Održana 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dana 29. prosinca 2020. godine održana je 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Na sjednici je između ostalog donijeta Odluka o II. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2020. godinu, Odluka o  II. izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Odluka o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Odluka o II. izmjeni Socijalnog Programa Općine Jakovlje za 2020. godinu, Odluka o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2020. godinu, Odluka o II. izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2020. godinu, Odluka II. izmjeni Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za 2020. godinu i Odluka o I. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini.

Donijeta je Odluka o III. izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje. Sukladno članku 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika. Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika određuju se unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 6,00. Ovom Odlukom predlaže se ukidanje koeficijenta za obračun plaće službenika i to za radno mjesto referenta za opće i administrativne poslove koje je ukinuto Pravilnikom o  unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje, te se predlaže donošenje koeficijenta za obračun plaće službenika i to za novo radno mjesto Viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove koje je utvrđeno Pravilnikom o  unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje. U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje namjerava se tijekom 2021. godine zaposliti jedan Viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove sukladno Planu prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje za 2021. godinu.

Nadalje, donijeta je Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad.           Zakonom o socijalnoj skrbi utvrđeno je da su jedinice lokalne samouprave jedan od nositelja djelatnosti socijalne skrbi, za čije provođenje donose vlastite akte kojima uređuju oblike socijalne skrbi, kao i kriterije za ostvarivanje prava na pojedine oblike skrbi na svojem području. Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 3/19) utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći  u sustavu socijalne skrbi i drugi oblici pomoći korisnicima na području Općine Jakovlje, uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak te druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi.  Zakon o socijalnoj skrbi omogućava jedinicama lokalne samouprave da u skladu s proračunskim sredstvima, stanovnicima svog područja osiguraju novčane pomoći i socijalne usluge. Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 3/19) jednokratnu pomoć za nabavku opreme za novorođenčad ostvaruju roditelji novorođenog djeteta, samohrani roditelj ili posvojitelji s prebivalištem na području Općine Jakovlje pod uvjetima i u visini utvrđenoj posebnom Odlukom. Predloženom Odlukom namjerava se povećati iznos jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete tako da bi novčana pomoć za drugo dijete, umjesto dosadašnjih 2.500,00 kuna iznosila bi 3.000,00 kuna, za treće i svako sljedeće dijete umjesto dosadašnjih 3.000,00 kuna iznosila bi 5.000,00 kao i za rođenje blizanaca, trojki, četvorki. Navedenom mjerom pronatalitetne politike želi se još više utjecati na mlade da zasnuju obitelj na području Općine Jakovlje, da ostanu živjeti u Općini Jakovlje, te na povećanje broja rođenih.

Isto tako, donijeta je Odluka subvencijama za nabavu voćnih sadnica i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na područje Općine Jakovlje u 2021. godini. Predloženom Odlukom za 2021. godinu utvrđuju se aktivnosti za koje će Općina Jakovlje dodjeljivati potpore te kriteriji i postupak dodjele istih. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Jakovlje za nabavku voćnih sadnica, sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica. Cilj dodjele potpore je pomoć u razvoju ruralnog prostora kroz povećanje poljoprivredne proizvodnje, stvaranje povoljnijih uvjeta za bavljenje poljoprivrednom proizvodnom, povećanje kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda i povećanje broja zaposlenih kroz razvoj poljoprivrede sa svrhom zadržavanja stanovništva na ruralnom području, kako bi se očuvale njegove vrijednosti iskoristile prednosti. Donijeta je i Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Općine Jakovlje za vrijeme epidemije  bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Predloženom Odlukom donijete su mjere za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Općine Jakovlje za vrijeme epidemije  bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, i to za prvo i drugo tromjesečje 2021. godine odnosno od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, na način da se oslobode obveze plaćanja za komunalnu naknadu u 100% iznosu poslovni subjekti za poslovni prostor, koji su temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine privremeno obustavili obavljanje djelatnosti. Nadalje, predloženom Odlukom oslobađaju se obveze plaćanja naknade za korištenje javnih površina u iznosu od 100% obveznici koji koriste javne površine.  Donijeta je i Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje u 2020. godini,  Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Jakovlje u 2020. godini, Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje za 2021. godinu, Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Jakovlje za 2021. godinu. Obaveza je predstavničkog tijela da na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave u postupku nakon donošenja proračuna razmatra godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite i izvješće o stanju zaštite od požara na svom području te da usvoji temeljem analize, godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite i donese godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje.

Nadalje, donijeta je Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi. Sukladno odredbi članka 61. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20), komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost. Komunalna infrastruktura stječe status javnog dobra u općoj uporabi danom njezine izgradnje, uređenja odnosno stupanja na snagu odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi. Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, sukladno odredbi članka 62. Zakona. Odluka mora sadržavati naziv i vrstu komunalne infrastrukture, podatak o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini na kojoj se infrastruktura nalazi te nalog nadležnom sudu za upis statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljišne knjige.  Sukladno odredbi članka 60. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20), javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvijetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom otpremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.  Budući je odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu omogućena evidencija u katastru i upis u zemljišne knjige komunalne infrastrukture koja nije evidentirana u katastru i nije upisana u zemljišnim knjigama, a koja je sagrađena do stupanja na snagu Zakona, potrebno je donijeti predmetnu Odluku kako bi se zemljišno knjižno stanje uskladilo sa stvarnim stanjem jer komunalna infrastruktura ima veliko značenje za kontinuirano i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Jakovlje.

Isto tako, donijeta je Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Jakovlje u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu. Stupanjem na snagu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) te pripadajućim člankom 17., sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izraditi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda. Svrha samog Plana je određenje postupanja nadležnih tijela te određivanje mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda koje su navedene ovim Zakonom. Sukladno članku 17. navedenog Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu s ciljem određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.  Plan djelovanja obavezno sadržava:

1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode

2. procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva

3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz navedenoga Zakona i/ili drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.

Donijeta je i Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom Općine Jakovlje za 2021. godinu. Zakon o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18), propisana je obveza donošenja Plana upravljanja državnom imovinom. Kako se sukladno članku 35. stavku 8 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave na odgovarajući način primjenjuju pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, to se načelo upravljanja imovinom u vlasništvu Države treba dosljedno i u cijelosti primjenjivati i na imovinu jedinica lokalne samouprave. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jakovlje za 2021.  godinu, prati strukturu utvrđenu Uredbom o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 24/14). Poglavljima godišnjih planova definiraju se kratkoročni ciljevi, pružaju izvedbene mjere, odnosno specificiraju se aktivnosti za ostvarenje ciljeva, te određuju smjernice upravljanja, a sve u svrhu učinkovitog upravljanja i raspolaganja imovinom Općine.  Nadalje, donijeta je Odluka o prestanku obveze izrade mjerno-regulacijskih setova za kućne priključke plinske distributivne mreže. Predloženom Odlukom prestaje obveza društva TRGOMETAL SENIČIĆ d.o.o., Zagrebačka 162a, Jakovlje za izradu mjerno-regulacijskih setova za kućne priključke plinske distributivne mreže kao podizvođača radova izvoditelju građenja MONTER STROJARSKE MONTAŽE d.d. Sabova 4, Zagreb, na projektu Izgradnje distributivne plinske mreže i plinske mjerno redukcijske postaje u Općini Jakovlje, koji je započeo na području Općine Jakovlje 1997. godine. S obzirom da je od početka realizacije projekta prošlo više od 20 godina, donijeta je predmetna Odluka.

1338930148983758477379297067_preuzmi.jpg

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Jakovlje („Službeni  glasnik Općine...

Pročitaj više
10716c688f0fbdcaf51a5e15bdbcd7648661_icon.jpg

Državni zavod za statistiku od 13. rujna do 17. listopada 2021. provest će prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj

Prvi digitalni Popis stanovništva provest će se u dvije faze i na dva načina, a građani će moći sami izabrati način...

Pročitaj više
img-20210423-wa0008.jpg

Prezentacija najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje

Danas je u Općini Jakovlje upriličen obilazak radova na izgradnji najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje, 33 milijuna...

Pročitaj više
plakat-e-novorodence250.jpg

Općina Jakovlje uključila se u sustav e-Novorođenče

Općina  Jakovlje i Ministarstvo pravosuđa i uprave potpisali su Sporazum sukladno kojem je Općina Jakovlje uključena u sustav...

Pročitaj više
20210108_100622.jpg

Počela izgradnja tvornice avio dijelova u poslovnoj zoni Sjever 2 u kojoj će se u prvoj fazi zaposliti 450 djelatnika.

Iako od pojedinaca,  koji ne žele napredak i razvoj Općine Jakovlje i koji nisu naučeni da se u Općini Jakovlje svakodnevno...

Pročitaj više
chla-what-you-should-know-covid-19-1200x628-01.jpg

Obavijest

               O B A V I J E S T              ...

Pročitaj više
20200713_080801.jpg

Obavijest o početku rada Reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da Reciklažno dvorište Kraljev Vrh započinje s radom u srijedu, 15. srpnja...

Pročitaj više