Održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dana 13. lipnja 2022. godine održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje.  Na sjednici je između ostalog:

 • Donijeta je Odluka o I. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2022. godinu. Temeljem članka 45. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) izmjene i dopune proračuna provode se po postupku za donošenje proračuna. I. Izmjena Proračuna za 2022. godinu predviđa ostvarenje u iznosu od 21.655.600,00 kuna. U prihode je uključen višak u iznosu od 333.053,72 kuna.  I. izmjenom Proračuna Općine Jakovlje za 2022. godinu povećani su  prihodi i rashodi u odnosu na izvorni proračun prije svega iz razloga što nije bilo moguće predvidjeti koji natječaji će biti realizirani tijekom 2022. godine. Stoga se I. izmjenom Proračuna za 2022. godinu zadržavaju projekti koje smo planirali Proračunom za 2022. godinu, a za koje se planira da će se realizirati tijekom 2022. godine, koji su realizirani tijekom 2022. godine i za koje su osigurana bespovratna sredstva temeljem Javnih poziva, a nisu bila predviđena u izvornom proračunu. Nadalje, neki projekti planirani Proračunom za 2022. godinu, za koje se zna da se ove godine neće moći realizirati su izuzeti. Stoga su izmjenom Proračuna napravljene  preraspodjele unutar pozicija Proračuna.
 • Donijeta je Odluka o I. izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.  Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) Program građenja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Program se donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave. Odlukom o I. Izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, Program građenja komunalne infrastrukture iznosi  8.002.000,00 kuna, što je povećanje u odnosu na izvorni Program iz razloga osiguranja bespovratnih sredstava od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja temeljem Javnog poziva „Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla“ za projekt Sanacije klizišta u Ulici svete Doroteje kod kbr.220, a neki projekti iz izvornog programa su izuzeti jer se pretpostavlja da se neće realizirati tijekom 2022. godine.
 • Donijeta je Odluka o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Program se donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave. Odlukom o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture iznosi  1.517.500,00 kuna što je povećanje u odnosu na izvorni Program i izmjene Programa iz razloga poskupljenja električne energije.
 • Donijeta je Odluka o I. izmjeni Socijalnog Programa Općine Jakovlje za 2022. godinu.  Temeljem odredbi članka 3. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 3/19) sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi osiguravaju se u proračunu Općine Jakovlje, a sredstva za druge pomoći utvrđene Odlukom osiguravaju se sukladno proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu. Odlukom o I. Izmjeni Socijalnog Programa Općine Jakovlje za 2022. godinu, Socijalni program iznosi 1.750.281,57 kuna što je smanjenje u odnosu na izvorni Program iz razloga provedbe EU projekta „Zajednica za sve nas“, smanjenje naknada za troškove stanovanja i pomoći socijalno ugroženima i u slučaju nepogode te naknade za opremu za novorođenčad.
 • Donijeta je Odluka o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2022. godinu. Temeljem odredbi članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09) javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna županija, Grada Zagreba, općina i gradova, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za županije, Grad Zagreb, općine i gradove koje oni programom utvrde kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito: - djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, - akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života. posebno u područjima i sredinama pogođenim ratnim razaranjima, - investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture pogođenim ratnim razaranjima, kao i drugim objektima kulture. Program javnih potreba donosi predstavničko tijelo općine zajedno s godišnjim proračunima općine. Odlukom o I. Izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2022. godinu, Program javnih potreba u kulturi iznosi 230.000,00 kuna što je povećanje u odnosu na izvorni Program zbog održavanja brojnih kulturnih manifestacija tijekom 2022. godine, kao i samog djelovanja savjetodavnih tijela Općine Jakovlje i obilježavanja Dana Općine Jakovlje.
 • Donijeta je Odluka o I. izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2022. godinu. Ovim Programom utvrđuju se potrebe u sportu koje se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje u 2022. godini. Javne potrebe u sportu za koje se djelomično osiguravaju sredstva u proračunu Općine Jakovlje su programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Jakovlje i to:  poticanje i promicanje sporta,  provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,  djelovanje sportskih udruga,  sportsko - rekreacijske aktivnosti građana,  planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za općinu. Odlukom o I. Izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2022. godinu, Program javnih potreba u sportu iznosi 530.000,00 kuna što je povećanje u odnosu na izvorni Program iz razloga rekonstrukcije rasvjete na nogometnom igralištu NK “Vrh“ Kraljev Vrh i NK Dinamo Jakovlje.
 • Donijeta je Odluka o I. izmjeni Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za 2022. godinu. Temeljem zakonskih odredbi sredstva za financiranje javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju osiguravaju se u proračunu općina. Odlukom o I. Izmjeni Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za 2022. godinu, Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju iznosi 1.546.500,00 kuna što je smanjenje u odnosu na  izvorni Programa iz razloga izuzimanja projekta Putevima Juraja Pušeka iz Programa, jer se isti neće realizirati zbog nedostatnosti sredstava u državnom proračunu, a sredstva iz drugih izvora se ove godine ne mogu osigurati.
 • Donijeta je Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje. Predmetnom odlukom pokreće se izrada VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 3/04, 2/07, 7/09, 4/15-ispravak, 4/17, 7/17-pročišćeni tekst, 5/19, 7/19-pročišćeni tekst i 1/21 i 2/21-pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: izmjena Plana). Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje. Postupak izrade i donošenja Izmjena Plana određeni su odredbama Zakona o prostornom uređenju. Osnovna programska polazište za izmjenu i dopunu plana su razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, poboljšanje kvalitete javnih usluga, uvođenje novih naprednih tehnologija te očuvanje i zaštita okoliša. Cilj izrade izmjena plana je utvrđivanje projekata, mjera i aktivnosti kojima će se osigurati ostvarenje navedenih programskih odrednica.  U izradi izmjena Plana razmotrit će se mogućnosti proširenja i/ili smanjenja građevinskih područja naselja te mogućnosti proširenja izdvojenih građevinskih područja izvan naselja u okvirima koji su utvrđeni Zakonom o prostornom uređenju i Prostornim planom Zagrebačke županije.
 • Donijeta je Odluka o financiranju nabave dopunskog obrazovnog materijala za učenike Osnovne škole Jakovlje te Područnih škola Igrišće i Kraljev Vrh. S obzirom da se sredstva za obvezne udžbenike osiguravaju u državnom proračunu, predmetnom Odlukom Općina Jakovlje financirat će nabavu dopunskog obrazovnog materijala za učenike osnovne škole i područnih škola, koji to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. Dopunski obrazovni materijal odnosi se na radne bilježnice i zbirke zadataka za obvezne i izborne nastavne predmete, likovne mape, geografski atlas za osnovnu školu, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada za nastavu tehničke kulture i dr., koje će Osnovna škola Jakovlje na temelju članka 10. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/2018) objaviti na svojim internetskim stranicama.
 • Donijeta je Odluka o financiranju nabave likovnih kutija za učenike prvih razreda Osnovne škole Jakovlje te Područnih škola Igrišće i Kraljev Vrh. Predmetnom Odlukom Općina Jakovlje financirat će nabavu likovnih kutija za učenike prvih razreda osnovne škole i područnih škola, koji imaju prebivalište na području Općine Jakovlje kako bi učenicima prvih razreda i njihovim roditeljima olakšali početak školske godine te  osigurali kvalitetan početak rada i njihov kreativni razvoj.
 • Donijeta je Odluka o financiranju programa predškole na području Općine Jakovlje. Ovom  Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarenja prava na financiranje programa predškole na području Općine Jakovlje. Donijetom Odlukom Program predškole na području Općine Jakovlje financira se za djecu s prebivalištem na području Općine Jakovlje, čija oba roditelja, posvojitelji, samohrani roditelj ili roditelj iz jednoroditeljske obitelji imaju/ima prebivalište na području Općine Jakovlje. Iznimno, ako jedan od roditelja/posvojitelja djeteta nema prebivalište na području Općine Jakovlje, Program predškole na području Općine Jakovlje financirat će se ako roditelj/posvojitelj djeteta dostavi dokaz o statusu poreznog obveznika Općine Jakovlje. Općina Jakovlje zadržava pravo provjere statusa prebivališta i statusa poreznog obveznika Općine Jakovlje za oba roditelja, posvojitelja, samohranog roditelja ili roditelja iz jednoroditeljske obitelji, za vrijeme trajanja programa predškole u tekućoj pedagoškoj godini.
 • Donijet je Zaključak o subvencioniranju prijevoza za učenike u školskoj godini 2022./2023. koji pohađaju srednju školu u Zaprešiću. Predmetnim Zaključkom Općina Jakovlje će u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. subvencionira mjesečne karte u iznosu od 100,00 kuna prijevoznika „Ivček“, Obrt za prijevoz, vlasnik Branko Ivček, za redovite učenike koji pohađaju srednju školu u Zaprešiću.Kriteriji za ostvarivanje prava na subvencioniranje prijevoza za učenike u školskoj godini 2022./2023., koji pohađaju srednju školu u Zaprešiću su: prijavljeno prebivalište učenika i roditelja/samohranog roditelja/skrbnika na području Općine Jakovlje (potvrda o prebivalištu ili važeća osobna iskaznica), čije kućanstvo odnosno objekt ili stan u kojem učenik i roditelji/samohrani roditelj/skrbnici imaju prijavljeno prebivalište, ima podmirene sve obveze prema Općini Jakovlje, presliku potvrde o upisu u srednju školu u Zaprešiću u školskoj godini 2022./2023.
 •  Donijeta je Odluka o Odluka o subvencioniranju javnog prijevoza za učenike i studente u školskoj/akademskoj  godini 2022./2023. Predmetnom Odlukom  Općina Jakovlje će  u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. subvencionirati mjesečne karte prijevoznika ZET-a za redovne učenike i redovne studente. Donijetom Odlukom Općina Jakovlje će subvencionirati prijevoz za redovne učenike s područja Općine Jakovlje:  koji pohađaju srednju školu na području grada Zagreba u visini cijene mjesečne karte prijevoznika ZET-a za grad Zagreb za učenike, koji pohađaju srednju školu u Zaprešiću, a obavljaju školsku stručnu praksu u gradu Zagrebu u visini cijene mjesečne karte na području grada Zaprešića i Zagreba,  koji pohađaju srednju školu u Zagrebu, a obavljaju školsku stručnu praksu u gradu Zaprešiću u visini cijene mjesečne karte na području grada Zagreba i Zaprešića,  koji pohađaju srednju školu na području Krapinsko-zagorske županije i pohađaju školsku stručnu praksu u Zagrebu odnosno Zaprešiću  u visini cijene mjesečne karte za grad Zagreb odnosno Zaprešić,  čije kućanstvo odnosno objekt ili stan u kojem učenik i roditelji/samohrani roditelj/skrbnici imaju prijavljeno prebivalište, ima podmirene sve obveze prema Općini Jakovlje. Nadalje, donijetom Odlukom Općina Jakovlje subvencionirat će prijevoz za redovne studente s područja Općine Jakovlje: do navršene 26. godine života, koji pohađaju fakultete na području grada Zagreba odnosno Zaprešića u visini cijene mjesečne karte prijevoznika ZET-a za grad Zagreb odnosno Zaprešić,  čije kućanstvo odnosno objekt ili stan u kojem učenik i roditelji/samohrani roditelj/skrbnici imaju prijavljeno prebivalište, ima podmirene sve obveze prema Općini Jakovlje.      
 • Donijeta je Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike srednjih škola. Obzirom da se sredstva za udžbenike za učenike srednjih škola u Gradu Zagrebu osiguravaju u  proračunu Grada Zagreba, ovom Odlukom Općina Jakovlje sufinancirat će  nabavu udžbenika za učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Jakovlje, a koji to pravo ostvaruju od Grada Zagreba ili po drugoj osnovi.  Donijetom Odlukom Općina Jakovlje sufinancirat će  nabavu udžbenika za učenike srednjih škola u iznosu do 400,00 kuna po učeniku.
 • Donijeta je Odluka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Općine Jakovlje za 2022. godinu. Sukladno članku 19. Zakona o savjetima mladih Savjet mladih donosi program rada savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu. Program rada savjeta mladih mora sadržavati sljedeće aktivnosti:  sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,  konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,  suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u politici za  mlade,  suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Program rada savjeta mladih može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom savjeta mladih. Program rada savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova savjeta mladih. Savjet mladih donosi program rada te ga podnosi na odobravanje predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. S obzirom da je novi saziv Savjeta mladih Općine Jakovlje konstituiran 24. veljače 2022. godine jednoglasno je donijeta predmetna Odluka.
 • Donijeta je Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka ulaganja na području Općine Jakovlje – projekt Uređenje dječjeg igrališta u Ulici svete Doroteje. Predloženo je  pokretanje postupka ulaganja na području Općine Jakovlje – projekt Uređenje dječjeg igrališta u Ulici svete Doroteje koji ima za cilj osigurati adekvatan i potreban, a do sada nepostojeći prostor u Ulici svete Doroteje za kvalitetno i sigurno provođenje slobodnog vremena, igru i druženje djece, mladih te njihovih roditelja ali i ugodan prostor za odmor svim stanovnicima i posjetiteljima.  Predmetni postupak pokrenut će se i radi poboljšanja komunalne infrastrukture namijenjene javnoj upotrebi i javne dostupnosti različitim pojedincima i interesnim skupinama, poboljšanja životnih uvjeta svih stanovnika Općine Jakovlje, osobito djece i mladih obitelji te doprinosu atraktivnosti mjesta.
 • Donijeta je Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka ulaganja na području Općine Jakovlje – projekt Rekonstrukcije rasvjete na nogometnom igralištu NK „Vrh“ Kraljev Vrh i NK Dinamo Jakovlje. Ovom Odlukom pokreće se  postupak ulaganja na području Općine Jakovlje – projekt Rekonstrukcije rasvjete na nogometnom igralištu NK „Vrh“ Kraljev Vrh i NK Dinamo Jakovlje radi poboljšanja komunalne infrastrukture namijenjene javnoj upotrebi i javne dostupnosti različitim pojedincima i interesnim skupinama, poboljšanja životnih uvjeta svih stanovnika Općine Jakovlje, osobito djece i mladih obitelji te doprinosu atraktivnosti mjesta.
 • Donijeta je Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Kovačeva ulica_N-J04A, Toplička cesta _N-J16A i  Zelengajska ulica  _N-I24. Zbog plana izgradnje i rekonstrukcije, izrade projektne dokumentacije radi ishođenja građevinske dozvole, odnosno rješavanja imovinskopravnih odnosa navedene nerazvrstane ceste donijete su predmetne Odluke te će se provesti postupak evidentiranja istih u katastar i zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi. Donošenjem predmetnih Odluka pristupit će se izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja, jer je riječ o nerazvrstanoj cesti koja se prije stupanja na snagu Zakona o cestama koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika.
2126309551926011396975776125_preuzmi-1-.jpg

Kraj školske godine

Danas završava školska godina 2021./2022.!  Svim učenicima, učiteljima i profesorima Osnovne škole Jakovlje,...

Pročitaj više
fb_img_1655463408960.jpg

Svečano otvorenje tvornice avio dijelova u Općini Jakovlje

S radom je započela u prosincu 2021., a danas je i službeno, u  Općini Jakovlje, u poduzetničkoj zoni Sjever 2, otvorena tvornica...

Pročitaj više
1197090673434626244940723264_preuzmi.jpg

I ove godine besplatni dopunski obrazovni materijal za učenike Osnovne škole Jakovlje

Općinsko vijeće Općine Jakovlje na osmoj sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje, održanoj 13. lipnja 2022. godine, jednoglasno je...

Pročitaj više
72300389719290384871251659139_thumb-17-.jpg

Redovite akcije darivanja krvi u lipnju

Društva Crvenog križa Zagrebačke županije tijekom lipnja provodit će redovite akcije dobrovoljnog darivanja krvi na više...

Pročitaj više
5544566151362486811630852680_thumb.png

LAG "Zeleni bregi" - uredovni dani u Općini Jakovlje

Obavještavamo Vas da se, sukladno Odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o popuštanju...

Pročitaj više
55465117_2171638019814697_5096845459759038464_n_610x407.jpg

Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica...

Pročitaj više
109204476018426454191687122853_preuzmi.jpg

APELIRAMO NA OPREZ PRI SPALJIVANJU BILJNOG OTPADA I KOROVA

Dolaskom proljeća i lijepog vremena, započela je sezona čišćenja poljoprivrednih i drugih površina te spaljivanja korova,...

Pročitaj više
69861580615896019051500885707_images.jpg

Obavijest vezano za potresom oštećene objekte

Obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije i Zagrebačke...

Pročitaj više
15244297621804654883648504178_thumb.jpg

Obavijest o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da zbog velikog interesa mještana za korištenje reciklažnog...

Pročitaj više
webgis_-_stanje_u_prostor.jpg__648x432_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg

Ažuriran WEB GIS portal Zagrebačke županije

Pet godina nakon što je inicijalno objavljen, Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije u suradnji s tvrtkom GDi...

Pročitaj više
15453582681326471805227714021_preuzmi.png

Obavijest o doznaci stabala

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje, odnosno male i srednje šumovlasnike da je je tvrtka Salix Plan...

Pročitaj više