Održana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dana 27. veljače 2023.  godine održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Na sjednici je između ostalog:

- donijeta Odluka o davanju suglasnosti za sufinanciranje organizacije i provođenja Programa produženog boravka učenika u Osnovnoj školi Jakovlje. Osnovna škola Jakovlje je na osnovi iskazanih potreba, provedene ankete i velikog interesa roditelja/staratelja/skrbnika djece koja pohađaju Osnovnu školu Jakovlje utvrdila potrebu organizacije i provođenja Programa produženog boravka učenika u Osnovnoj školi Jakovlje. Sukladno članku 4. Pravilnika o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 62/2019), škola u kojoj će se provoditi produženi boravak obvezna je svom osnivaču dostaviti zahtjev za provođenje produženoga boravka kojem se prilažu: – podaci o broju učenika prijavljenih za produženi boravak,  podaci o broju planiranih odgojno-obrazovnih skupina produženoga boravka,  dokazi o ispunjavanju uvjeta za provedbu produženoga boravka,  drugi podaci ili dokazi na traženje osnivača.

                Osnivač škole utvrđuje potrebu provođenja produženoga boravka, ispunjenost prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta te dogovara mogućnosti financiranja ili sufinanciranja produženoga boravka. Na temelju zahtjeva osnivač donosi odluku o kriterijima za uključivanje u produženi boravak, cijeni produženoga boravka te broju odgojno-obrazovnih skupina produženoga boravka u školama, u skladu s propisanim standardima osnovnoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja i odredbama pravilnika kojim se utvrđuje broj učenika u razrednome odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini. Škola koja uvodi produženi boravak dužna je zatražiti odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje te priložiti suglasnost osnivača i potrebnu dokumentaciju. Ministarstvo će dati odobrenje ako je produženi boravak organiziran na način koji osigurava svim učenicima škole nesmetano održavanje redovite nastave. Produženi boravak kao poseban oblik odgojno-obrazovnog rada koji se organizira za učenike izvan redovite nastave na način koji osigurava svim učenicima škole nesmetano održavanje nastave.

Produženi boravak kao oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave sukladno Pravilniku o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi i organizira se u odgojno-obrazovnim skupinama u skladu s odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10) i Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10). Troškove provedbe produženog boravka čine troškovi za plaće i ostala materijalna prava radnika u produženom boravku, troškovi prehrane učenika, didaktičkog materijala i pribora te drugi prateći troškovi.

Osnovna škola dužna je uz zahtjev dostaviti i Odluku jedinice lokalne samouprave o davanju suglasnosti za sufinanciranje organizacije i provođenja Programa produženog boravka učenika u Osnovnoj školi Jakovlje. Predloženom Odlukom daje se suglasnost za sufinanciranje organizacije i provođenja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Jakovlje za jednu skupinu učenika na način da će Općina Jakovlje financirati troškove za plaće i ostala materijalna prava radnika koji će provoditi program produženog boravka, a koja ostvaruje u skladu s odredbama kolektivnih ugovora koji se primjenjuju u osnovnoškolskim ustanovama.

- donijeta je Odluka o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na komunalnoj infrastrukturi u vlasništvu Općine Jakovlje. Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) zakonodavac je sveobuhvatno regulirao materiju komunalne infrastrukture i njezin pravni status, građenje i održavanje komunalne infrastrukture te financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture te je omogućio jednostavnije i brže evidentiranje u katastru i upis u zemljišnoj knjizi  komunalne infrastrukture izgrađene do stupanja na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

U praksi nadležna upravno tijelo Općine Jakovlje prilikom zahtjeva investitora infrastrukturnih građevina za izgradnju, polaganje i održavanje svih vodova i pripadajućih objekata elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne mreže sukladno posebnim zakonima zaprimaju sve više zahtjeva za osnivanjem prava služnosti na komunalnim građevnima u vlasništvu Općine Jakovlje. Navedene služnosti predviđene su i Pravilnikom o katastru infrastrukture („Narodne novine“ broj 77/21), a čiju evidenciju je dužno voditi nadležno upravno tijelo Općine Jakovlje.

Dosadašnja praksa je bila da se za svaki zahvat na komunalnoj infrastrukturi za koji se plaćala naknada za služnost provodio dugi postupak određivanja naknade, a to se posebice odnosilo za određivanje naknade sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ broj 76/22) gdje operateri postavljaju zahtjeve za zasnivanjem prava služnosti pri čemu se Općina Jakovlje u postupanju prema istima dužna rukovoditi načelom nediskriminacije i jednakih uvjeta pristupa za sve operatore.

S ciljem efikasnijeg gospodarenja komunalnom infrastrukturom, uređenja odnosa unutar postojeće infrastrukturne mreže te ostvarivanja dodatnog i kontinuiranog općinskog prihoda pristupilo se izradi ove odluke. Naknada za osnivanje prava služnosti sada bi se odredila ovom Odlukom za svu komunalnu infrastrukturu u vlasništvu Općine Jakovlje prema vrstama mreže, a prema stvarnom zauzeću površine.

Takav način određivanja visine naknade za služnost općim aktom praksa je jedinica lokalne samouprave, a Vlada Republike Hrvatske je donijela svoju Odluku o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnim cestama („Narodne novine“ broj 87/14). Kada govorimo o javnim cestama članak 6. Zakona o cestama iste definira kao autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste koje su javna dobra u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ovom odlukom regulirao bi se postupak i određivanje naknade samo za komunalnu infrastrukturu koja je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje i koja ima poseban status, dok bi se za zasnivanje služnosti na drugim nekretninama koje nisu javno dobro u općoj uporabi, a u vlasništvu su Općine Jakovlje i dalje za zasnivanje služnosti primjenjivao opći akt Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/20).

Glede ostalih naknada po vrstama građevina iste se trenutno ne plaćaju zbog primjene posebnog propisa Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11 i 144/21), no izmjenama i dopunama Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22 i 04/23) na javnim cestama a to su: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste više se ne primjenjuju odredbe Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina. Slijedom navedenoga u očekivanju rješavanja statusa nerazvrstanih cesta koje nisu javne ceste već su komunalna infrastruktura javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u ovoj odluci predviđene su cijene i za elektroenergetsku mrežu, vodovodnu mrežu, kanalizacijsku mrežu, toplovodnu i parovodnu mrežu te plinovodnu mrežu koja prolazi po komunalnoj infrastrukturi za eventualnu primjenu u budućnosti.

-  donijeta je Odluka o davanju suglasnosti za rješavanje svih prava i obveza nad stečenom ošasnom imovinom. Općina Jakovlje stekla je ošasnu imovinu iza pokojne Silvane Prpić, iz Zagreba, Kupska 21. Temeljem Zakona o nasljeđivanju Općina nasljeđuje imovinu smrću ostavitelja koji nema nasljednika ili su se isti odrekli prava na nasljedstvo, a čega se Općina ne može odreći. Općina kao ošasni nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine. Obzirom da je potrebno poduzimanje radnji vezanih uz namirenje potraživanja i rješavanja svih spornih pitanja s vjerovnicima iza pokojne Silvane Prpić, kao i poduzimanje radnji vezanih uz upravljanje, održavanje i raspolaganje nad stečenom ošasnom imovinom donijeta je naprijed navedena Odluka.

- donijeta je Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Ulica svete Doroteje i to dijela Ulice svete Doroteje oznake: N-J30, N-J30C, N-J30E, N-J30F, N-J30G, N-J30H, N-J30I, N-J30K, N-J30L, N-J30M, N-J30N, N-J30O, N-J30P. Zbog plana rekonstrukcije, izrade projektne dokumentacije radi ishođenja akta o gradnji odnosno rješavanja imovinskopravnih odnosa za navedenu nerazvrstanu cestu potrebno je donijeti predmetnu Odluku te će se provesti postupak evidentiranja iste u katastar i zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi. Nakon donošenja predmetne Odluke pristupit će se izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja, jer je riječ o nerazvrstanoj cesti koja se prije stupanja na snagu Zakona o cestama koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika.

 

thumb-52-.jpg

Redoslijedne liste za dodjelu stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine...

Pročitaj više
1446263591545701249781626817_preuzmi-1-.jpg

Redovite akcije darivanja krvi u prosincu

Društva Crvenog križa Zagrebačke županije tijekom prosinca provodit će redovite akcije dobrovoljnog darivanja krvi na...

Pročitaj više
bozicnica-1.png

Isplata Božićnice umirovljenicima u 2023. godini

Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 18. sjednici donijelo je Odluku o isplati jednokratne prigodne pomoći - Božićnice iz Proračuna...

Pročitaj više
obavijest-o-sustavnoj-deratizaciji-1200x675.jpg

Obavijest o provođenju obvezne preventivne sustavne deratizacije na području Općine Jakovlje

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da će se na području Općine Jakovlje provoditi obvezna preventivna sustavna...

Pročitaj više
img-20231023-wa0009.jpg

Službeno otvorenje radova na izgradnji proizvodnog pogona - druge od tri etape razvoja tvrtke FACC SOLUTIONS CROATIA d.o.o. na području Općine Jakovlje

Danas smo uz nazočnost saborskog zastupnika gospodina Tomislava Okroša, izaslanika Vlade Republike Hrvatske, ministra gospodarstva...

Pročitaj više
141523330317818475641489853291_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 3007 (Zagrebačka cesta - Jakovlje)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
1222109026742475015114399424_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 3007 (Igrišće)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
64724068716470770301224222128_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 3007 (Jakovlje)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
6199750899545907771172529990_thumb.jpg

Obavijest o produženju Odluke o zatvaranju dijela županijske ceste ŽC 2220 – Turistička cesta

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela produženje Odluke o...

Pročitaj više
1662657712950145510148825244_thumb.jpg

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova na županijskoj cesti ŽC 2220 (Kraljev Vrh)

Obavještavamo sve sudionike u prometu da je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije donijela Suglasnost za privremenu...

Pročitaj više
povoljniji-prijevoz-studenata.jpg

HŽ - Povoljnija putovanja studenata - Od 1. listopada mjesečne karte za redovne studente 9,95 EUR (75 kn)

Na temelju Zaključka Vlade RH od 27. rujna 2023. nastavlja se pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po...

Pročitaj više
1713115977701887850280728752_preuzmi.jpg

Subvencija javnog prijevoza za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Poštovani učenici srednjih škola i studenti s područja Općine Jakovlje, Obavještavamo Vas da će Općina...

Pročitaj više
159083473217589022081642375434_232753.jpg.jpg

Nova školska godina

Nova školska godina počinje za tjedan dana. Besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce i ove godine osigurala je Vlada...

Pročitaj više
1891937547155366989755352623_slika-1.jpg

Započeli radovi na izgradnji druge od tri etape razvoja tvrtke FACC SOLUTIONS CROATIA d.o.o. na području Općine Jakovlje

Tijekom srpnja 2023. godine tvrtka FACC Solutions Croatia d.o.o., na području Općine Jakovlje, krenula je sa gradnjom druge od tri etape...

Pročitaj više
2076599984350720114256562434_grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Matičnog ureda u Jakovlju

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje i stranke, da je Matični ured u Jakovlju, od dana 19. lipnja 2023. godine...

Pročitaj više
grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Općinske uprave

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje, svi poslovni suradnici i stranke, da je Općinska uprava, od dana 19. lipnja...

Pročitaj više
673326960475818627303520660_thumb-2-.jpg

Novi stomatolog započeo s radom u stomatološkoj ambulanti u Jakovlju

Obavještavamo sve zainteresirane da je u zgradi primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, u stomatološkoj ambulanti...

Pročitaj više
164161448017885431181335591535_prugagradec_0005_20191216_083552jpg__648x432_q85_subsampling-2.jpg__648x432_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg

Nastavlja se projekt besplatnog željezničkog prijevoza djece i učenika

Vlada RH donijela je zaključak o nastavku pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih...

Pročitaj više
126522573969735315692654929_thumb-1-.jpg

OBAVIJEST - Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Jakovlje

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje, na području Općine Jakovlje (KLASA:...

Pročitaj više
4259405217239897361702062685_preuzmi.jpg

Obavijest - izgradnja širokopojasnog interneta na području Općine Jakovlje

Tijekom listopada započeli su radovi na izgradnji optičke infrastrukture na području Općine Jakovlje. Ovim putem pozivamo sve...

Pročitaj više
42019382811268101801381436113_thumb-1-.png

Općini Jakovlje dodijeljena bespovratna sredstva za projekt Izgradnja novog dječjeg vrtića u Jakovlju

U Općinu Jakovlje danas je iz Ministarstva znanosti i obrazovanja zaprimljena obavijest o statusu nakon procjene projektnih prijedloga...

Pročitaj više
webgis_preglednik1.jpg__648x432_q85_subsampling-2-1-.jpg

Redizajniran WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije

Nakon desetak godina korištenja, postojeća aplikacija WEB GIS preglednik prostornih planova na području Zagrebačke županije, na...

Pročitaj više
vadenje_krvi.jpg

Sufinanciranje laboratorijskih usluga u ambulanti u Jakovlju

Općina Jakovlje je od 1. veljače 2022. godine Ugovorom o uređivanju međusobnih odnosa radi pružanja laboratorijskih usluga...

Pročitaj više
14720807597213309022062737599_thumb-2-.png

Obavijest o radnom vremenu Poštanskog ureda 10297 Jakovlje

Obavještavamo Vas da od 1. srpnja 2022. poštanski ured 10297 Jakovlje, radi - ponedjeljak, srijeda, petak od...

Pročitaj više
5544566151362486811630852680_thumb.png

LAG "Zeleni bregi" - uredovni dani u Općini Jakovlje

Obavještavamo Vas da se, sukladno Odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o popuštanju...

Pročitaj više
69861580615896019051500885707_images.jpg

Obavijest vezano za potresom oštećene objekte

Obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije i Zagrebačke...

Pročitaj više
15244297621804654883648504178_thumb.jpg

Obavijest o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da zbog velikog interesa mještana za korištenje reciklažnog...

Pročitaj više
15453582681326471805227714021_preuzmi.png

Obavijest o doznaci stabala

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje, odnosno male i srednje šumovlasnike da je je tvrtka Salix Plan...

Pročitaj više