti isto, te je preuzela obvezu plaćanja naknade po računima za komunalne usluge umjesto korisnika koji iste plaćaju u Poštanskom uredu u Jakovlju. Naprijed navedenim, namjera je zadržati što veći broj korisnika usluga poštanskog ureda u Jakovlju, spriječiti mogućnost skraćivanja radnog vremena ureda, održati pružanje usluga na dosadašnjoj razini te utjecati na poboljšanje iste. Za račune komunalne i grobne naknade mještani Općine Jakovlje oslobađaju se plaćanja naknade ukoliko ih plate u Poštanskom uredu u Jakovlju. Naime, tu naknadu, Hrvatskoj pošti podmirivala bi i dalje Općina Jakovlje, a sve u cilju poboljšanja i održavanja usluga poslovnice pošte u Jakovlju.

Donijeta je Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Fijanova ulica_N-J02, nerazvrstane ceste – Fijanova ulica_N-J02A i Fijanova ulica_N-J02D. Zbog plana rekonstrukcije, izrade projektne dokumentacije radi ishođenja akta o gradnji odnosno rješavanja imovinskopravnih odnosa za navedenu nerazvrstanu cestu donijeta je navedena  Odluka temeljem koje će se provesti postupak evidentiranja iste u katastar i zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi. Slijedom navedenog pristupit će se izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja, jer je riječ o nerazvrstanoj cesti koja se prije stupanja na snagu Zakona o cestama koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika.

thumb-52-.jpg

Redoslijedne liste za dodjelu stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine...

Pročitaj više
1446263591545701249781626817_preuzmi-1-.jpg

Redovite akcije darivanja krvi u prosincu

Društva Crvenog križa Zagrebačke županije tijekom prosinca provodit će redovite akcije dobrovoljnog darivanja krvi na...

Pročitaj više
bozicnica-1.png

Isplata Božićnice umirovljenicima u 2023. godini

Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 18. sjednici donijelo je Odluku o isplati jednokratne prigodne pomoći - Božićnice iz Proračuna...

Pročitaj više
obavijest-o-sustavnoj-deratizaciji-1200x675.jpg

Obavijest o provođenju obvezne preventivne sustavne deratizacije na području Općine Jakovlje

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da će se na području Općine Jakovlje provoditi obvezna preventivna sustavna...

Pročitaj više
img-20231023-wa0009.jpg

Službeno otvorenje radova na izgradnji proizvodnog pogona - druge od tri etape razvoja tvrtke FACC SOLUTIONS CROATIA d.o.o. na području Općine Jakovlje

Danas smo uz nazočnost saborskog zastupnika gospodina Tomislava Okroša, izaslanika Vlade Republike Hrvatske, ministra gospodarstva...

Pročitaj više
141523330317818475641489853291_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 3007 (Zagrebačka cesta - Jakovlje)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
1222109026742475015114399424_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 3007 (Igrišće)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
64724068716470770301224222128_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 3007 (Jakovlje)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
6199750899545907771172529990_thumb.jpg

Obavijest o produženju Odluke o zatvaranju dijela županijske ceste ŽC 2220 – Turistička cesta

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela produženje Odluke o...

Pročitaj više
1662657712950145510148825244_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 2220 (Kraljev Vrh)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
povoljniji-prijevoz-studenata.jpg

HŽ - Povoljnija putovanja studenata - Od 1. listopada mjesečne karte za redovne studente 9,95 EUR (75 kn)

Na temelju Zaključka Vlade RH od 27. rujna 2023. nastavlja se pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po...

Pročitaj više
1713115977701887850280728752_preuzmi.jpg

Subvencija javnog prijevoza za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Poštovani učenici srednjih škola i studenti s područja Općine Jakovlje, Obavještavamo Vas da će Općina...

Pročitaj više
159083473217589022081642375434_232753.jpg.jpg

Nova školska godina

Nova školska godina počinje za tjedan dana. Besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce i ove godine osigurala je Vlada...

Pročitaj više
1891937547155366989755352623_slika-1.jpg

Započeli radovi na izgradnji druge od tri etape razvoja tvrtke FACC SOLUTIONS CROATIA d.o.o. na području Općine Jakovlje

Tijekom srpnja 2023. godine tvrtka FACC Solutions Croatia d.o.o., na području Općine Jakovlje, krenula je sa gradnjom druge od tri etape...

Pročitaj više
2076599984350720114256562434_grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Matičnog ureda u Jakovlju

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje i stranke, da je Matični ured u Jakovlju, od dana 19. lipnja 2023. godine...

Pročitaj više
grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Općinske uprave

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje, svi poslovni suradnici i stranke, da je Općinska uprava, od dana 19. lipnja...

Pročitaj više
673326960475818627303520660_thumb-2-.jpg

Novi stomatolog započeo s radom u stomatološkoj ambulanti u Jakovlju

Obavještavamo sve zainteresirane da je u zgradi primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, u stomatološkoj ambulanti...

Pročitaj više
164161448017885431181335591535_prugagradec_0005_20191216_083552jpg__648x432_q85_subsampling-2.jpg__648x432_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg

Nastavlja se projekt besplatnog željezničkog prijevoza djece i učenika

Vlada RH donijela je zaključak o nastavku pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih...

Pročitaj više
126522573969735315692654929_thumb-1-.jpg

OBAVIJEST - Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Jakovlje

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje, na području Općine Jakovlje (KLASA:...

Pročitaj više
4259405217239897361702062685_preuzmi.jpg

Obavijest - izgradnja širokopojasnog interneta na području Općine Jakovlje

Tijekom listopada započeli su radovi na izgradnji optičke infrastrukture na području Općine Jakovlje. Ovim putem pozivamo sve...

Pročitaj više
42019382811268101801381436113_thumb-1-.png

Općini Jakovlje dodijeljena bespovratna sredstva za projekt Izgradnja novog dječjeg vrtića u Jakovlju

U Općinu Jakovlje danas je iz Ministarstva znanosti i obrazovanja zaprimljena obavijest o statusu nakon procjene projektnih prijedloga...

Pročitaj više
webgis_preglednik1.jpg__648x432_q85_subsampling-2-1-.jpg

Redizajniran WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije

Nakon desetak godina korištenja, postojeća aplikacija WEB GIS preglednik prostornih planova na području Zagrebačke županije, na...

Pročitaj više
vadenje_krvi.jpg

Sufinanciranje laboratorijskih usluga u ambulanti u Jakovlju

Općina Jakovlje je od 1. veljače 2022. godine Ugovorom o uređivanju međusobnih odnosa radi pružanja laboratorijskih usluga...

Pročitaj više
14720807597213309022062737599_thumb-2-.png

Obavijest o radnom vremenu Poštanskog ureda 10297 Jakovlje

Obavještavamo Vas da od 1. srpnja 2022. poštanski ured 10297 Jakovlje, radi - ponedjeljak, srijeda, petak od...

Pročitaj više
5544566151362486811630852680_thumb.png

LAG "Zeleni bregi" - uredovni dani u Općini Jakovlje

Obavještavamo Vas da se, sukladno Odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o popuštanju...

Pročitaj više
69861580615896019051500885707_images.jpg

Obavijest vezano za potresom oštećene objekte

Obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije i Zagrebačke...

Pročitaj više
15244297621804654883648504178_thumb.jpg

Obavijest o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da zbog velikog interesa mještana za korištenje reciklažnog...

Pročitaj više
15453582681326471805227714021_preuzmi.png

Obavijest o doznaci stabala

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje, odnosno male i srednje šumovlasnike da je je tvrtka Salix Plan...

Pročitaj više