Održana 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dana 23. srpnja 2021. godine održana je 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Na sjednici je između ostalog donijeta  Odluka o II. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2021. godinu, Odluka  II. izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,  II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,  II. izmjeni Socijalnog Programa Općine Jakovlje za 2021. godinu,  II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2021.  godinu,  II. izmjeni Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za 2021. godinu i  I. izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2021. godinu. II. Izmjena Proračuna za 2021. godinu predviđa ostvarenje u iznosu od 21.672.900,00 kuna. U prihode je uključen višak u iznosu od 339.546,18 kuna. Program građenja komunalne infrastrukture  iznosio bi 6.150.000,00 kuna, Program održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 2.232.000,00 kuna, Socijalni program u iznosu od 3.891.837,57 kuna, Program javnih potreba u kulturi u iznosu od 136.000,00 kuna, Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu od 2.147.600,00 kuna i Program javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje u iznosu od 320.000,00 kuna. II. izmjenom Proračuna Općine Jakovlje za 2021. godinu predlaže se povećanje prihoda i rashoda prije svega iz razloga što nije moguće predvidjeti koji natječaji će biti realizirani tijekom 2021. godine. Stoga se II. izmjenom Proračuna za 2021. godinu zadržavaju projekti koje smo planirali Proračunom za 2021. godinu te se unose nove pozicije unutar programa temeljem natječaja na kojem smo osigurali bespovratna sredstva. 

Nadalje, donijeta je Odluka o  imenovanju članova Odbora za Statut i Poslovnik. Temeljem članka 43. Statuta Općine Jakovlje određeno je  osnivanje Odbora za Statut i Poslovnik. Kako se na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća osnivaju odbori i komisije koje su bitne za samo konstituiranje, potrebno je imenovati i druge odbore propisane Statutom. Odbor za Statut i Poslovnik u skladu s člankom 45. Statuta Općine Jakovlje predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća, predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću i obavlja i druge poslove određene Statutom.  Odbor za Statut i poslovnik ima 5 članova i to Zdravko Poturica predsjednik, članovi Mario Hlad, Željko Poslončec, Branka Majcen i Vlado Đunđek.

Isto tako donijeta je Odluka o osnivanju i imenvanju Povejrenstva za branitelje.  suradnji sa GOUHDDR napravljen je prijedlog nove Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za branitelje i predloženi su članovi Povjerenstva za branitelje. Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. Članove Povjerenstva imenuje Općinsko vijeće. Članovi Povjerenstva imenuju se iz redova braniteljskih udruga i udruga proizašlih iz Domovinskog rata s područja Općine Jakovlje na vrijeme od 4 (četiri) godine. Za predsjednika Povjerenstva  izbaran je Marijan Capek, a za članove Dražen Ruškač i Dragutin Poturica.

Donijeta je i Odluka o osnivanju i imenovanju čanova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.  Člankom 8. stavak 1. točka 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da poslove u vezi s procjenom štete i dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda obavljaju gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Člankom 14. stavkom 1. Zakona  propisano je da članove i broj članova općinskog odnosno gradskog povjerenstva imenuje gradsko odnosno općinsko vijeće na razdoblje od četiri godine, dok je stavkom 2. propisano koje poslove Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavlja.  U Općinsko povjerenstvo imenovani su  Stjepan Horvatović  - za predsjednika,  Željko Poslončec – za zamjenika predsjednika te  Marijan Knjaz,  Ivan Bužinec i Petar Đunđek – za članove. 

Donijeta je Odluka o imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Jakovlje.  Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15 i 14/19) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja odlučuje o pravima o obvezama potrošača javnih usluga dužna je osnovati savjetodavno tijelo te donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način. Općina Jakovlje ima osnovan Savjet i imenovane članove Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Jakovlje od 2017. godine. Obzirom da se predsjednik i članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine,  potrebno je imenovati novog predsjednika i nove članove Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Jakovlje. U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga imenovani su Mario Hlad - predsjednik, te Damir Suhina i Marijan Knjaz za članove.

Donijet je Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje. Temeljem članka 28. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (82/08 i 69/17) JLS mogu osnivati općinska povjerenstva za ravnopravnost spolova sukladno nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova. U  Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenovani su: Anita Seničić, za  predsjednicu, Petra Seničić Starešina, za zamjenicu predsjednice, Lana Borovec za članicu, Matija Franjo i Antonio Pralas za članove.

Donijet je Zaključak o imenovanju Povjerensta za dodjelu stipendija Općine Jakovlje. Odlukom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje (KLASA:604-01/19-01/01, URBROJ:238/11-01/1-19-1) člankom 4. i 9. određeno je da se stipendije dodjeljuju putem natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje, koji objavljuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje, najkasnije do 31. listopada tekuće godine. Članove Povjerenstva čine predsjednik, zamjenik predsjednika i  3 (tri) člana koje imenuje Općinsko vijeće Općine Jakovlje. Povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednice saziva i vodi predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika. Sjednica Povjerenstva može se održati ako je nazočna većina od ukupnog broja članova. Povjerenstvo odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Odluke Povjerenstva potpisuje predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.  Povjerenstvo za svoj rad odgovara Općinskom vijeću Općine Jakovlje. Administrativne i stručne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje. U  Povjerenstvo za dodjelu stipendija imenovani su: Petra Seničić Starešina za predsjednika Povjerenstva, Marijanu Kostanjčar za zamjenika predsjednika Povjerenstva, te za članove Branku Majcen, Vladu Đunđek i  Ivana Kovačićek.

Donijet je Zaključak o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje.  Budući je došlo do promjene sastava Općinskog vijeća potrebno je i izmijeniti Zaključak o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje. Naime Odlukom o javnim priznanjima određeno je da je načelnik Općine po položaju predsjednik Povjerenstva, predsjednik Općinskog vijeća član Povjerenstva, a preostala tri člana biraju se iz redova članova Općinskog vijeća,. Stoga je za predsjednicu Povjerenstva izabrana Sanja Borovec, a za članove Povjerenstva Mario Hlad, Zdravko Poturica, Branko Ivček i Petra Seničić Starešina.

Donijeta je Odluka o visini naknade troškova za rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Jakovlje  radi usklađivanja iste s izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Predmetnom odlukom ne povećava se visina naknada troškova za rad predsjedniku Općinskog vijeća Općine Jakovlje, već visina naknade ostaje ista odnosno 700,00 kuna neto mjesečno, a sve sukladno članku 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Naime, Hrvatski sabor je dana 15. prosinca 2020. godine, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen je u Narodnim novinama RH, broj 144/2020. i stupio je na snagu prvog dana od dana objave, dana 24. prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu: Zakona). Odredbama članka 31.a Zakona, propisana je najviša ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela ovisno o broju stanovnika. Za gradove i općine s više od 1.000 do 5.000 stanovnika, propisano je da ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela ne smije iznositi više od 6.000,00 kn, dok se naknada predsjedniku predstavničkog tijela može odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50% pripadajuće naknade utvrđene za članove predstavničkog tijela. S obzirom da je visina naknade troškova za rad predsjedniku Općinskog vijeća Općine Jakovlje u zakonskim okvirima ista se ne mijenja, ali se usklađuje s izmjenama i dopunama Zakona vezano uz pravni temelj.

Donijeta je Odluka o  raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine. Financiranje redovitih političkih aktivnosti regulirano je Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN br. 29/19. i 98/19.). Člankom 10. st. 3. navedenog Zakona definirano je da Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, da se raspoređena sredstva doznačuju na žiro račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima. Navedenim Zakonom definirano je da se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača dužna osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svom proračunu za svaku godinu za koju se proračun donosi, s tim da visina sredstava po jednom članu predstavničkog tijela jedinice samouprave godišnje ne može biti određena u iznosu manjem od 2000,00 kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima od 3001 do 10.000 stanovnika. Iznos naknade po članu Općinskog vijeća Općine Jakovlje iznosi 2.400,00 kn. Osim toga za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku. U Općinskom  vijeću Općine Jakovlje podzastupljen je ženski spol. Političke stranke financijska sredstva dodijeljena putem ove Odluke koriste namjenski.

S obzirom da je zakonska osnova za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca bio članak 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine broj 29/19 i 98/19),  i članak 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16 i 70/17). Člankom 96. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine broj 29/19 i 98/19) propisano je da postupci koji su započeti do stupanja na snagu Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine broj 29/19 i 98/19), a koji nisu dovršeni, dovršit će se prema odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16 i 70/17).

Budući je prethodno Općinsko vijeće Općine Jakovlje konstituirano 2017. godine, te je u trenutku stupanja na snagu novog Zakona, postupak redovitog godišnjeg financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u tekućem sazivu Općinskog vijeća Općine Jakovlje bio u tijeku, isti se temeljem članka 96. novog Zakona, dovršio prema odredbama dosadašnjeg Zakona prema kojem se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih sa lista grupe birača, sukladno članku 5. stavku 1. tog Zakona, raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana predstavničkog tijela jedinice samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice samouprave. S obzirom da je konstituiran novi saziv Općinskog vijeća donijeta je predmetna Odluka  prema konačnim rezultatima izbora.

Nadalje donijeta je  Odluka o  financiranju nabave dopunskog obrazovnog materijala za učenike Osnovne škole Jakovlje te Područnih škola Igrišće i Kraljev Vrh. Budući se sredstva za obvezne udžbenike osiguravaju u državnom proračunu, predmetnom Odlukom predlaže se da Općina Jakovlje financira nabavu dopunskog obrazovnog materijala za učenike osnovne škole i područnih škola, koji to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. Dopunski obrazovni materijal odnosi se na radne bilježnice i zbirke zadataka za obvezne i izborne nastavne predmete, likovne mape, geografski atlas za osnovnu školu, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada za nastavu tehničke kulture i dr., što je Osnovna škola Jakovlje na temelju članka 10. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/2018) objavila na svojim internetskim stranicama.

Isto tako donijeta je Odluka o  financiranju likovnih kutija za učenike prvih razreda Osnovne škole Jakovlje te Područnih škola Igrišće i Kraljev Vrh. Predmetnom Odlukom predlaže se da Općina Jakovlje financira nabavu likovnih kutija za učenike prvih razreda osnovne škole i područnih škola, koji imaju prebivalište na području Općine Jakovlje kako bi učenicima prvih razreda i njihovim roditeljima olakšali početak školske godine te  osigurali kvalitetan početak rada i njihov kreativni razvoj.

Donijeta je i Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike srednjih škola. Budući se sredstva za udžbenike za učenike srednjih škola u Gradu Zagrebu osiguravaju u  proračunu Grada Zagreba, predmetnom Odlukom predlaže se da Općina Jakovlje sufinancira nabavu udžbenika za učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Jakovlje, a koji to pravo ostvaruju od Grada Zagreba ili po drugoj osnovi. Predloženom Odluko Općina Jakovlje sufinancirala bi nabavu udžbenika za učenike srednjih škola u iznosu od 400,00 kuna po učeniku.

Doniejt je Zaključak o Zaključka o subvencioniranju prijevoza za učenike u školskoj godini 2021./2022. koji pohađaju srednju školu u Zaprešiću te ODluka o subvencioniranju javnog prijevoza za učenike i studente u školskoj/akademskoj  godini 2021./2022. Predmetnom Odlukom i Zaključkom predlaže se da Općina Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. subvencionira mjesečne karte prijevoznika ZET-a za redovne učenike i redovne studente i subvencionira mjesečne karte prijevoznika „Ivček“, Obrt za prijevoz, vlasnik Branko Ivček, za redovite učenike koji pohađaju srednju školu u Zaprešiću i to pod određenim uvjetima propisanim u Zaključku i Odluci.

Doniejta je Odluka o davanju  suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju. Predložena Odluka izrađena je u skladu sa Pravilnikom o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., podmjerom 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Sukladno Pravilniku o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., sredstva potpore za provedbu projekta osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Projekt „Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju“ je usmjeren na djecu predškolske dobi, njihove roditelje te stanovnike Općine Jakovlje. Projekt je usmjeren na podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva kroz stvaranje nove dodane vrijednosti u lokalnoj zajednici. Predmetni projekt provest će se na području naselja Jakovlje, u vremenskom razdoblju od 24 mjeseca od Odluke o dodjeli sredstava. Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave potrebna je u svrhu prijave navedenog projekta na natječaj. 

Isto tako donijeta je Odluka o privremenoj  obustavi dodjele grobnih mjesta. Radi osiguranja dovoljnog broja grobnih mjesta za potrebe ukopa umrlih osoba s područja Općine Jakovlje do realizacije projekta proširenja groblja u Kraljevom Vrhu predlaže se donošenje predmetne Odluke kojom se privremeno obustavlja dodjela grobnih mjesta na groblju u Kraljevom Vrhu, kao rezervacija prostora za naknadne ukope te bi se grobna mjesta na groblju u Kraljevom Vrhu mogla dodjeljivati samo ako je nastala potreba za ukopom umrle osobe koja je u trenutku smrti imala prebivalište na području Općine Jakovlje.

Donijeta je Odluka o  pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste- Ulica Svete Doroteje_N-J30A. Zbog plana izgradnje i rekonstrukcije, izrade projektne dokumentacije radi ishođenja građevinske dozvole odnosno rješavanja imovinskopravnih odnosa gore navedene nerazvrstane ceste potrebno je donijeti navedenu Odluku te provesti postupak evidentiranja iste u katastar i zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi. Nakon donošenja predmetne Odluka pristupit će se izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja, jer je riječ o nerazvrstanoj cesti koja se prije stupanja na snagu Zakona o cestama koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika.

 

 

 

 

 

171100282620259223332037662436_thumb-1-.jpg

Obavijest o radnom vremenu Popisnog centra Jakovlje

Obavještavamo Vas da je radno vrijeme Popisnog centra Jakovlje za građanstvo od 7,00 – 19,00 sati  za cijelo vrijeme...

Pročitaj više
1845441993113376246156738081_preuzmi-1-.jpg

Popis stanovništva - terensko popisivanje

  Vrijeme provedbe terenskog popisivanja (faza CAPI) -  Terensko popisivanje u Popisu 2021. počinje 27. rujna 2021. i traje...

Pročitaj više
img-20210924-wa0018.jpg

OBAVIJEST – podjela spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada

Obavještavamo sve mještane da će Općina Jakovlje od 24. rujna 2021. godine započeti s podjelom spremnika za odvojeno...

Pročitaj više
img-20210423-wa0008.jpg

Prezentacija najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje

Danas je u Općini Jakovlje upriličen obilazak radova na izgradnji najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje, 33 milijuna...

Pročitaj više
plakat-e-novorodence250.jpg

Općina Jakovlje uključila se u sustav e-Novorođenče

Općina  Jakovlje i Ministarstvo pravosuđa i uprave potpisali su Sporazum sukladno kojem je Općina Jakovlje uključena u sustav...

Pročitaj više
20210108_100622.jpg

Počela izgradnja tvornice avio dijelova u poslovnoj zoni Sjever 2 u kojoj će se u prvoj fazi zaposliti 450 djelatnika.

Iako od pojedinaca,  koji ne žele napredak i razvoj Općine Jakovlje i koji nisu naučeni da se u Općini Jakovlje svakodnevno...

Pročitaj više
chla-what-you-should-know-covid-19-1200x628-01.jpg

Obavijest

               O B A V I J E S T              ...

Pročitaj više
20200713_080801.jpg

Obavijest o početku rada Reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da Reciklažno dvorište Kraljev Vrh započinje s radom u srijedu, 15. srpnja...

Pročitaj više