Projekti

Završeni su radovi na provedbi projekta - Sustav centralnog grijanja za zgradu DVD-a Kraljev Vrh

Sredinom rujna 2020. godine završeni su radovi na provedbi projekta "Sustav centralnog grijanja za zgradu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljev Vrh". Radovima je izvršena ugradnju plinskog bojlera, radijatora, zajedno s pripadajućom opremom potrebnom za ispravno funkcioniranje sustava centralnog grijanja. Uvođenjem centralog grijanja izravno će se poboljšati kvaliateta boravka članova udruga kao i  svih posjetitelja. Isto tako, poboljšat će se i energetska učinkovitost zgrade, a samim tim i umanjit će se troškovi održavanja.

Vezano za zgradu DVD-a Kraljev Vrh rješeni su imovinsko pravni odnosi, zgrada je u vlasništvu Općine Jakovlje, te je izrađen projekt za rekonstrukciju cijele zgrade i ishođen odgovarajući akt od strane Upravnog odjela za graditeljstvo. Sa jednim dijelom projekta prijavili smo se na otvoreni javni poziv, a sve prema uvjetima natječaja,  kako bi osigurali dio bespovratnih sredstava za uređenje interijera zgrade u što je uključeno uređenje podova, zidova, stolarije kao i rekonstrukcije WC-a u prizemlju zgrade. U slučaju pozitivnog rješavanja naše prijave, krenut ćemo sa navedenim ulaganjem.  Isto tako, redovito pratimo otvorene javne pozive kako bi prijavili projekat za cijelu rekonstrukciju zgrade u što je uključena sanacija krovišta, uređenje potkrovlja kao i energetska obnova zgrade, te time takokđer osigurali dio bespovratnih sredstava za provedbu projekta. 

Proširenje javne rasvjete na području Općine Jakovlje

Kako na području Općine Jakovlje velik broj ulica, odnosno dijelova naselja još uvijek nije u sustavu postojeće javne rasvjete, tijekom rujna 2020. godine, započela je realizacija II. faze Projekta proširenja javne rasvjete na području Općine Jakovlje. Predmetnim proširenjem obuhvaćeni su dijelovi ulica i to: u Jakovlju - Zagrebačka cesta 73, Ulica Svete Doroteje 34, Ulica Svete Doroteje 36, Toplička cesta 31 - 47, u Kraljevom Vrhu - Sljemenska 19a, Mlinarska ulica i Župni dvor, te u Igriišću Hrastinska ulica. Projekat ćemo nastaviti i u narednim razdobljima, odnosno sve dok sustavom javne rasvjete ne bude obuhvaćeno cijelo područje Općine Jakovlje.

Završeni radovi na uređenju pješačkih prijelaza u Kraljevom Vrhu

Završeni su radovi na uređenju pješačkih prijelaza  na raskrižju ulica Sljemenska, Duga i Školska u Kraljevom Vrhu.  Radovi su  se izvodili sa svrhom izrade prihvatljivog i sigurnog pješačkog pristupa autobusnom stajalištu ispred Društvenog doma Kraljev Vrh. Radovima je obuhvaćena i dogradnja nastavka nogostupa, izrada rampa za osobe sa smanjenom pokretljivošću te obilježavanje horizontalne signalizacije dodavanjem dva pješačka prijelaza. Realizacijom projekta osigurano je sigurno kretanje pješaka u raskrižju Sljemenske, Duge i Školske ulice u Kraljevom Vrhu te siguran pristup autobusnoj stanici, kao i veća sigurnost za sve sudionike u prometu

Završena rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC2220 - dionica Strmec Stubički - Kraljev Vrh, te obilježavanje horizontalne signalizacije

U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije, završeni su radovi na rekonstrukciji dijela županijske ceste ŽC2220, na dionici Strmec Stubički - Kraljev Vrh. Radovi iz Programa izvanrednog održavanja županijskih cesta izvodili su se s ciljem sprječavanja propadanja županijske ceste te se realizacijom navedenih radova obnovio asfaltni kolnik novim slojem asfalta i uredile su se bankine uz kolnik u ukupnoj dužini od 1500 metara. Isto tako, završeni su radovi i na obilježavanju horizontalne signalizacije na  dijelu županijske ceste ŽC 2220, na dionici Strmec Stubički - Jakovlje, tako da je po prvi puta sa središnjom horizontalnom signalizacijom obilježena Toplička cesta, Sljemenska ulica i Ulica Josipa Grilla. Realizacija navedenih radova doprinijet će većoj sigurnosti svih sudionika u prometu.

Postavljena nova garažna vrata na zgradi DVD-a Igrišće

U dogovoru predstavnika Dobrovoljnih vatrogasnih društva Igrišće, Jakovlje i Kraljev Vrh, Vatrogasne zajednice Općine Jakovlje i Općine Jakovlje krenulo se sa nabavakom garažnih vrata za zgradu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Igrišće. Slijedom navedenog, krajem kolovoza započeli su radovi na zamjeni dotrajalih garažnih vrata i postavi novih rolo garažnih vrata na zgradi Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Igrišću. Cilj navedenih radova je potaknuti daljnja ulaganja u javne zgrade na području Općine Jakovlje.

Radovi na provedbi projekta "Sustav centralnog grijanja za zgradu DVD-a Kraljev Vrh"

Dana 4. rujna 2020. godine započeli su radovi na provedbi projekta "Sustav centralnog grijanja za zgradu DVD-a Kraljev Vrh". Radovi obuhvaćaju ugradnju plinskog bojlera, radijatora, zajedno s pripadajućom opremom potrebnom za ispravno funkcioniranje sustava centralnog grijanja. Cilj projekta uvođenja sustava centralnog grijanja u zgradu DVD-a Kraljev Vrh je poticanje razvoja na ruralnom području Općine Jakovlje. Adaptacijom postojeće infrastrukture izravno će se poboljšati kvaliteta boravka članova udruga, posjetitelja u objektu, a time i kvaliteta života svih stanovnika na području Općine Jakovlje. Uvođenjem sustava centralnog grijanja poboljšati će se i energetska učinkovitost zgrade DVD-a Kraljev Vrh i time umanjiti troškovi održavanja.

Obilježena horizontalna signalizacija na području Općine Jakovlje

I ove godine, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije – pravna osoba za upravljanje županijskih i lokalnim cestama, sukladno Programu održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Jakovlje započeli su radovi na obilježavanju horizontalne signalizacije na području Općine Jakovlje. Realizacija navedenih radova doprinijet će sigurnosti svih sudionika u prometu.

Uređenje pješačkih prijelaza u Kraljevom Vrhu

Dana 1. rujna 2020. godine započeli su radovi na uređenju pješačkih prijelaza u Kraljevom Vrhu. Radovi se izvode sa svrhom izrade prihvatljivog i sigurnog pješačkog pristupa autobusnom stajalištu ispred Društvenog doma Kraljev Vrh. Radovima je obuhvaćeno dogradnja nastavka nogostupa, izrada rampa za osobe sa smanjenom pokretljivošću te obilježavanje horizontalne signalizacije dodavanjem dva pješačka prijelaza. Realizacijom projekta osigurat će se sigurno kretanje pješaka u križanju Sljemenske i Školske ulice u Kraljevom Vrhu te siguran pristup autobusnoj stanici.

Početak radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u Igrišću

Započela je provedba projekta Izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Igrišću temeljem potpisanog Ugovora o financiranju s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kojim je Općina Jakovlje osigurala dio bespovratnih sredstava za realizaciju navedenog projekta.  Realizacijom projekta izgradnje i opremanja dječjeg igrališta, naselje Igrišće dobit će potreban, a do sada nepostojeći prostor za kvalitetno i sigurno provođenje slobodnog vremena, igru i druženje djece, mladih te njihovih roditelja ali i ugodan prostor za odmor svim stanovnicima i posjetiteljima naselja. S obzirom na demografske trendove, ulaganja vezana uz poboljšanje uvjeta života djece i mladih obitelji od izuzetnog su značaja. Razvijanje potrebne infrastrukture i primjerenih sadržaja pozitivno će djelovati na oživljavanje naselja te smanjenje depopulacije stanovništva.

Nastavak rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC2220 - Kraljev Vrh - Sljemenska ulica od kućnog broja 24 - 46

Nastavlja se s rekonstrukcijom dijela županijske ceste ŽC2220, u Kraljevom Vrhu u Sljemenskoj ulici od kućnog broja 24 - 46, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije – pravna osoba za upravljanje županijskih i lokalnim cestama, a sukladno Programu izvanrednog održavanja županijskih ceste. Radovi na rekonstrukciji navedene dionice županijske ceste započeli su dana, 24. kolovoza 2020. godine od strane izvođača Županijske ceste Zagrebačke županije. Radovi iz Programa izvanrednog održavanja županijskih cesta izvode se s ciljem sprječavanja propadanja županijske ceste te će se realizacijom navedenih radova skinuti stari asfaltni sloj na kolniku, obnoviti asfaltni kolnik novim slojem asfalta i urediti bankine uz kolnik u ukupnoj dužini od 330 metara.

Postavljanje ograde na saniranom odlagalištu otpada Kraljev Vrh

U tijeku su radovi na postavljanju ograde na saniranom odlagalištu otpada Kraljev Vrh i to u vidu zamjene dotrajale ograde uz Ulica Josipa Grilla i postave novog pocinačanog žičanog pletiva visine 150 cm, koji se učvršćuje na betonske stupove, u dužini od 210 metara. Nadalje, izvodit će se radovi na postavi nove ograde u vidu postavljanja pocinačanih stupova i postavljanja novog pocinačanog žičanog pletiva visine 150 cm, u dužini od 200 metara s desne strane saniranog odlagališta otpada. Ujedno će se izvoditi radovi i na zatvaranju odvodnih jaraka radi izgradnje kolnog pristupa s desne i lijeve strane saniranog odlagališta otpada. U narednim razdobljima nastavit ćemo s radovima na postavljanju ograde i stupova, sve dok se ne ogradi cijeli prostor saniranog odlagališta otpada Kraljev Vrh.

Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC2220 - dionica Strmec Stubički - Kraljev Vrh

Nastavlja se suradnja sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije – pravna osoba za upravljanje županijskih i lokalnim cestama sukladno Programu izvanrednog održavanja županijskih cesta. Slijedom navedenoga, dana 19. kolovoza 2020. godine započeli su radovi na rekonstrukciji dijela županijske ceste ŽC2220, na dionici Strmec Stubički - Kraljev Vrh. Radovi iz Programa izvanrednog održavanja županijskih cesta izvode s ciljem spriječavanja propadanja županijske ceste te će se realizacijom navedenih radova obnoviti asfaltni kolnik novim slojem asfalta i urediti bankine uz kolnik u ukupnoj dužini od 1200 metara.

II. faza dodjele vrtnih kompostera

Općina Jakovlje  je sredinom kolovoza započela s drugom fazom dodjele vrtnih kompostera korisnicima usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje i to prema redoslijedu zaprimanja iskaza interesa zainteresiranih korisnika za dodjelu istih. Nabava vrtnih kompostera za korisnike je besplatna.

Općina Jakovlje dužna je uspostaviti sustav gospodarenja otpadom u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj 50/2017 i 84/19 ; u daljnjem tekstu Uredba). Uredbom se, između ostalog, propisuje prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada. Dakle, Uredbom je propisano odvojeno sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada - biootpada. Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Isti čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Kompostirati se mogu ljuske od jajeta, kore od voća i povrća, listovi salate, ljuske od krumpira, suho granje, uvelo cvijeće, otpalo voće, ostaci od povrća, kora drveta, slama. Korisnik vrtnog kompostera je dužan u vlastitom dvorištu osigurati mjesto za smještaj spremnika za kompost koji će koristiti u vlastite svrhe. Početkom 2021. godine krenut ćemo s daljnjom nabavkom vrtnih kompostera korisnicima koji su iskazali interes za dodjelu istih.

Opremanje javnih površina - nabavljeni koševi za smeće i autobusna nadstrešnica

I ove godine nastavljamo sa projektom održavanja i uređenja javnih površina na području Općine Jakovlje, te smo započeli sa nabavom komunalne opreme i to nabavom koševa za smeće i autobusne stanice. U ovoj fazi nabavljena su 4 (četiri) koša za smeće i jedna autobusna stanica. Koševi za smeće postavljeni su na autobusna stajališta  u Kraljevom Vrhu kod Brcka, u Jakovlju kod Kokota, kod Đurkinjaka te na autobusnom stajalištu kod Selničke ulice. Nova autobusna stanica postavljena je u sklopu izgrađenog nogostupa u Topličkoj ulici kod Kokota.

Ovim projektom zamijenjeni su stari, dotrajali i uništeni koševi za smeće. Koševi za smeće izrađeni su od betona sa inox kapom. Realizacijom projekta održavanja i uređenja javnih površina nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuli daljnja ulaganja u održavanje i uređenje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje.

Postavljen jarbol ispred zgrade u vlasništvu Općine Jakovlje

Početkom ove godine nastavili smo sa ulaganjem i održavanjem javnih površina na području Općine Jakovlje. Tako je između ostalog nabavljen i postavljen jarbol sa hrvatskom zastavom ispred zgrade koja je u općinskom vlasništvu, a koju koriste liječnici primarne zdravstvene zaštite - doktori opće medicine, stomatolog te udruge koje imaju sjedište na području Općine Jakovlje.

Suradnja sa Hrvatskim telekomom

U suradnji sa Hrvatskim telekomom i Hrvatskom elektroprivredom -  operator distribucijskog sustava započeli smo provedbu projekta uklanjanja telefonskih stupova koji se nalaze uz prometnice te izmještanja telekomunikacijskih  kablova na betonske stupove kojima prolaze kablovi niskonaponske mreže HEP- ODS. U ovaj Projekt uključena je Jakovljanska ulica i Ulica Svete Doroteje – odvojak Lešćina, za koje je izrađena projektna dokumentacija od strane Hrvatskog telekoma.

Cilj projekta je smanjiti broj stupova uz prometnice na cijelom području Općine Jakovlje, te tako doprinijeti  ljepšem izgledu  same prometnice kao i većoj sigurnosti svih sudionika u prometu.

Navedenim projektom nastaviti ćemo i dalje tijekom 2020. godine kao i u narednim razdobljima.

Zamjena srednjenaponskog kabelskog voda

Na području Općine Jakovlje, izvode se radovi koji će doprinijeti kvalitetnijoj opskrbi električne energije, tako su tijekom srpnja 2020. godine, od strane HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., započeli  radovi na prijekopu i polaganju srednjenaponskog energetskog kabela na k.č.br. 2061 k.o. Jakovlje, u Ulici Svete Doroteje, a sve zbog rekonstrukcije i dogradnje srednjenaponskog kabelskog voda, kako bi se doprinijelo boljoj pouzdanosti napajanja električne energije kao i što manje prekida u elektroenergtskom sustavu.

Suradnja sa ŽUC-om

Nastavlja se suradnja sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije – pravna osoba za upravljanje županijskih i lokalnim cestama, sukladno Programu održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Jakovlje. Početkom srpnja djelatnici Županijske uprave za cestu započeli su sa radovima postavljanja zaštitne odbojne ograde te saniranja bankine na dijelu županijske ceste ŽC 3008 – Toplička cesta – kod Belinića, s ciljem veće sigurnosti svih sudionika u prometu.

Završena rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - dio ulice Dugi konec u Igrišću

Početkom srpnja 2020. godine  završila je rekonstrukcija dijela ulice Dugi konec u Igrišću.  Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Rekonstrukcija navedene prometnice jedna je u nizu aktivnosti koja se provodi na području Općine Jakovlje, a u cilju modernizacije prometne infrastrukture, te poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrasstrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt je realiziran sredstvima iz općinskog proračuna.

Završena rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - dio ulice Jarčec u Igrišću

U cilju da se do svakog domaćinstva dovede asfaltirana cesta u program modernizacije prometnica na području Općine Jakovlje uvršten je i dio ulice Jarčec u Igrišću. Radovi na modernizaciji navedene ulice završili su krajem lipnja 2020. godine. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt je realiziran iz proračuna Općine Jakovlje u cijelosti.

Svečano otvorenje reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh

Dana 2. srpnja 2020. godine svečano je otvoreno reciklažno dvorište Kraljev Vrh. Nakon otvorenja Reciklažno dvorište je blagoslovio đakon Ivan Mandić, a zatim je organiziran i obilazak istoga. Reciklažno dvorište u Kraljevom Vrhu namijenjeno je isključivo korisnicima s područja Općine Jakovlje. Reciklažno dvorište Kraljev Vrh započinje s radom 15. srpnja 2020. godine. Na reciklažnom dvorištu naši mještani mogu osobno dovoziti otpad unutar radnog vremena reciklažnog dvorišta i to srijedom od 10:00-18:00 sati i subotom od 8:00-14:00 sati. Na reciklažnom dvorištu može se odlagati (papir i karton, stakleni ambalažni otpad, ravno prozorsko staklo, metalni ambalažni otpad (limenke), PET ambalaža, plastične gajbe od pića, PE folija, stiropor, stare baterije, stari lijekovi, gume osobnih vozila, bijela tehnika, otpadna elektro oprema, stari akumulatori, cijevi, metali, građevinski otpad, glomazni otpad iz kućanstava (namještaj), organski otpad).

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh  u Općini Jakovlje, započet je s ciljem izgradnje komunalne infrastrukture u Općini Jakovlje namijenjene smanjenju količine lokalnog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Korisnik bespovratnih sredstava projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje“ bila je Općina Jakovlje.

Lokacija projekta je na području Općine Jakovlje u Zagrebačkoj županiji. Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom u sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavila se i potrebna oprema.Tijekom provedbe projekta organizirane su informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada.

Ukupni prihvatljivi troškovi izgradnje reciklažnog dvorišta iznosili su 2.177.109,61 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda iznosom od 1.837.050,02 kuna, Zagrebačka županija u iznosu od 125.000,00 kuna, dok je ostatak sredstava osigurala Općina Jakovlje iz svog proračuna.

Cilj provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Općini Jakovlje i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - dio ulice Jarčec

Dana 18. lipnja 2020. godine započeli su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice - dio ulice Jarčec u Igrišću.  Za navedenu prometnicu ishođena je potrebna dokumentacija od strane Upravnog odjela za graditeljstvo, te se pristupilo realizaciji Projekta, kako bi mještanima osigurali bolje uvjete za život i povećali komunalni standard  lokalnog stanovništva. Sredstva za realizaciju navedenog Projekta osigurana su u Proračunu Općine Jakovlje. 

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - dio ulice Dugi konec

U naselju Igrišće traju radovi na rekonstrukciji općinske nerazvrstane prometnice - dio ulice Dugi konec, koji su započeli 15. lipnja 2020. godine. Kako su za naprijed navedenu nerazvrstanu općinsku prometnicu rješena imovinsko pravna pitanja, pristupilo se realizaciji Projekta s ciljem poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo, povećanja komunalnog standarda lokalnog stanovništva i poticanja daljnjih ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Sredstva za realizaciju navedenog Projekta osigurana su u Proračunu Općine Jakovlje. 

Potpisivanje ugovora projekta "Zaželi - program za zapošljavanje žena - faza II"

Danas, 18. lipnja 2020. godine, Općini Jakovlje je od strane predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenković i ministra rada i mirovinskoga sustava Josipa Aladrović svečano uručen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ - faza II, u vrijednosti od 926.900,00 kuna.

Projekt Općine Jakovlje "Zaželi u Općini Jakovlje" ostvaren je u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

Projekt "Zaželi u Općini Jakovlje" uključuje ciljanu skupinu odnosno 10 nezaposlenih žena, starosti 50 godina naviše, s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem, te 60 krajnjih korisnika odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, a provodi se na području Općine Jakovlje u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Radovi na županijskoj cesti Luka - Kraljev Vrh

Na županijskoj cesti ŽC 3008 Luka - Kraljev Vrh izvode se radovi na sanaciji nadvožnjaka kojim županijska cesta prelazi autocestu Zagreb - Macelj. Temeljem Odluke o zatvaranju naprijed navedene županijske ceste, ista će zbog sanacije nadvožnjaka biti zatvorena u razdoblju od 20. svibnja 2020. godine do 20. rujna 2020. godine. Temeljem Odluke o zatvaranju županijske ceste Luka - Kraljev Vrh,  izdane od Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, za vrijeme trajanja radova na sanaciji nadvožnjaka predviđena je privremena regulacija prometa na način da je navedeni nadvožnjak zatvoren te se koriste obilazni pravci s južne i sjeverne strane.

Uređenje javnih površina na području Općine Jakovlje - Igrišće

Sa dolaskom toplijeg vremena te povoljnijih vremenskih uvjeta, tijekom mjeseca svibnja 2020. godine završeni su radovi na uređenju javnih površina na području Općine Jakovlje u vidu sadnje trajnica te ukrasnog bilja. Uređena je javna površina u Igrišću - okretište.   

Navedena aktivnost doprinjet će ljepšem i uređenijem izgledu naše Općine čime će i sam boravak u njoj biti ugodniji i ljepši kako za naše mještane tako i za posjetitelje. 

Nastojat ćemo svake godine ulagati u ovakve i slične aktivnosti na javnim površinama koje su ogledalo naše Općine Jakovlje i samog naselja  u kojem se nalaze, sve dok ne uredimo sve javne površine na području Općine Jakovlje. 

 

Uređenje javnih površina na području Općine Jakovlje - Jakovlje

Sa dolaskom toplijeg vremena te povoljnijih vremenskih uvjeta, tijekom mjeseca svibnja 2020. godine završeni su radovi na uređenju javnih površina na području Općine Jakovlje u vidu sadnje trajnica te ukrasnog bilja. Uređena je javna površina u Jakovlju - raskrižje Fijanova - Dovrska.  

Navedena aktivnost doprinjet će ljepšem i uređenijem izgledu naše Općine čime će i sam boravak u njoj biti ugodniji i ljepši kako za naše mještane tako i za posjetitelje. 

Nastojat ćemo svake godine ulagati u ovakve i slične aktivnosti na javnim površinama koje su ogledalo naše Općine Jakovlje i samog naselja  u kojem se nalaze, sve dok ne uredimo sve javne površine na području Općine Jakovlje. 

Uređenje javnih površina na području Općine Jakovlje - Kraljev Vrh

Sa dolaskom toplijeg vremena te povoljnijih vremenskih uvjeta, tijekom mjeseca svibnja 2020. godine završeni su radovi na uređenju javnih površina na području Općine Jakovlje u vidu sadnje trajnica te ukrasnog bilja. Uređena je javna površina u Kraljevom Vrhu kod Brcka.   

Navedena aktivnost doprinjet će ljepšem i uređenijem izgledu naše Općine čime će i sam boravak u njoj biti ugodniji i ljepši kako za naše mještane tako i za posjetitelje. 

Nastojat ćemo svake godine ulagati u ovakve i slične aktivnosti na javnim površinama koje su ogledalo naše Općine Jakovlje i samog naselja  u kojem se nalaze, sve dok ne uredimo sve javne površine na području Općine Jakovlje. 

Održavanje vodotoka na području Općine Jakovlje

U dogovoru sa Hrvatskim vodama, Vodnogospodarskom Ispostavom za slivno područje Krapina - Sutla, svake godine u našoj Općini izvode se redovni i izvanredni radovi na održavanju vodotoka, sukladno Programu održavanja vodotoka na području Općine Jakovlje. Slijedom navedenog, dana 25. svibnja  2020. godine započeli su radovi na kanalu Vrbančevo i to od Zagorske ulice prema benzinskoj postaji INA - Istok, u vidu uklanjanja naplavina iz korita vodotoka te zamjene ucjevljenja, a sve iz programa preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12

Cilj navedenih radova je zaštita imovine i ljudskih života od štetnog djelovanja vode. 

Dodjela vrtnih kompostera

Općina Jakovlje  je u svibnju 2020. godine započela s prvom fazom dodjele vrtnih kompostera korisnicima usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje i to prema redoslijedu zaprimanja iskaza interesa zainteresiranih korisnika za dodjelu istih. Nabava vrtnih kompostera za korisnike je besplatna.

Općina Jakovlje dužna je uspostaviti sustav gospodarenja otpadom u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj 50/2017 i 84/19 ; u daljnjem tekstu Uredba). Uredbom se, između ostalog, propisuje prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada. Dakle, Uredbom je propisano odvojeno sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada - biootpada. Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Isti čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Kompostirati se mogu ljuske od jajeta, kore od voća i povrća, listovi salate, ljuske od krumpira, suho granje, uvelo cvijeće, otpalo voće, ostaci od povrća, kora drveta, slama. Korisnik vrtnog kompostera je dužan u vlastitom dvorištu osigurati mjesto za smještaj spremnika za kompost koji će koristiti u vlastite svrhe. Do kraja 2020. godine realizirati ćemo drugu fazu dodjele vrtnih kompostera korisnicima koji su iskazali interes za dodjelu istih.

Održavanje vodotoka na području Općine Jakovlje

Tijekom svake godine u našoj Općini izvode se redovni i izvanredni radovi održavanja vodotoka u sklopu vodnog gospodarstva. Stoga se i ove godine nastavlja suradnja s Hrvatskim vodama, sukladno Programu održavanja vodotoka na području Općine Jakovlje. Dana 04. svibnja 2020. godine započeli su radovi na potoka Jamno u  Igrišću -Šipkovica u dužini od 1500 metara u vidu uklanjanja naplavina iz korita vodotoka iz programa preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12. Cilj navedenih radova je zaštita imovine i ljudskih života od štetnog djelovanja vode. Da bi se taj cilj postigao potrebno je preventivno djelovanje. 

Održavanje vodotoka na području Općine Jakovlje

U dogovoru sa Hrvatskim vodama, Vodnogospodarskom Ispostavom za slivno područje Krapina - Sutla, svake godine u našoj Općini izvode se redovni i izvanredni radovi na održavanju vodotoka, sukladno Programu održavanja vodotoka na području Općine Jakovlje. Slijedom navedenog u siječnju 2020. godine izvršeni su radovi na Mlinskom potoku i pritokama - Kraljev Vrh i to u vidu uklanjanja naplavina iz korita vodotoka iz programa preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12.  Cilj navedenih radova je zaštita imovine i ljudskih života od štetnog djelovanja vode. 

Završena instalacija infrastrukture za WiFi4EU - besplatni bežični internet

Završeno je instaliranje pristupnih točaka i postavljenje opreme za javni bežični internet u sklopu projekta WiFi4EU na području Općine Jakovlje.  Projektom WiFi4EU na području Općine Jakovlje postavljeno je ukupno 12 (dvanaest)  pristupnih točaka za spajanje na besplatnu WiFi mrežu čime se znatno podigla razina besplatnog pristupa internetu na našem području.Pristupne točke instalirane su na 3 (tri) lokacije na području naselja Jakovlje.Postavljeno je 6 (šest) unutarnjih  i 6 (šest) vanjskih pristupnih točaka na javnim prostorima. Postavljenih 12 pristupnih točaka za besplatnu WiFi mrežu omogućeno zahvaljujući uspješnoj prijavi Općine Jakovlje na inicijativu WiFi4EU čime nam je dodijeljen vaučer. Krajem 2019. godine puštene su u rad i besplatne internetske pristupne točke (WIFI 4 SMART GREEN RING ) temeljem Ugovora o potpori za sufinanciranje razvoja mreže WIFI pristupnih točaka na području Zagrebačke županije i to  na 5 (pet) lokacija na javnim površinama na području naselja Igrišće i Kraljev Vrh. Realizacijom navedenih projekta osiguran je besplatan pristup internetu za mještane Općine Jakovlje i posjetitelje preko pristupnih točaka na javnim površinama u sva tri naselja Općine Jakovlje.

Izmještanje hidrotehničkog kanala

Tijekom ožujka 2020. godine započeli su radovi na  izmještanju hidrotehničkog kanala u svrhu izgradnje industrijske hale u gospodarskoj zoni Jakovlje, investitora FACC Solutions Croatia d.o.o., što je preduvjet za  početak izgradnje industrijsko proizvodnog pogona. Investitor FACC Solutions Croatia d.o.o. je pred ishođenjem građevinske dozvole za izgradnju industrijsko proizvodnog pogona te se u narednim mjesecima očekuje početak gradnje građevine. Izgradnja proizvodnog pogona od izuzetne je važnosti za gospodarski razvoj Općine Jakovlje te će utjecati i na mogućnost  zapošljavanja naših mještana.

Odvodnja oborinskih voda na raskrižju Stubičke ceste, Topličke ceste i Jakovljanske ulice

Odvodnja oborinskih voda na raskrižju Stubičke ceste, Topličke ceste i Jakovljanske ulice

Dana 27. travnja 2020. godine u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije, započeli su radovi vezani uz rješavanje oborinske odvodnje na raskrižju Stubičke ceste, Topličke ceste i Jakovljanske ulice. Realizacijom navedenog projekta zajedno za Županijskom upravom za ceste  riješit će se odvodnja oborinskih voda koja je prilikom obilnijih kiša zadavala velike probleme svim sudionicima u prometu,  a ujedno će se i spriječiti mogućnost poplavljivanja obližnjih stambenih objekata. 

Nastavak uređenje mostova na području Općine Jakovlje

Tijekom rujna 2019. godine završeni su radovi na obnavljanju željezne konstrukcije na mostu - Zagrebačka cesta. Projektu se pristupilo iz razloga poboljšanja komunalnog standarda mještana te sa ciljem daljnjeg ulaganja na održavanju mostova na području Općine Jakovlje, sve dok ne uredimo mostove na cijelom području Općine. 

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice – Toplička cesta 1. dio

Dana 9. prosinca 2019. godine, započeli su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Toplička cesta 1. dio, u Jakovlju. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati  komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt se provodi uz financijski doprinos Zagrebačke županije, Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu i vlastitih proračunskih sredstava. Radovi na izgradnji prometnice završeni su početkom ožujka 2020. godine.

Izgradnja pješačke staze (nogostupa) na Topličkoj cesti u Jakovlju

Krajem studenoga 2019. godine započeli su radovi na izgradnji pješačke staze (nogostupa) na dijelu Topličke ceste u Jakovlju (kod Kokota). Ovom Projektu pristupilo se iz sigurnosnih razloga jer je navedena dionica potencijalno opasno mjesto za sve sudionike u prometu. Radi poticanja daljnjih ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje, a posebice izgradnje pješačkih staza, izrađena je projektna dokumentacija za 8 dionica za koje smo pred ishođenjem akata od strane Upravnog odjela za graditeljstvo potrebnih za gradnju, a koje planiramo realizirati u narednim razdobljima. Radovi na izgradnji pješačke staze završeni su početkom veljače 2020. godine.

Puštene u rad besplatne internetske pristupne točke (WIFI 4 SMART GREEN RING)

Krajem prosinca 2019. godine na području Općine Jakovlje puštene su u rad bežične (WiFi) pristupne točke koje će mještanima i posjetiteljima naše Općine omogućiti besplatan pristup internetu. Postavljanje WiFi pristupnih točaka sufinancirano je sredstvima Zagrebačke županije temeljem Ugovora o potpori za sufinanciranje razvoja mreže WIFI pristupnih točaka na području Zagrebačke županije (Općine Jakovlje) – WIFI4 Smart Green Ring. Postavljanjem navedene mreže stvoren je temelj za otvorenu komunikaciju i bolju povezanost Zagrebačke županije uz implementaciju naprednih komunikacijskih tehnologija te besplatan pristup internetu za sve mještane i posjetitelje, kao i viši životni standard i kvalitetnija usluga. Realizacijom projekta nabavila se oprema za instaliranje pristupnih točaka WIFI (bežičnih pristupnih točaka) na 5 lokacija na javnim površinama na području naselja Igrišće, Jakovlje i Kraljev Vrh. Internetu mogu pristupiti svi koji se nalaze unutar područja pokrivenosti na način da se svojim mobilnim uređajem, tabletom ili prijenosnim računalom priključe na WiFi mrežu naziva „WiFi 4 Smart Green Ring“.

Suradnja sa ŽUC-om

Početkom 2020. godine, nastavlja se suradnja sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije – pravna osoba za upravljanje županijskih i lokalnim cestama, sukladno Programu održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Jakovlje. Stoga su djelatnici ŽUC-a početkom siječnja 2020. godine započeli sa radovima na uklanjanju nepoželjne vegetacije i kresanju raslinja uz nadvožnjake u Zagorskoj ulici i Jakovljanskoj ulici. Realizacija navedenih radova doprinijet će sigurnosti svih sudionika u prometu.

Zeleni otoci

Odlukom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Općini Jakovlje dodijeljena su sredstva kapitalne pomoći za održavanje javnih provšina - projekt izgradnje 5 zelenih otoka i nabava komunalne opreme, te joj je osiguran bespovratni iznos kao pomoć za navedeni projekt. Slijedom navedenog, nabavljeni su kontejneri za papir, plastiku, staklo i metal te su izgrađeni zeleni otoci na lokacijama: u Jakovlju kod Općine Jakovlje, kod zgrade koju koristi Nogometni klub Dinamo Jakovlje, u Ulici Svete Doroteje kod Vodopije, kod zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva Igrišće te u Kraljevom Vrhu na platou kod mrtvačnice. Izgradnjom zelenih otoka na području Općine Jakovlje omogućeno je svim stanovnicima selektirno odvajanje i odlaganje otpada koje je propisano zakonom. 

Prvi Jumbo plakat u Općini Jakovlje

Dana 5. listopada 2019. godine, na javnoj površini u sklopu zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, postavljen je prvi jumbo plakat u Općini Jakovlje. Postavljeni jumbo plakat služit će kao jedna vrsta komunikacije s mještanima Općine Jakovlje. 

Postavljanje klupe za dojenje u Općini Jakovlje

Kako bi se senzibiliziralo i informiralo majke o promicanju dojenja kao najzdravijeg i najprirodnijeg oblika prehrane djece novorođenačke i dojenačke dobi pokrenut je Nacionalni tjedan dojenja. Nacionalni tjedan dojenja održava se svake godine od 1. do 7. listopada s ciljem poticanja svijesti o važnosti i dobrobiti dojenja za dijete, majku i zajednicu. U cijelu akciju uključila se i Zagrebačka županija izgradnjom infrastrukture na javnim mjestima prilagođene potrebama majki i dojilja. Danas, 2. listopada 2019. godine, postavljena je klupa za dojenje u Općini Jakovlje u sklopu prvog dječjeg igrališta u Jakovlju. 

Izgradnja pristupne prometnice uz poslovnu zonu u Igrišću

Dana 23. rujna 2019. godine započeli su radovi na izgradnji pristupnice prometnice uz poslovnu zonu u Igrišću. Naime, u Čebranjskoj ulici u Igrišću planira se izgradnja poslovne zgrade - skladište sa pratećim sadržajima na k.č.br. 5526/2 - k.o. Stubička Slatina. Kao priprema za izgradnju poslovne zgrade izvode se zemljani radovi i donji stroj (skidanje humusa, postava geoteksila, te nasipavanje kamenim materijalom u dva sloja) na pristupnoj prometnici u dužini od 420 metara. Izgradnja pristupne prometnice omogućit će daljnja ulaganja potencijalnih investitora u navedenu poslovnu zonu. Radovi su završeni krajem listopada 2019. godine.

Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Jakovlju

Nakon rješavanja imovinskopravnih odnosa za nekretnine koje se koriste kao park u centru Jakovlja, početkom rujna 2019. godine započela je  provedba projekta "Dječje igralište u Jakovlju - projekt izgradnje i opremanja dječjeg igralište u Jakovlju".  Dio bespovratnih financijskih sredstava za provedbu projekta "Dječje igralište u Jakovlju - projekt izgradnje i opremanja dječjeg igralište u Jakovlju" osigurano je kod Zagrebačke županije, a ostatak sredstava osigurano je u Proračunu Općine Jakovlje za 2019. godinu. Realizacijom Projekta izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Jakovlju omogućit će se djeci iz Općine Jakovlje široka i inovativna paleta različitih usluga zabave i rekreacije za djecu. tj. kvaliteta i raznovrsnost odmora te će se doprinijeti poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Radovi su završeni krajem listopada 2019. godine.

Opremanje javnih površina i postavljenje prometnih ogledala

U sklopu projekata održavanja i uređenja javnih površina i postavljanja prometne signalizacije na području Općine Jakovlje, postavljene su tri nove oglasne ploče i to za svako naselje po jedna te tri prometna ogledala. Prometna ogledala namijenjena su za sigurno uključivanje u promet iz sporedne ceste na cestu s prednošću prolaska, te na mjestima smanjene preglednosti. Realizacijom projekta održavanja i uređenja javnih površina nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuli daljnja ulaganja u održavanje i uređenje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje, a projektom postavljanja prometne signalizacije nastoji se povećati sigurnost u cestovnom prometu na području Općine Jakovlje.

Prometna signalizacija

Na temelju Projekta postavljanja nove prometne signalizacije te zamjene oštećene i dotrajale prometne signalizacije na općinskim nerazvrstanim cestama, započela je prva faza Projekta i to radovi na postavljanju nove i dotrajale prometne signalizacije na cijelom području Općine Jakovlje. Ovim Projektom povećana je sigurnost u cestovnom prometu. Isto tako, osobama koje nisu stanovnici Općine Jakovlje olakšano je kretanje Općinom u vidu postavljenih oznaka ulica.

Uređenje ulaza u zgradu Općine Jakovlje

Tijekom svibnja 2019. godine započeli su radovi na unutarnjem uređenju zgrade Općine Jakovlje (stubišta i hodnika). Unutarnjim uređenjem stubišta i hodnika sanirana je vlaga na zidovima, izvedeni su soboslikarski i ličilački radovi, obnovljene su električne instalacije te je prostor opremljen slikama, oglasnom pločom i ukrasnim biljem. Navedeno uređenje početak je daljnjih ulaganja u unutarnje uređenje prostorija kao i energetsku obnovu općinske zgrade koja bi obuhvatila rekonstrukciju vanjske ovojnice zgrade i rekonstrukciju krovišta. Radovi su završeni u lipnju 2019. godine.

Izgradnja trafostanice i rekonstrukcija i dogradnja srednje naponskog kabelskog voda

Dana 4. prosinca 2019. godine, od strane HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., postavljena je nova transformatorska stanica 2TS 184 Jakovlje, na Stubičkoj cesti u općini Jakovlje. Navedenim radovima završen je projekt koji obuhvatio izgradnju trafostanice na Stubičkoj cesti u Jakovlju, te polaganje energetskog kabela na k.č.br. 3151 k.o. Jakovlje – Stubička cesta i na k.č.br. 459 k.o. Jakovlje oznake NJ07 – Selnička ulica u Jakovlju radi rekonstrukcije i dogradnje srednje naponskog kabelskog voda u Selničkoj ulici u Jakovlju.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - Ulica Čret u Igrišću

Dana 29. kolovoza 2019. godine započela je rekonstrukcija dijela općinske nerazvrstane prometnice - Ulice Čret u Igrišću. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Sredstva za realizaciju navedenog Projekta osigurana su u Proračunu Općine Jakovlje. Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice - Ulica Čret u Igrišću završeni su dana 3. rujna 2019. godine.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - Ulica svete Doroteje od kućnog broja 38 - 54 - Brcki

Dana 27. kolovoza 2019. godine započela je rekonstrukcija Ulice Svete Doroteje od kućnog broja 38 - 54 (Brcki) u Jakovlju. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Sredstva za realizaciju navedenog Projekta osigurana su u Proračunu Općine Jakovlje. Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice - Ulica svete Doroteje od kućnog broja 38 - 54 - Brcki, završili su dana 3. rujna 2019. godine.

Proširenje javne rasvjete na području Općine Jakovlje

Kako na području Općine Jakovlje velik broj ulica, odnosno dijelova naselja još uvijek nije u sustavu postojeće javne rasvjete, dana 23. kolovoza 2019. godine, započela je realizacija I. faze Projekta proširenja javne rasvjete na području Općine Jakovlje. Predmetnim proširenjem obuhvaćeni su dijelovi ulica i to: u Jakovlju - Kovačeva ulica od Zagrebačke ceste, Zagrebačka cesta prema broju 77, Toplička cesta od kućnog broja 31 do 49 i ulaz prema Selničkoj ulici, u Igrišću - Stubička ulica i Ulica Ksavera Šandora Đalskog na ulazu od Mihanovićeve, te u Kraljevom Vrhu - Sljemenska ulica prema broju 98, Sljemenska ulica prema broju 56 d i Ulica Marka Šimunića. Radovi su završeni krajem rujna 2019. godine. Projekat ćemo nastaviti i u narednim razdobljima, odnosno sve dok sustavom javne rasvjete ne bude obuhvaćeno cijelo područje Općine Jakovlje

Opremanje javnih površina

U sklopu projekta održavanja i uređenja javnih površina na području Općine Jakovlje, tijekom kolovoza 2019. godine, završili smo prvi dio nabave komunalne opreme i to nabave koševa za smeće. U prvom dijelu provedbe projekta nabavljeno je 10 (deset) koševa za smeće koji su postavljeni u sva tri naselja na području Općine Jakovlje, te su istima zamijenjeni stari, dotrajali i uništeni koševi. Koševi za smeće izrađeni su od betona sa inox kapom. Realizacijom projekta održavanja i uređenja javnih površina nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuli daljnja ulaganja u održavanje i uređenje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje.

Zamjena srednjenaponskog kabelskog voda

Početkom kolovoza 2019. godine, od strane HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., završeni su radovi na prijekopu i polaganju energetskog kabela na k.č.br. 83 i 85 k.o. Jakovlje u Ulici Adele Sixta i Dvorskoj ulici, Jakovlje, a sve zbog zamjene dotrajalog srednje naponskog kabelskog voda prema tehničkom rješenju TD5302 od lipnja 2019. godine.

Završen projekt - Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje (referentni broj: KK.06.3.1.03.0050)

Dana 19. srpnja 2019. godine ishođena je Uporabna dozvola za Projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta u Općini Jakovlje te je time isti i završen. Projekt je započet s ciljem izgradnje komunalne infrastrukture u Općini Jakovlje namijenjene smanjenju količine lokalnog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Korisnik bespovratnih sredstava projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje“ je Općina Jakovlje. Lokacija projekta je na području Općine Jakovlje (k. č. 372/3 k.o. Kraljev Vrh, ZK Odjel Donja Stubica) u Zagrebačkoj županiji. Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) u sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavila se i potrebna oprema. Tijekom provedbe projekta organizirane su informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Završena obnova školskog dvorišta u sklopu Područne škole u Igrišću

Dana 28. kolovoza 2019. godine završila je obnova školskog dvorišta u sklopu Područne škole u Igrišću. Projekat je proveden u suradnji sa Zagrebačkom županijom, Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu i Osnovnom školom Jakovlje. Realizacijom projekta kompletno je obnovljeno školsko dvorište, na način da je uklonjen stari, oštećeni sloj asfalta te je ugrađen novi. Ovo je samo jedan od projekata zajedničke suradnje Zagrebačke županije, Osnovne škole Jakovlje i Općine Jakovlje, s ciljem poboljšanja materijalnih uvjeta kao i podizanja kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa školskog odgoja i obrazovanja djeci s područja Općine Jakovlje

Obilježena horizontalna signalizacija ispred zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju

U opsegu održavanja javnih površina, u lipnju 2019. godine završeni su komunalni poslovi obilježavanja horizontalne signalizacije ispred zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju. Obilježavanjem su označena parkirna mjesta ispred navedene zgrade, parkirna mjesta za invalidne osobe kao i rezervirana parkirna mjesta za djelatnike primarne zdravstvene zaštite. Navedenim obilježavanjem horizontalne signalizacije omogućeno je svim mještanima adekvatnije i sigurnije korištenje javne površine ispred zgrade primarne zdravstvene zaštite.

Energetska obnova zgrade u vlasništvu Općine Jakovlje

Dana 27. lipnja 2019. godine završeni su radovi na uređenju postojeće građevine – zgrade za sport i rekreaciju u Jakovlju i to u smislu energetske obnove zgrade. Realizacija projekta doprinjet će uštedi energije, očuvanju okoliša i smanjenju korištenja fosilnih goriva. Isto tako završetkom predmetnog projekta Nogometnom klubu Dinamo- Jakovlje i njegovim članovima, omogućeni su bolji i kvalitetniji uvjeti obavljanja sportske djelatnosti te samo korištenje objekta za potrebe održavanja treninga, nogometnih utakmica, sastanaka i ostalih događanja koja klub organizira.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - Ulica Ksavera Šandora Đalskog

Dana 08. svibnja 2019. godine započela je rekonstrukcija Ulice Ksavera Šandora Đalskog u Igrišću, od kućnog broja 9a do 18a. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt je realiziran iz proračuna Općine Jakovlje. Radovi na rekonstrukciji Ulice Ksavera Šandora Đalskog u Igrišću, od kućnog broja 9a do 18a, završeni su 25. svibnja 2019. godine.

Uređenje okoliša zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju

Tijekom mjeseca srpnja 2019. godine završili su radovi na uređenju okoliša zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, koju koriste liječnici opće prakse, stomatolog te udruge. Radovi na uređenju okoliša obuhvatili su rješavanje odvodnje, postavu novih rubnjaka, navažanje zemlje, sijanje trave te sadnju ukrasnog bilja. Isto tako u suradnji sa udrugom - Kuburaško društvo Tri kralja, izgrađena je sjenica ispred zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju. Projektu se pristupilo iz razlog poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim se povećava komunalni standard lokalnog stanovništva i potiču daljnja ulaganja u održavanje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - Ulica sv. Doroteje - Leščina

Dana 25. svibnja 2019. godine, završila je rekonstrukcija Ulice svete Doroteje - odvojak Leščina u Jakovlju. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt je proveden uz financijski doprinos Zagrebačke županije, Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu i vlastitih proračunskih sredstava.

Obnova raspela u Jakovlju

U suradnji Mjesnog odbora Jakovlje i Općine Jakovlje obnovljeno je raspelo i uređen okoliš oko samog raspela na raskrižju Fijanove ulice i Ulice Svete Doroteje u Jakovlju. Projektu se pristupilo na inicijativu i prijedlog Mjesnog odbora Jakovlje u okviru malih komunalnih akcija, a sve kako bi održali i poboljšali komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuli daljnja ulaganja na području Općine Jakovlje.

Završeni radovi na rekonstrukciji vodovodnog priključka ambulante u Jakovlju

Tijekom travnja 2019. godine završeni su radovi na rekonstrukciji vodovodnog priključka na objektu primarne zdravstvene zaštite (ambulante u Jakovlju), Stubička cesta 4a, Jakovlje i to postavljanjem vodovodnih cijevi sa novim cjevovodima i razdvajanjem instalacija na tri samostalne cjeline, uključujući i rekonstrukciju hidrantske mreže .

Obnova mosta u Jakovlju

Na inicijativu Gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata i  Kuburaškog društva Tri kralja, obnovljena je betonska  konstrukcija na mostu u Jakovlju, Stara cesta. 
Projektu se pristupilo iz razloga  poboljšanja komunalnog standarda mještana s ciljem daljnjeg ulaganja u uređenje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje.

Sanacija odvodnog jarka u Jakovljanskoj ulici

Završeni su radovi na sanaciji odvodnog jarka u Jakovljanskoj ulici, te zamjena cijevi za odvodnju koja prolazi preko Jakovljanske ulice prema otvorenom jarku. Radove izvodi Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, nadcestarija Zaprešić.

Uređen plato u sklopu postojeće zgrade koju koristi NK Dinamo - Jakovlje

Dana 20. srpnja 2018. godine sa Zagrebačkom županijom Upravnim odjelom za gospodarstvo potpisali smo ugovor za sufinanciranje Projekta izgradnje i uređenja platoa u sklopu postojeće zgrade koju koristi Nogometni klub „Dinamo“ Jakovlje, te osigurali dio bespovratnih sredstava za realizaciju istog.
Provedba naprijed navedenog Projekta započela je 4. prosinca 2018. godine. Radovi na uređenju platoa završeni su 15. siječnja 2019. godine.
Realizacijom Projekta doprinijelo se boljoj i kvalitetnijom komunalnoj infrastrukturi za sve vjerne navijače i  posjetitelje nogometnih utakmica Nogometnog kluba „Dinamo“ Jakovlje kao i za sve njegove članove. 

Riješen problem odvodnje oborinskih voda u Zagrebačkoj ulici od kućnog broja 3 do 7

Tijekom mjeseca  listopada 2018. godine u suradnji sa Županijskom upravom za ceste završeni su su radovi vezani uz rješavanje odvodnje u Jakovlju uz Zagrebačku ulicu od broja 3 do broja 7. Realizacijom navedenog projekta zajedno za Županijskom upravom za ceste riješili smo problem odvodnje koji je stanovnicima Zagrebačke ulice od broja 3 do broja 7 zadavao velike probleme dugi niz godina. Prilikom svake obilnije kiše njihova dvorišta bila su potopljena, te je postojala opasnost od poplave i u samim kućama.

Opremanje vanjskog igrališta Dječjeg vrtića “Bambi“

Dana 30. listopada 2018. godine u sklopu Projekta prenamjene prostorije Dječjeg vrtića „Bambi“ u Jakovlju, započelo je opremanje vanjskog igrališta Dječjeg vrtića „Bambi“ i to postavom novih dječjih igrala (ljuljačka, klackalica, tobogan, njihalica barka, pješčanik, betonska podloga i antistres podloga). Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“. Realizacijom Projekta prenamjene prostorije Dječjeg vrtića „Bambi“ i opremanja dječjeg igrališta doprinijet će se poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Radovi su završeni krajem studenoga 2018. godine.

Sanacija klizišta

Završena je sanacija klizišta na javnom dobru – put na Vučak u Kraljevom Vrhu. Saniranjem navedenog klizišta izvršena je rekonstrukcija terena kako bi se spriječilo daljnje klizanje terena te se istim projektom doprinijelo do veće sigurnosti za sve korisnike navedene dionice.

Završena obnova zdenca u Kraljevom Vrhu

Sredinom mjeseca studenog 2018. godine završila je rekonstrukcija i obnova zdenca u Kraljevom Vrhu. Projektu se pristupilo na inicijativu i prijedlog Mjesnog odbora Kraljev Vrh u okviru malih komunalnih akcija. Zdenac je opločen ukrasnim kamenom, postavljena je zaštitna ograda i obnovljena je lamperija, a na vrh krova postavljen je ukrasni kokot koji pokazuje strane svijeta.

Povećan prostor dječjeg vrtića Bambi u Jakovlju

Dana 18. rujna 2018. godine, završen je Projekt prenamjene prostorije Dječjeg vrtića „Bambi“ u Jakovlju i to pregledom nadležne Komisije. Izdano je Rješenje o početku rada još jedne prostorije u sklopu Dječjeg vrtića „Bambi“ u Jakovlju. Navedenim Projektom izvršena je prenamjena prostorije koju je koristilo Dobrovoljno vatrogasno društvo Jakovlje, te je osiguran prostor za upis još jedne vrtićke grupe. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva demografije, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“. Realizacijom Projekta Dječjeg vrtića „Bambi“ izrađena je kompletna projektna dokumentacija, izvršen je upis zgrade vrtića u zemljišne knjige i katastar, izvršeni su i građevinski radovi te odvajanje plinskih i električnih instalacija. 

Završena rekonstrukcija Dvorske ulice

Dana 20. studenoga 2018. godine, završila je rekonstrukcija Dvorske ulice u Jakovlju. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt je proveden uz financijski doprinos Zagrebačke županije, Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu i vlastitih proračunskih sredstava.

Obnovljeno krovište na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu

Dana 20. kolovoza 2018. godine, započela je provedba projekta Obnova krova na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja odnosno poboljšati uvjeti za pružanje usluga vezanih uz čuvanje tijela preminulih te dostojanstvenog ispraćaja i sahrane pokojnika. Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu podrške regionalnom razvoju. Uz financijski doprinos Ministarstva i uz vlastita proračunska sredstva, obnovljeno je krovište na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu.

Semaforizacija raskrižja Stubičke ceste, Jakovljanske i Topličke ulice

Dana 17. kolovoza 2018. godine, započela je provedba Projekta semaforizacije raskrižja Stubičke ceste (ŽC3007), Jakovljanske i Topličke ulice (obje ŽC3008). Projektu semaforizacije pristupilo se u cilju povećanja sigurnosti cestovnog prometa na navedenom raskrižju. Temeljem poziva za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske u 2018. godini za sanaciju opasnih mjesta kroz Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011. – 2020., Općini Jakovlje odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 70% vrijednosti projekta od strane Ministarstva unutarnjih poslova. Radovi su završeni krajem listopada 2018. godine.

Modernizacija sustava javne rasvjete

Sredinom 2018. godine, na području Općine Jakovlje započela je provedba Projekta rekonstrukcije odnosno modernizacije sustava javne rasvjete. Navedenim projektom zamijeno je 100% postojećeg sustava javne rasvjete, odnosno 833 rasvjetna tijela zamijenjena su štednim led rasvjetnim tijelima. Navedenom projektu pristupilo se iz razloga što je temeljem analize Izvješća o provedenom energetskom pregledu sustava javne rasvjete, utvrđeno da većina postojećeg sustava javne rasvjete zbog svojih tehničkih karakteristika ne predstavlja održivo rješenje, jer je oko 70% rasvjetnih mjesta izvedeno s visokotlačnim živinim ili zamjenskim natrijevim izvorima svjetlosti, odnosno izvorima koji su sukladno Uredbi europske komisije stavljeni izvan tržišta Europske unije. Realizacijom Projekta rekonstrukcije odnosno modernizacije sustava javne rasvjete smanjit će se trošak električne energije javne rasvjete na području Općine Jakovlje, kao trošak održavanja sustava javne rasvjete.

Asfaltiranje općinskih prometnica

U razdoblju od 17. do 30. travnja 2018. godine izvedeni su radovi na asfaltiranju općinskih prometnica u Zagrebačkoj ulici od kbr. 174-178a, Topličkoj ulici od kbr. 110-116 i Mihanovićevoj ulici prema kbr. 54b u ukupnoj dužini od cca 500 m. Radovi su financirani iz Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu.

Postavljena svjetlosna signalizacija za označavanje pješačkog prijelaza

Montirana su dva žuta treptača sa pripadajućim solarnim napajanjem na lokaciji kod ulaza u Osnovnu školu Jakovlje, kod pješačkog prijelaza. Navedeno je od velike važnosti, te doprinosi povećanju sigurnosti sudionika u prometu, prvenstveno pješaka i učenika Osnovne škole Jakovlje.

Završeni radovi vezani za javnu rasvjetu u Zagrebačkoj ulici

Završeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji sustava javne rasvjete u Zagrebačkoj ulici od broja 52 – 76. Navedenom rekonstrukcijom zamijenjene su stare i dotrajale ulične lampe sa novim led lampama. Ovo je samo početak zamjene postojeće ulične rasvjete sa novim led lampama, na području cijele Općine Jakovlje, kojom zamjenom će doći do povećanja energetske učinkovitosti i povećanja sigurnosti u prometu, te uštede u plaćanju električne energije javne rasvjete.

Završena sanacija županijske ceste u Kraljevom Vrhu

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije završila je sanaciju županijske ceste od Kraljevog Vrha do Gornje Bistre. 

Postavljena e-punionica

Završeni su radovi oko stavljanja u pogon e-punionice za električne automobile. Ista je smještena na parkiralištu iza dječjeg vrtića „Bambi“. E-punionica za električne automobile financirana je od strane Zagrebačke županije.

Završeno postavljanje putokaza kroz cijelu općinu

Djelatnici Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije – pravna osoba za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, postavili su putokaze i prometne znakove kroz cijelu općinu Jakovlje. Ovim potezom povećana je sigurnost u cestovnom prometu. Također za osobe koje nisu stanovnici općine Jakovlje olakšano je kretanje Općinom u vidu putokaza koji su postavljeni.

Uređena ambulanta u Jakovlju

Završeno je unutarnje uređenje zgrade ambulante u Jakovlju, koju koriste liječnici opće prakse i stomatolog. Dana 24. srpnja 2017. godine, liječnici i stomatolog počeli su s radom u obnovljenim prostorijama. 

Sanirano krovište i prostorije Nogometnog kluba

Završeni su radovi na objektu kojeg koristi Nogometni klub „DINAMO“ iz Jakovlja. Općina Jakovlje sufinancirala je obnovu krovišta i prostorija kluba, čija je obnova bila više nego potrebna, jer je zadnjih nekoliko godina, u sve većem obujmu, počelo prokišnjavati u klupske prostorije. Radove na objektu izvode članovi kluba, dobrovoljnim radom. 

Nova oglasna ploča

Dana 20. srpnja 2017. godine postavljena je nova oglasna ploča u centru Jakovlja na mjestu starog oglasnog panoa. Nova oglasna ploča modernijeg je tipa, gdje će stanovnici općine Jakovlje pomoću magneta moći stavljati svoje oglase, osmrtnice, plakate i sl. Opremljena je solarnim panelima pomoću kojih se u vremenu noćnih sati pale svjetla, te će stanovnicima općine Jakovlje sadržaj na ploči biti vidljiv i u noćnim satima. Također, nova oglasna ploča opremljena je i ulazima za USB kabel, pa će se moći koristiti i za punjenje mobilnih uređaja.

7603479715061823231700177311_thumb-1-.jpg

Obavijest o produženju radova na županijskoj cesti Luka - Kraljev Vrh

Zbog sanacije nadvožnjaka kojim županijska cesta ŽC 3008 Luka - Kraljev Vrh, prelazi autocestu Zagreb - Macelj, ista je zatvorena od 20....

Pročitaj više
13086241819081571021636023008_images.jpg

Besplatno označavanje – mikročipiranje pasa i sufinanciranje sterilizacije ženki pasa u 2020. godini

Općinska načelnica Općine Jakovlje dana 6. srpnja 2020. godine donijela je Odluku o financiranju označavanja – mikročipiranja...

Pročitaj više
20200713_080801.jpg

Obavijest o početku rada Reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da Reciklažno dvorište Kraljev Vrh započinje s radom u srijedu, 15. srpnja...

Pročitaj više
img-20200701-wa0027.jpg

Općina Jakovlje potpisala je ugovor s JVP-om grada Zaprešića

Općina Jakovlje potpisala je Ugovor o pružanju usluge vatrogasne zaštite s Javnom vatrogasnom postrojbom grada Zaprešića...

Pročitaj više
1803268725639061009348397957_thumb.jpg

Općina Jakovlje i u 2020. godini nastavlja s plaćanjem troškova naknade za račune komunalne i grobne naknade

I u 2020. godini, za račune komunalne i grobne naknade mještani Općine Jakovlje oslobođeni su plaćanja naknade ukoliko ih plate...

Pročitaj više
20190530-01.jpg

Vlada dala zeleno svjetlo za investiciju u Jakovlju

U Vladi Republike Hrvatske održan je sastanak na kojem je predstavljen investicijski projekt austrijskog investitora FACC na području...

Pročitaj više
20190529-03.jpg

Velika investicija na području općine Jakovlje

Poštovani mještani Općine Jakovlje sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je austrijska aeronautička tvrtka FACC u...

Pročitaj više