Održana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dana 14. rujna 2021. godine održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Na sjednici je između ostalog donijet Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2021. godinu za razdoblje od 01.01.- 30.06.2021. godine.Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) izvršno tijelo JLS dužno je do 15. rujna tekuće proračunske godine podnijeti na donošenje predstavničkom tijelu Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 1.1.-30.6. za tekuću godinu. U Proračunu Općine Jakovlje u razdoblju 01.01.- 30.06.2021. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 9.083.749,94 kuna, i rashodi u iznosu od 8.094.027,18 kuna, preneseni višak iz 2020. godine iznosio je 339.546,18 kuna, što znači da je višak prihoda nad rashodima 1.329.268,94 kuna. Sve obaveze Općina Jakovlje je izvršavala na vrijeme i prema dospijeću plaćanja, a prihodi i rashodi detaljno su obrazloženi po svim programima.  Nadalje, jednoglasno je prihvaćeno  Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. Sukladno odredbama članka 35b. Zakona o lokalno1j i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), i odredbama članka 48. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/21) Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu. Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Jakovlje za 2020. godinu.Obavljena je financijska revizija Općine Jakovlje za 2020. godinu. Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji i usklađenost poslovanja s zakonima, drugim propisima i unutarnjima aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje. Revizija je obavljena u cilju izražavanja mišljenja jesu li financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama sastavljeni u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, a poslovanje usklađeno sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima. Isto tako, jednoglasno je prihvaćen Zaključak o davanju mišljenja na povećanje ekonomske cijene redovnog programa za djecu predškolske dobi Dječjeg vrtića Bambi koja borave u Područnom objektu Jakovlje i za sufinanciranje posebnog programa za djecu s težim teškoćama u razvoju. Donesena je i Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima u 2021. godini.  Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bambi“ donijelo je dana 21. srpnja 2021. godine Odluku o novoj ekonomskoj cijeni boravka djece predškolske dobi u dječjem vrtiću. Prema dostavljenom obrazloženju do predmetnog povećanja ekonomske cijene došlo je zbog izvršenog nadzora prosvjetne inspekcije nad radom vrtića te je tom prilikom ustanovljeno da je u grupama upisan veći broj djece od onoga predviđenoga Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja, te je vrtiću rješenjem naloženo da broj djece u skupinama uskladi sa odredbama pedagoškog standarda. Postupajući prema nalogu prosvjetne inspekcije u pedagoškoj godini 2021./2022. godine upisan je manji broj djece od onoga broja koji je bio planiran te je stoga došlo do smanjenja ukupnog broja upisane djece zbog čega su se smanjili prihodi vrtića. Kako su rashodi ostali isti, da bi vrtić mogao i dalje poslovati i održati postojeće stanje usluge i broja zaposlenika, donesena je Odluka o novoj ekonomskoj cijeni. Predmetno povećanje ekonomske cijene iznosi 150,00 kuna i to sa dosadašnjih 1.650,00 kuna na 1.800,00 kuna mjesečno po djetetu. Predloženo je donošenje pozitivnog mišljenja na povećanje ekonomske cijene vrtića se na način da se od 150,00 kuna povećanja ekonomske cijene, 100,00 kuna sufinancira iz općinskog proračuna, a 50,00 kuna da plaćaju roditelji. Za napomenuti je da Općina Jakovlje važećom Odlukom o sufinanciranju djece u dječjim vrtićima sufinancira iznos od 1.000,00 kuna za prvo dijete, odnosno 1.100,00 kuna za 2., 3. i svako slijedeće dijete iz obitelji, od važeće ekonomske cijene od 1.650,00 kuna, što iznosi 61% od ukupnog iznosa. Isto tako Dječji vrtić Bambi ima suglasnost od Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje posebnog programa za djecu s težim teškoćama u razvoju, te takva grupa postoji u područnom objektu Pušća. Novom Odlukom o ekonomskoj cijeni određena i cijena za provođenje navedenog programa u iznosu od 3.000,00 kuna. S obzirom da s područja Općine Jakovlje postoji potreba za uključivanje u posebni program za djecu s težim teškoćama u razvoju predloženo je  sufinanciranje posebnog programa u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno po djetetu iz općinskog proračuna. Primjena povećanja ekonomske cijene započet će s 1. listopadom 2021. godine, a uplatnice za roditelje bile bi ispostavljene u studenom 2021. godine. Donijeta je i Odluka o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje.  Vrstu, broj, mjesečnu visinu stipendije te vrstu deficitarnih zanimanja za svaku školsku/akademsku godinu određuje općinski načelnik, ovisno o iznosu koji je osiguran za tu namjenu u Proračunu Općine Jakovlje. Stipendije se dodjeljuju putem natječaja u skladu s kriterijima Odluke. Natječaj objavljuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje najkasnije do 31. listopada tekuće godine, a objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Jakovlje i na službenoj internet stranici Općine. Važećom Odlukom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje iz 2019. godine uvedene su nove kategorije stipendija i kriterija kojih nije bilo u ranijoj Odluci. Naime, Odlukom o stipendiranje učenika i studenata ostvaruje se, osim po osnovi uspjeha u školovanju i socijalno- materijalnog statusa, i u posebnoj kategoriji stipendija i to za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja. Sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunu Općine Jakovlje. Prilikom primjene iste i utvrđivanja lista kandidata uočeni su određeni nedostaci, a sve u cilju lakše primjene same Odluke u natječajnom postupku. Nadalje donijeta je  Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka ulaganja na području Općine Jakovlje – projekt Promjena namjene i uporabe građevine za potrebe dječjeg vrtića u Jakovlju. Postupak ulaganja na području Općine Jakovlje - projekt Promjena namjene i uporabe građevine za potrebe dječjeg vrtića u Jakovlju pokreće se radi usklađivanja s zakonskim odredbama o gradnji i prostornom uređenju, stvaranja dodatnih infrastrukturnih preduvjeta za kvalitetno izvođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Jakovlje, osiguranja prostora radi usklađivanja s odredbama pedagoškog standarda i poboljšanja komunalne infrastrukture namijenjene javnoj upotrebi i javne dostupnosti različitim pojedincima i interesnim skupinama, poboljšanja životnih uvjeta svih stanovnika Općine Jakovlje, osobito djece i mladih obitelji.  Donijeta je i Odluke o  pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste-Kovačeva ulica_N-J04B. Zbog plana izgradnje i rekonstrukcije, izrade projektne dokumentacije radi ishođenja građevinske dozvole odnosno rješavanja imovinskopravnih odnosa gore navedene nerazvrstane ceste potrebno je donijeti navedenu Odluku te provesti postupak evidentiranja iste u katastar i zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi. Nakon donošenja predmetne Odluka pristupit će se izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja, jer je riječ o nerazvrstanoj cesti koja se prije stupanja na snagu Zakona o cestama koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika.

 

 

 

171100282620259223332037662436_thumb-1-.jpg

Obavijest o radnom vremenu Popisnog centra Jakovlje

Obavještavamo Vas da je radno vrijeme Popisnog centra Jakovlje za građanstvo od 7,00 – 19,00 sati  za cijelo vrijeme...

Pročitaj više
1845441993113376246156738081_preuzmi-1-.jpg

Popis stanovništva - terensko popisivanje

  Vrijeme provedbe terenskog popisivanja (faza CAPI) -  Terensko popisivanje u Popisu 2021. počinje 27. rujna 2021. i traje...

Pročitaj više
img-20210924-wa0018.jpg

OBAVIJEST – podjela spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada

Obavještavamo sve mještane da će Općina Jakovlje od 24. rujna 2021. godine započeti s podjelom spremnika za odvojeno...

Pročitaj više
img-20210423-wa0008.jpg

Prezentacija najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje

Danas je u Općini Jakovlje upriličen obilazak radova na izgradnji najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje, 33 milijuna...

Pročitaj više
plakat-e-novorodence250.jpg

Općina Jakovlje uključila se u sustav e-Novorođenče

Općina  Jakovlje i Ministarstvo pravosuđa i uprave potpisali su Sporazum sukladno kojem je Općina Jakovlje uključena u sustav...

Pročitaj više
20210108_100622.jpg

Počela izgradnja tvornice avio dijelova u poslovnoj zoni Sjever 2 u kojoj će se u prvoj fazi zaposliti 450 djelatnika.

Iako od pojedinaca,  koji ne žele napredak i razvoj Općine Jakovlje i koji nisu naučeni da se u Općini Jakovlje svakodnevno...

Pročitaj više
chla-what-you-should-know-covid-19-1200x628-01.jpg

Obavijest

               O B A V I J E S T              ...

Pročitaj više
20200713_080801.jpg

Obavijest o početku rada Reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da Reciklažno dvorište Kraljev Vrh započinje s radom u srijedu, 15. srpnja...

Pročitaj više