Potpisan ugovor o sufinanciranju

Dana 19. listopada 2018. godine sa Zagrebačkom županijom potpisali smo Ugovor o potpori za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2018. godini za projekte koji će se financirati iz fondova i programa EU. Općini Jakovlje dodijeljena je potpora za pokriće dijela troškova izrade Glavnog i Izvedbenog projekta i troškovnika radova za Projekt Rekonstrukcije i dogradnje društvenog doma – Doma kulture.