Održana 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dana 30. ožujka 2021. godine održana je 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Na sjednici je između ostalog donijet je Godišnji izvještaj Općinske načelnice o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2020. godinu. Isto tako donijeta je Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu, Odluka o Izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Odluka o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Odluka o Izvršenju Socijalnog programa Općine Jakovlje za 2020. godinu,  Odluka o Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2020. godinu, Odluka o Izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2020. godinu, Odluka o Izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području  Općine Jakovlje za 2020. godinu,  Odluka o  Izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu.  U 2020. godini ostvareni su sveukupni prihodi u iznosu od 10.735.857,91 kuna, ukupni izdaci u 2020. godini iznosili su 11.091.904,72 kune. Ostvareni manjak za 2020. godinu iznosi 356.046,81 kuna. Višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 695.592,99 kuna. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju je 339.546,18  kuna, a na dan 31.  prosinca 2020. godine stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni iznosilo je 2.209.734,31kuna. Razlika i ostvareni višak prihoda u iznosu od 339.546,18 kuna koristit će se u slijedećem poslovnom razdoblju sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2020. godinu. Program građenja komunalne infrastrukture ostvaren je u iznosu od 3.235.649,52 kune ili 86,92%, Program održavanja komunalne infrastrukture ostvaren je u iznosu od 1.516.817,80 kune ili 93,80%, Socijalni program ostvaren je u iznosu od 819.099,19 kuna ili 92,89%, Program javnih potreba u kulturi ostvaren je u iznosu od 48.063,80 kuna ili  99,10%, Program javnih potreba u sportu ostvaren je u iznosu od 226.205,00 kuna ili 98,35%, Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju ostvaren je u iznosu od 1.569.582,98 kuna ili 99,58% i Program utroška sredstava šumskog doprinosa ostvaren je u iznosu od 12.990,43 kuna ili 162,38%. Nadalje, donijeta je Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine. Isto tako, donijeta je Odluka o I. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2021. godinu, Odluka o I. izmjeni  Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, Socijalnog Programa Općine Jakovlje za 2021. godinu,  Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2021. godinu, Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za 2021. godinu.  I. Izmjena Proračuna za 2021. godinu predviđa ostvarenje u iznosu od 21.213.100,00 kuna. U prihode uključen je višak u iznosu od 339.546,18 kuna. Program građenja komunalne infrastrukture  iznosio bi 6.350.000,00 kuna, Program održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 1.946.000,00 kuna, Socijalni program u iznosu od 3.273.237,57 kuna, Program javnih potreba u kulturi u iznosu od 186.000,00 kuna i Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu od 1.891.600,00 kuna. I. izmjenom Proračuna Općine Jakovlje za 2021. godinu predlaže se povećanje prihoda i rashoda prije svega iz razloga što nije moguće predvidjeti koji natječaji će biti realizirani tijekom 2021. godine. Stoga se I. izmjenom Proračuna za 2021. godinu zadržavaju projekti koje smo planirali Proračunom za 2021. godinu te je unijet i jedan novi projekt i nove pozicije unutar programa temeljem natječaja na kojem smo osigurali bespovratna sredstva. Predloženom izmjenom Proračuna napravljene su preraspodjele unutar pozicija Proračuna. 

Donijeta je Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje.  Sukladno članku 86.a Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 (dvanaest) mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Predmetnom Odlukom predlaže se odobravanje uzimanja kratkoročnog kredita u iznosu od 1.500.000,00 kuna, za premošćivanja obaveza po prijavljenim projektima i to: projekta „Zajednica za sve nas“ kod Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, projekta Izgradnja nogostupa i oborinske kanalizacije na dijelu Topličke ceste u Općini Jakovlje kod Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Projekta energetske učinkovitosti i uređenja interijera zgrade Općine kod Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Nadalje, donijeta je Odluka o prijenosu dugotrajne nefinancijske imovine. Općina Jakovlje prijavila je Projekt  „Rekonstrukcija Područne škole Kraljev Vrh“ u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka temeljem „Poziva na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu – Programi zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara“, a koje je objavilo Ministarstvo kulture i medija, kako bi osigurala dio bespovratnih sredstva za I. fazu projekta i ulaganje u rekonstrukciju navedenog kulturnog dobra. U svrhu prijave projekta bilo je potrebno izraditi i troškovnik. Ostvarenjem dijela bespovratnih sredstava izvršili su se radovi na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh koja je u vlasništvu Osnovne škole Jakovlje. Predmetnom Odlukom prenosi se u vlasništvo Osnovnoj školi Jakovlje dugotrajna nefinancijska imovina radi povećanja vrijednosti iste u poslovnim knjigama Osnovne škole Jakovlje kao vlasnika  i isknjiženja iz evidencije Općine Jakovlje. Nadalje, donijeta je Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za 2020. godinu, Odluka o prihvaćanju Izvješća društva Eko-flor plus, d.o.o. o  radu za javnu uslugu prikupljanje komunalnog otpada za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2020. godinu. Isto tako, donijeta je  Odluka o prihvaćanju Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za podmirenje troškova tijekom požarne sezone u 2021. godini, Odluka o prihvaćanju Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Jakovlje u protupožarnoj sezoni u 2021. godini, kao i Odluka o  donošenju Zaključka o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara. Nadalje, donijet je Zaključak o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje. Isto tako donijeta je Odluka  o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija zgrade javne namjene – Dom kulture. Predložena Odluka izrađena je u skladu sa Pravilnikom o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., podmjerom 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Sukladno Pravilniku o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., sredstva potpore za provedbu projekta osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Projekt „Rekonstrukcija zgrade javne namjene – Dom kulture“ je usmjeren na specifične društvene skupine, djecu, mlade, udruge, stanovnike općine Jakovlje te šire okolice. Projekt je usmjeren na podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva i specifičnih društvenih skupina kroz stvaranje nove dodane vrijednosti u lokalnoj zajednici. Predmetni projekt provest će se na području naselja Jakovlje, u vremenskom razdoblju od 24 mjeseca od Odluke o dodjeli sredstava. Donijeta je i Odluka o zasnivanju prava na nekretninama u vlasništvu Općine Jakovlje. Nekretnine na k.č.br. 4518 i 4519 obje k.o. Jakovlje u vlasništvu su Općine Jakovlje. Navedene nekretnine su V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje uvrštene u građevinska područja izdvojene namjene izvan naselja i to sportske i rekreacijske namjene. Temeljem Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Jakovlje, na nekretninama u vlasništvu Općine mogu se zasnivati prava. Između ostalog, i pravo građenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu. Pravo građenja na nekretninama u vlasništvu Općine zasniva se ugovorom. Temeljem Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Jakovlje odobrenje za zasnivanje i uvjete zasnivanja prava građenja utvrđuje se odlukom Općinskog načelnika. Nadalje, donijeta je Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Jakovlje. Cilj osnivanja Vijeća za prevenciju Općine Jakovlje je koordinacija u provedbi zajedničkih mjera svih sudionika u projektima i aktivnostima na prevenciji kriminaliteta, sigurnosti cestovnog prometa i ostalih delikventnih ponašanja. Vijeće se osniva s osnovnim zadatkom razvoja programa prevencije kriminaliteta u Općini Jakovlje, a radi sigurnosti mještana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini. Osnovni cilj rada je povećanje opće razine stanja sigurnosti u Općini Jakovlje uz povećanje osjećaja sigurnosti mještana, koje može nastati na osnovu njihovog povjerenja u učinkovitost svih institucija koje se bave zaštitom sigurnosti mještana. Vijeće sačinjavaju čelni predstavnici institucija grada Zaprešića (Policijska postaja Zaprešić i Centar za socijalnu skrb Zaprešić) i Općine Jakovlje kako bi se svaki sigurnosni problem mogao kvalitetnije sagledati, te kako bi se mogle uspješnije provoditi primjerene aktivnosti u njihovom rješavanju. Vijeće čini 8 (osam) članova.

171100282620259223332037662436_thumb-1-.jpg

Obavijest o radnom vremenu Popisnog centra Jakovlje

Obavještavamo Vas da je radno vrijeme Popisnog centra Jakovlje za građanstvo od 7,00 – 19,00 sati  za cijelo vrijeme...

Pročitaj više
1845441993113376246156738081_preuzmi-1-.jpg

Popis stanovništva - terensko popisivanje

  Vrijeme provedbe terenskog popisivanja (faza CAPI) -  Terensko popisivanje u Popisu 2021. počinje 27. rujna 2021. i traje...

Pročitaj više
img-20210924-wa0018.jpg

OBAVIJEST – podjela spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada

Obavještavamo sve mještane da će Općina Jakovlje od 24. rujna 2021. godine započeti s podjelom spremnika za odvojeno...

Pročitaj više
img-20210423-wa0008.jpg

Prezentacija najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje

Danas je u Općini Jakovlje upriličen obilazak radova na izgradnji najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje, 33 milijuna...

Pročitaj više
plakat-e-novorodence250.jpg

Općina Jakovlje uključila se u sustav e-Novorođenče

Općina  Jakovlje i Ministarstvo pravosuđa i uprave potpisali su Sporazum sukladno kojem je Općina Jakovlje uključena u sustav...

Pročitaj više
20210108_100622.jpg

Počela izgradnja tvornice avio dijelova u poslovnoj zoni Sjever 2 u kojoj će se u prvoj fazi zaposliti 450 djelatnika.

Iako od pojedinaca,  koji ne žele napredak i razvoj Općine Jakovlje i koji nisu naučeni da se u Općini Jakovlje svakodnevno...

Pročitaj više
chla-what-you-should-know-covid-19-1200x628-01.jpg

Obavijest

               O B A V I J E S T              ...

Pročitaj više
20200713_080801.jpg

Obavijest o početku rada Reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da Reciklažno dvorište Kraljev Vrh započinje s radom u srijedu, 15. srpnja...

Pročitaj više