Pravila o privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA OPĆINE JAKOVLJE

O Općini Jakovlje

Općina Jakovlje (nastavno: Općina) kao voditelj obrade prikuplja prije svega podatke o fizičkim osobama (ispitanicima) koji su potrebni za izvršenje zakonskih ovlasti te obavljanje zadaća od javnog interesa u okviru svojih službenih ovlasti. Na temelju čl. 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17; nastavno: ZLP(R)S) Općinu zastupa općinska načelnice Sanja Borovec.

Općina je obvezna u svrhu zaštite osobnih podataka ispitanika provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR) (nastavno: Uredba), a koje mjere se prema potrebi preispituju i ažuriraju. 

 

O zakonitosti i svrsi obrade osobnih podataka

Obrada osobnih podataka ispitanika koju provodi Općina podliježe prije svega zakonitoj obradi na temelju čl. 6. st. 1. t. (e) GDPR-a, prema kojoj je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade. 

Međutim, zakonska osnova za obrada osobnih podataka u nadležnosti Općine može se proširiti i na druge odredbe citiranog članka, a osobito ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha, zatim ako je obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka te ako je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.

Zakonska osnova za, između ostaloga, obradu osobnih podataka pojedinaca o obavljani svojih zadaća od javnog interesa i službenih ovlasti, proizlazi iz odredbi čl. 19. naprijed navedenog ZLP(R)S-a koje glase:

Članak 19.

Općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: 

 

– uređenje naselja i stanovanje, 

– prostorno i urbanističko planiranje, 

– komunalno gospodarstvo, 

– brigu o djeci, 

– socijalnu skrb, 

– primarnu zdravstvenu zaštitu, 

– odgoj i osnovno obrazovanje, 

– kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 

– zaštitu potrošača, 

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

– protupožarnu i civilnu zaštitu, 

– promet na svom području 

– te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka odredit će se poslovi čije su obavljanje općine i gradovi dužni organizirati te poslovi koje mogu obavljati.

Nadalje, a u skladu s navedenim, svako od tih područja uređeno je i detaljno razrađeno različitim  materijalno pravnim propisima, a službenici Općine dužni su, s ciljem obavljanu poslova iz svojeg djelokruga, primijeniti niz provedbenih i postupovnih propisa na temelju kojih se obrađuju osobni podaci ispitanika.

 

VAŽNA NAPOMENA UZ NAVOĐENJE PRAVNE OSNOVE!

Budući da Općina obrađuje osobne podatke pojedinaca s ciljem izvršavanja zadaća u javnom interesu, odnosno pri izvršavanju službene ovlasti, odgovor na pitanje je li potrebno posebno navoditi sve propise za svaku pojedinačnu obradu nalazimo u odredbi čl. (45) Uvodne izjave GDPR-a koja glasi.

Ovom se Uredbom ne zahtijeva potreba posebnog propisa za svaku pojedinačnu obradu. Jedan propis kao osnova za više postupaka obrade, koji se temelje na pravnoj obvezi kojoj podliježe voditelj obrade ili ako je obrada potrebna za izvršenje zadaće koja se provodi zbog javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti, može biti dovoljan.

 

Kategorije osobnih podataka koje Općina prikuplja

 1. identifikacijski i kontakt podaci – ime, prezime, adresa i OIB

 2. podaci u skladu s računovodstvenim propisima

 3. podaci o primanjima te u svrhu utvrđivanja istih – obračun plaće, podatke o djeci i uzdržavanim članovima obitelji

 4. podaci o radnom i profesionalnom iskustvu te podaci o školovanju

 5. podaci o imovini i primanjima – ako je primjenjivo prema posebnom propisu 

 6. podaci u svrhu utvrđenja prava i obveza korisnika u skladu s posebnim propisima

Općina ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka u smislu čl. 9. GDPR-a!

 

Obrada osobnih podataka putem videonadzora

 

Općina Jakovlje kao voditelj obrade obrađuje, odnosno može obrađivati osobne podatke ispitanika u pravilu iz razloga jer je ista nužna za potrebe legitimnog interesa Općine, a osobito s ciljem zaštite sve pokretne i nepokretne imovine Općine te osoba koje se zateknu u prostorijama i/ili na površinama na kojima Općina obrade obavlja svoju registriranu djelatnost.

Općina može, ako je primjenjivo, obrađivati osobne podatke prikupljene putem sustava videonadzora u skladu sa svim zakonitim osnovama u smislu odredbi članka 6. Uredbe. 

 

Provedba videonadzora obavlja se ugradnjom sustava videonadzora s pohranom videozapisa na postojeće ili za tu namjenu posebno izgrađene objekte koji su u vlasništvu ili posjedu Općine, kao i druge objekte prikladne za postavljanje sustava videonadzora. 

Sustav videonadzora mora zadovoljavati tehničke uvjete ispravnosti i funkcionalnosti u skladu s posebnim propisima, odnosno ispunjavati svrhu za koju je ugrađen, i to osobito:

 

 • snimke dobivene putem videonadzora mogu se čuvati najviše šest mjeseci, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku

 

 • sustav videonadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba i smješten u štićenom prostoru Općine, odnosno Izvršitelja obrade kojem su povjereni poslovi videonadzora, na način da se osigura zaštita od neovlaštenog pristupa, korištenja ili otuđenja snimača odnosno snimljenog materijala

 

 • Općina kao voditelj i/ili Izvršitelj obrade videonadzora dužni su uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora.

 

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba Općine i/ili Izvršitelja obrade videonadzora, kao i osoba ovlaštena od strane navedenih osoba u okviru obavljanja svojih radnih zadataka i dužnosti, te iste ne smiju koristiti snimke iz sustava videonadzora suprotno utvrđenim svrhama, odnosno drugim zakonitim svrhama. 

Pristup podacima iz stavka 1. ovoga članka mogu imati nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga.

Općina može na temelju ugovora ili drugog pravnog akta pojedine poslove u svezi provedbe videonadzora u okvirima svojeg djelokruga, a time i obrade osobnih podataka u tom smislu, povjeriti provođenje videonadzora Izvršitelju obrade koji mora omogućiti i izvršiti sve uvjete i mjere propisane normativnim okvirom koji uređuje predmetno područje.

 

Općina kao voditelj obrade, odnosno Izvršitelj obrade u slučaju ako mu je voditelj obrade povjerio obavljanje poslova videonadzora, dužan je označiti da je javna površina ili dio javne površine, zatim objekt koji se nadzire odnosno pojedina prostorija u njemu, kao i vanjska površina objekta koji se nadzire pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja.

 

Obavijest treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odredbi članka 13. Uredbe, a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije:

 • da je prostor pod videonadzorom

 • podatke o voditelju obrade

 • podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

 

Jesu li osobni podaci koje obrađujemo sigurni?

U tu svrhu Općina provodi organizacijske i tehničke mjere zaštite kojima se osigurava da se svi podaci o ispitanicima obrađuju na način da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca. Osobni podaci ispitanika dostupni su samo službenicima koji provode obradu istih, i to u najmanjem obujmu koji je nužan kako bi isti mogli obavljati i izvršavati svoje radne obveze u okviru izvršavanja zadaće od javnog interesa, odnosno pri izvršavanju službene ovlasti Općine.

Primatelji osobnih podataka i prijenos podataka trećim osobama

Osim u svrhu izvršavanja svojih javnopravnih i službenih ovlasti, osobni podaci koje Općina prikuplja ne čine se dostupnim trećim privatnim i pravnim subjektima te trećim zemljama.

O vremenu čuvanja osobnih podatke ispitanika

Obzirom na okolnost kako operativno poslovanje s ciljem obavljanja zadaća i ovlasti Općina podliježe propisima kojima se uređuje zaštita i obrada javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva, odnosno drugim propisima koji izrijekom propisuju čuvanje određenih dokumenta, isprava ili pismena u najširem smislu, osobni podaci ispitanika čuvaju se u rokovima propisanim za svaku svrhu obrade u skladu s navedenim propisima. 

 

Prava ispitanika 

Pružanje informacija ispitanicima

S ciljem poštivanja načela transparentnosti, voditelj obrade dužan je ispitaniku pružiti sve informacije o obradi njegovih osobnih podataka u sažetom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz upotrebu jasnog i jednostavnog jezika te ga upoznati sa njegovim pravima koja mu pripadaju sukladno GDPR-u vezano za obradu njegovih osobnih podataka. Informacije koje je potrebno pružiti ispitanicima:

 • o svom identitetu (kontakt podaci voditelja obrade)

 • o službeniku za zaštitu podataka (kontakt podaci službenika)

 • navesti svrhu i pravnu osnovu za obradu osobnih podataka

 • o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka (primjerice: HZZO, HZMO)

 • o vremenskom roku pohrane osobnih podataka te kriterijima kojima se utvrđuje razdoblje pohrane (u skladu s propisima o arhivskom gradivu)

 • o postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se na njega odnose, prava na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te na prenosivost njegovih podataka drugom voditelju obrade

 • o pravu da se u bilo kojem trenutku povuče privola, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena

 • o pravu na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka)

 • je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže 

 

Pravo na pristup

Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

 • svrsi obrade

 • kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ

 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni

 • ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja

 • postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu

 • pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru

 • postojanju automatiziranog donošenja odluka.

 

Pravo na ispravak

Ako su osobni podaci koje Općina obrađuje netočni ili nepotpuni, ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose te dopuniti nepotpune osobne podatke, uz napomenu kako valja voditi računa zadire li se time u valjanost javnih isprava, odnosno upravnih i drugih akata protiv kojih više nije moguće izjaviti pravni lijek.

Pravo na brisanje

Općina obrađuje podatke radi poštovanja svojih pravnih obveza s ciljem izvršavanja svojih službenih ovlasti i zadaća od javnog interesa te u svrhu arhiviranja u javnom interesu, u kojem slučaju odredbe čl. 17. GDPR-a o brisanju osobnih podataka u pravilu nisu primjenjive na Općinu kao voditelja obrade.

Pravo na prigovor

Obzirom da je obrada osobnih podataka koju provodi Općina nužna za izvršavanje svojih zadaća od javnog interesa, odnosno pri izvršavanju svojih službenih ovlasti, ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. 

U slučaju izjavljivanja prigovora na obradu osobnih podataka, a ako Općina ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, Općina kao voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke ispitanika.

O postojanju prava na prigovor ispitaniku se izričito mora skrenuti pozornost najkasnije u trenutku prve komunikacije s istim!

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

 • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka

 • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe

 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

 • ispitanik je uložio prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

O ostalim pravima ispitanika!

Iako se u smislu pružanja informacija korisnicima navodi kako je potrebno pružiti i informacije o tome prenose li se osobni trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji (koje nisu članice EU),  zatim o postojanju legitimnog interesa, kao i eventualnom postojanju automatiziranog donošenja odluka, držimo kako zbog specifičnog položaja Općine kao jedinice lokalne samouprave takve mjere nisu primjenjive na poslovanje iste. Navedeno se odnosi i na pravo na prenosivost podataka jer se isto, u smislu odredbe čl. 20. st. 3. GDPR-a, ne primjenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade.

 

Kolačići – Cookies

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj web stranici prepoznati Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene – web stranice ne mogu pristupiti Vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Kako bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, treba nam vaša privola.

Kako koristimo Vaše osobne podatke – kada pregledavate ovu Internet stranicu

Kada pregledavate ovu internet stranicu za pregled naših usluga i uopće svih sadržaja ove Internet stranice koja vam je dostupna na pregled, koristi se nekoliko kolačića (cookies), koji su dostupni nama i trećim osobama, koje nam omogućuju funkcioniranje Internet stranice i prikupljanje korisnih informacija o svim posjetiteljima s ciljem da im se omogući bolje korisničko iskustvo.

Određeni kolačići (cookies) koje koristimo su neophodni kako bi ova Internet stranica funkcionirala i koristimo ih bez zahtijevanja Vaše privole. Ovi kolačići (cookies) su navedeni i objašnjeni u tablici 1.

 

Naziv kolačića

Svrha uporabe

Pružatelj usluga

Vrsta

Čuvanje

rc::a

Neophodni

google.com

HTML

Trajno

rc::a

Neophodni

google.com

HTML

Sesija

 

Tablica 1 – Osnovni operativni kolačići (cookies)

 

Pored njih, koristimo i kolačiće (cookies) koji su za nas korisni, ali nisu neophodni za osnovno funkcioniranje Internet stranice, i uvijek ćemo od Vas zatražiti pristanak za njihovu upotrabu. Ovi kolačići (cookies) su navedeni i objašnjeni u tablici 2.

Naziv kolačića

Svrha uporabe

Pružatelj usluga

Vrsta

Čuvanje

_ga

Statistika

zastitapodataka.hr

HTTP

2 godine

_gat

Statistika

zastitapodataka.hr

HTTP

1 dan

_gid

Statistika

zastitapodataka.hr

HTTP

1 dan

collect

Statistika

google-analytics.com

Pixel

Sesija

 

Tablica 2 – Dodatni kolačići (cookies)

Uz kolačiće (cookies) koje se koriste na ovoj Internet stranici, kolačiće (cookies) koriste i treće strane, također samo u slučaju Vašeg pristanka. Ovi kolačići (cookies) su navedeni i objašnjeni u tablici 3.

Naziv kolačića

Svrha uporabe

Pružatelj usluga

Vrsta

Čuvanje

NID

Marketing

google.com

HTML

6 mjeseci

 

Tablica 3 – Dodatni kolačići (cookies) koje koriste treće strane

 

Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće?

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na ovoj internet stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost. Kada posjetite našu web stranicu, na njenom dnu će se pojaviti “pop up” prozor za prihvaćanje / odbijanje kolačića.

Možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft EDGE, Apple Safari, Opera. Neki preglednici omogućuju korištenje u “anonimnom” načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na Vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na Vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u Vašem pregledniku odabirom opcije za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

___________________________________________________________________________

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje ili podnošenje prigovora, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.

 

Službeni kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka Općine Jakovlje:

 

Službenik za zaštitu podataka: Mirela Novoselec Jakševac

Adresa: Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje

Telefon: 01 3351 887

Faks: 01 3319 529

E-mail: sluzbenik.gdpr@jakovlje.hr

Radno vrijeme sa strankama: pon-pet od 7,00-15,00 sati

 


174236332718209817151024415252_thumb.jpg

Popis stanovništva - terensko popisivanje

Vrijeme provedbe terenskog popisivanja (faza CAPI) -  Terensko popisivanje u Popisu 2021. godine produljeno je do 29. listopada...

Pročitaj više
171100282620259223332037662436_thumb-1-.jpg

Obavijest o radnom vremenu Popisnog centra Jakovlje

Obavještavamo Vas da je radno vrijeme Popisnog centra Jakovlje za građanstvo od 7,00 – 19,00 sati  za cijelo vrijeme...

Pročitaj više
img-20210924-wa0018.jpg

OBAVIJEST – podjela spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada

Obavještavamo sve mještane da će Općina Jakovlje od 24. rujna 2021. godine započeti s podjelom spremnika za odvojeno...

Pročitaj više
img-20210423-wa0008.jpg

Prezentacija najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje

Danas je u Općini Jakovlje upriličen obilazak radova na izgradnji najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje, 33 milijuna...

Pročitaj više
plakat-e-novorodence250.jpg

Općina Jakovlje uključila se u sustav e-Novorođenče

Općina  Jakovlje i Ministarstvo pravosuđa i uprave potpisali su Sporazum sukladno kojem je Općina Jakovlje uključena u sustav...

Pročitaj više
20210108_100622.jpg

Počela izgradnja tvornice avio dijelova u poslovnoj zoni Sjever 2 u kojoj će se u prvoj fazi zaposliti 450 djelatnika.

Iako od pojedinaca,  koji ne žele napredak i razvoj Općine Jakovlje i koji nisu naučeni da se u Općini Jakovlje svakodnevno...

Pročitaj više
chla-what-you-should-know-covid-19-1200x628-01.jpg

Obavijest

               O B A V I J E S T              ...

Pročitaj više
20200713_080801.jpg

Obavijest o početku rada Reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da Reciklažno dvorište Kraljev Vrh započinje s radom u srijedu, 15. srpnja...

Pročitaj više